15/11/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί έκθεση ελέγχου για τη χρήση 2018 μόνο για τη μητρική εταιρεία και όχι για τον όμιλο; Οι ελεγμένες αυτές οικονομικές καταστάσεις μπορούν να δημοσιευθούν;

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου - Αυγούστου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Στην περίπτωση που η σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι υποχρεωτική, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το εκάστοτε εφαρμοζόμενο λογιστικό πλαίσιο (IFRS – ΕΛΠ), η σύνταξη μόνο των ατομικών οικονομικών καταστάσεων ο Ο.Ε.Λ είναι υποχρεωμένος να περιλάβει σχετική σημείωση στην έκθεση ελέγχου

ΕΡΩΤΗΜΑ

Υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί έκθεση ελέγχου για τη χρήση 2018 μόνο για τη μητρική εταιρεία και όχι για τον όμιλο; Οι ελεγμένες αυτές οικονομικές κατα­στάσεις μπορούν να δημοσιευθούν;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Οι οντότητες που έχουν υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφό­ρησης , όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευ­ρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/20025, καθώς και οι οντότητες που επιλέγουν να συντάξουν τις ατομικές χρηματοοικονομικές κα­ταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Π., συντάσσουν και τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστά­σεις τους βάσει των ιδίων προτύπων, όταν υποχρε­ούνται σε σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομι­κών καταστάσεων.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν.4548/2018 αναφέρεται ρητά ότι μεταξύ των πράξεων και στοι­χείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. περιλαμβάνονται:

"στ) Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρη­ματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέ­χουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν".

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 149 του Ν.4548/2018 αναφέρεται ότι:

"Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατά­ξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1".

Επίσης, στην παράγραφο 8 του άρθρου 149 του Ν.4548/2018 αναφέρεται ότι:

"Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρημα­τοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, κα­θώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκ­θέσεις των εταιρειών:

α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο παρόν άρθρο,

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και πα­ραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και

γ) εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο­ράς".

Τέλος, από το άρθρο 153 του Ν.4548/2018 απορ­ρέει και η υποχρέωση σύνταξης ετήσιας έκθεσης διαχείρισης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η μη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστά­σεων, σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.4548/2018 θεωρείται παράβαση σχετική με την εύρυθμη λει­τουργία της εταιρείας. Συγκεκριμένα στην παράγρα­φο 3 του προαναφερόμενου άρθρου αναφέρεται ότι:

"Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που παρα­λείπει να συντάξει ή συντάσσει εκπρόθεσμα τις ετή­σιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ή τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή την ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμ­βουλίου ή την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ή την πολιτική αποδοχών ή την έκθεση αποδοχών, που οφείλει να συντάξει, ή άλλη κατά το νόμο ετήσια έκ­θεση, που οφείλει να συντάξει τιμωρείται με φυλάκι­ση μέχρι τριών (3) ετών ή με χρηματική ποινή από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ"

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην περίπτωση που δεν έχουν καταρτιστεί ενοποιημένες οικονομι­κές καταστάσεις από τη Διοίκηση της εταιρείας, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής θα πρέπει στο τμήμα της έκθεσης ελέγχου «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», σε ιδιαίτερη παρά­γραφο να αναφέρει το εξής:

"Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κατάρτισε ενοποιημέ­νες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθε­ση διαχείρισης κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων των άρθρων 149 και 153 του Ν.4548/2018".comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Έκθεση ελέγχου, Μητρική εταιρεία, όμιλος εταιρειών, Κλείσιμο Χρημ/κών Καταστάσεων