03/10/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Το ομολογιακό δάνειο που εκδίδει ημεδαπή Α.Ε. και το σύνολο των ομολογιών περιέρχεται σε συνδεδεμένη αλλοδαπή εταιρεία απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, εν αντιθέσει με τους τόκους

ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Το ομολογιακό δάνειο που εκδίδει ημεδαπή Α.Ε. και το σύνολο των ομολογιών περιέρχεται σε συνδεδεμένη αλλοδαπή εταιρεία απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, εν αντιθέσει με τους τόκους που υπάγονται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2,4%

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ημεδαπή Α.Ε. έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο με συν­δεδεμένη αλλοδαπή εταιρεία το έτος 2018 και όλες οι ομολογίες περιήλθαν στη συνδεδεμένη αλ­λοδαπή εται­ρεία. Η σύμβαση του δανείου καταρτί­στηκε στην αλλο­δαπή. Το προϊόν του δανείου κατα­τέθηκε από την αλ­λοδαπή εταιρεία σε λογαριασμό της ημεδαπής Α.Ε. που τηρείται σε αλλοδαπή τρά­πεζα στο εξωτερικό. Τόσο το κεφάλαιο όσο και οι τόκοι εξυπηρετούνται από αυτόν τον τραπεζικό λο­γαριασμό.

Θα υπαχθεί σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου η αξία του κεφαλαί­ου αλλά και των τόκων του παραπάνω ομολογιακού δα­νείου;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3156/2003 ορίζεται: «Ομολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα (εκ­δότρια) και διαιρείται σε ομολογίες, οι οποίες αντιπρο­σωπεύουν δικαιώματα των ομολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους ορούς του δανείου. Οι ομολογίες μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές που λει­τουργούν στην Ελλάδα (στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ηλεκτρονική Δευτε­ρογενής Αγορά Τίτλων ΗΔΑΤ), υπό την προϋπόθεση ότι οι αγορές αυτές συνδέονται με το Σύστημα Αυλών Τίτλων του Κε­ντρικού Αποθετηρίου Αξιών...».

Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003 ορίζεται:

«1. Η έκδοση ομολογιακού δανείου του νόμου αυτού, η παροχή κάθε είδους ασφαλειών, όλες οι συμβά­σεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, καθώς και κάθε σχετική ή παρεπόμενη σύμβαση ή πράξη και η κατα­χώριση αυτών σε δημόσια βιβλία όπου απαιτεί­ται, οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι ομολογιών, η διάθεση και κυκλοφορία αυτών, η εξόφληση του κε­φαλαίου από ομολογίες και από επιχειρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν και εν γένει η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από ομολογίες που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο αυτόν και από επι­χειρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν, η μετα­βίβαση ομολογιών εντός ή εκτός οργανωμένης αγο­ράς ή χρηματιστηρίου απαλ­λάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, περιλαμ­βανομένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, ανταπο­δοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά. εισφορά του Ν. 128/1975, προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβά­ρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών...».

Στις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Τ.Χ. ορίζεται:

«1. Eπί των εμπορικών και λοιπών εγγράφων και πρά­ξεων, των κατονομαζομένων εν τω επομένω άρθρω 15, το τέλος ορίζεται εις δύο επί τοις εκατόν (2%) της εν αυτοίς διαλαμβανομένης αξίας εις ευ­ρώ.»

Στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Τ.Χ. ορίζεται:

«Eις το κατά την παράγραφον 1 του προηγουμένου άρθρου 14 τέλος υπόκεινται:

1.α) Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε αντικειμένου, συ­ναπτομένη είτε απ' ευθείας, είτε διά δημοσίου συνα­γωνισμού μεταξύ εμπόρων, μεταξύ εμπόρου και εμπο­ρικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορι­κών ε­ταιρειών πάσης φύσεως, αφορώσα αποκλει­στικώς εις την ασκουμένην υπ' αυτών εμπορίαν, και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανωνύμου εταιρείας, ή πάσα εξόφλησις συμβάσεως ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις, εφόσον καταρτίζονται εγγρά­φως και δη είτε διά δημο­σίου, είτε δι' ιδιωτικού καθ οιονδήποτε τύπον συντε­ταγμένου εγγράφου.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω συνδυαστικά προκύπτει ότι, η αξία του κεφαλαίου των ομολογιακών δανείων που εκδίδονται και προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3156/2003, απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσή­μου. Όσον αφορά τους τόκους που απορρέουν από το ομο­λογιακό δάνειο, επειδή η σύμβαση θεωρείται ότι έγινε στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ο εκδότης είναι στην Ελ­λάδα, δεν προκύπτει απαλλαγή από τις διατάξεις του άρ­θρου 14 του Ν. 3156/2003 και επομένως υπάγονται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2,4% του άρθρου 15 παρ. 1α του Κ.Τ.Χ. (σύμφωνη με το θέμα είναι και η γνώμη του Π. ΡΕΠΠΑ, όπως διατυπώνεται στη σελίδα 886 του βιβλί­ου του «Φορολογία Χαρτοσή­μου Ερμηνεία των διατά­ξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, Πέμπτη έκδο­ση»).

Νομοθεσία - Νομολογία

Άρθρα 1 και 14 Ν. 3156/2003

Άρθρα 14 και 15 παρ.1α Κ.Τ.Χ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις, Τέλη χαρτοσήμου, Ημεδαπή ΑΕ, Ομολογίες, Ομολογιακό δάνειο, Αλλοδαπή εταιρεία