31/05/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς

Μεταξύ της ημερομηνίας αναφοράς, ήτοι της ημερομηνίας κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της ημερομηνίας έγκρισης τους από το αρμόδιο όργανο μεσολαβεί χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνουν εμφανή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτισή τους.

1. Ημερομηνία έγκρισης

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από:

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.

Τόσο σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 (άρθρο 27) , όσο και με τον Ν.4548/2018 (άρθρο 123) ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 1/1/2019, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της, δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση.

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

Επομένως, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός έξι μηνών από τη λήξη της περιόδου. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση οριστεί νωρίτερα του εξαμήνου, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις πρέπει να καταρτιστούν και εγκριθούν από το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη και το δεκαήμερο που απαιτείται για τη διάθεση αυτών στους μετόχους.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω γεγονότα αφορούν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ανώνυμης Εταιρείας για χρήση που έληξε 31/12/20Χ0:

- Η οικονομική διεύθυνση παρέδωσε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στη Διοίκηση στις 28/2/20Χ1.

- Την 31/3/20Χ1 το Δ.Σ. συνεδριάζει και τις εγκρίνει.

- Την 15/4/20Χ1 τίθενται στη διάθεση των μετόχων οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

- Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις στις 30/4/20Χ1.

Η ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η 31/3/20Χ1 (ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο). Κατά συνέπεια το χρονικό διάστημα των γεγονότων που αξιολογούνται είναι από την 1/1/20Χ1 έως την 31/3/20Χ1.

2. Χειρισμός γεγονότων

2.1 Γεγονότα που επηρεάζουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης

Γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου (ημερομηνία αναφοράς), αλλά πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο) εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για δημοσιοποίηση, αναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής της περιόδου και επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Παραδείγματα περιπτώσεων γεγονότων που γίνονται εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου είναι:

α) η πτώχευση ενός πελάτη λόγω συνθηκών που υπήρχαν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρέπει να αναγνωρισθεί η σχετική απομείωση.

Παράδειγμα

Έστω ότι η επιχείρηση Α έχει κατά την 31/12/20Χ0 απαίτηση 10.000 ευρώ από την επιχείρηση Β, η οποία έχει αναγνωρισθεί από πωλήσεις της Α προς την Β εντός του έτους 20Χ0. Στο τέλος του 20Χ0 υπάρχουν εμφανείς αδυναμίες της Β να εξοφλήσει την υποχρέωσή της προς την Α. Εντός του 20Χ1, έστω τον Φεβρουάριο και πριν οι οικονομικές καταστάσεις της Α εγκριθούν από τη διοίκησή της προς δημοσιοποίηση (Απρίλιος), το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία πιστωτών, βάσει της οποίας η Β θα καταβάλει στην Α μόνο το ποσό των 5.000 ευρώ. Βάσει της δικαστικής απόφασης, η Α θα αναγνωρίσει στις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31/12/20Χ0, απομείωση απαιτήσεων αξίας 5.000 ευρώ (10.000-5.000) ( Γνωμοδότηση Σ.ΛΟ.Τ. 1125/2017 ).

β) η πώληση αποθεμάτων μετά την ημερομηνία του ισολογισμού σε τιμές που υποδηλώνουν ότι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους κατά την ημερομηνία του ισολογισμού υπολείπεται της τιμής κτήσης και συνεπώς έχει προκύψει ζημία που πρέπει να αναγνωριστεί στην κλειόμενη περίοδο.

γ) ρύθμιση μετά την ημερομηνία αναφοράς μιας δικαστικής υπόθεσης που προϋπήρχε και επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση είχε παρούσα δέσμευση κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η επιχείρηση θα πρέπει να προσαρμόσει τις προβλέψεις που είχε αναγνωρίσει σε σχέση με την δικαστική υπόθεση.

δ) η αποκάλυψη απάτης ή λαθών, που δείχνει ότι τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι σωστά.

2.2 Γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης

Γεγονότα που συμβαίνουν (προκύπτουν) μετά την ημερομηνία ισολογισμού βάσει της αρχής του δεδουλευμένου πρέπει να αναγνωρισθούν στην επόμενη χρήση στη διάρκεια της οποίας συμβαίνουν και όχι στην κλειόμενη. Ωστόσο, τα εν λόγω γεγονότα, εάν έχουν σημαντική επίπτωση για την οντότητα, πρέπει να γνωστοποιούνται στο Προσάρτημα της κλειόμενης περιόδου.

Παραδείγματα γεγονότων που δεν αναγνωρίζονται στην κλειόμενη χρήση αλλά γνωστοποιούνται στο προσάρτημα είναι:

α) η πτώση της τρέχουσας αξίας ενός χρεογράφου μετά την ημερομηνία αναφοράς (ημερομηνία ισολογισμού).

β) η μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μετά την ημερομηνία αναφοράς (ημερομηνία ισολογισμού).

3. Γνωστοποιήσεις

Στο προσάρτημα γίνεται αναφορά στη φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου, τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, καθώς και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν.4308/2014 , οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στα Ε.Λ.Π. δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τας Ε.Λ.Π..

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 10 «Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Αναφοράς», σε σχέση με την ημερομηνία έγκρισης για έκδοση θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

  • Η ημερομηνία που οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση και ποιος έδωσε αυτήν την έγκριση. Η ημερομηνία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ότι έχει συμβεί μετά από αυτή δεν αποτυπώνεται πουθενά στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
  • Στην περίπτωση που οι μέτοχοι ή άλλοι έχουν την δυνατότητα να τροποποιούν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά την έκδοση, το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται.

Σχετικά με τα μη διορθωτικά γεγονότα και εφόσον είναι σημαντικά, (η έλλειψη γνωστοποίησης θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις που παίρνουν οι χρήστες βάσει των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) η επιχείρηση θα πρέπει να παραθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τη φύση του γεγονότος και
  • μία εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων του γεγονότος ή μία δήλωση ότι μία τέτοια εκτίμηση δεν είναι εφικτή.

Ενδεικτικά παραδείγματα μη διορθωτικών γεγονότων που υπό φυσιολογικές συνθήκες απαιτούν γνωστοποίηση:

- μία συνένωση επιχειρήσεων μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ή η διάθεση μιας σημαντικής θυγατρικής,

- η ανακοίνωση ενός προγράμματος για διακοπή εκμετάλλευσης,

- μεγάλες αγορές περιουσιακών στοιχείων,

- η καταστροφή μιας μεγάλης παραγωγικής ή κτιριακής μονάδας από φυσικά αίτια,

- σημαντικές μεγάλες μεταβολές σε τιμές περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγματικές ισοτιμίες,

- μεταβολές στους συντελεστές φόρου εισοδήματος,

- ανάληψη σημαντικών δεσμεύσεων ή ενδεχόμενων υποχρεώσεων,

- έναρξη σημαντικής αντιδικίας που αφορά γεγονότα που συνέβησαν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Το άρθρο του κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, με τίτλο «Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς» δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου 2019 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Διοικητικό Συμβούλιο, Έγκριση ισολογισμού, ΕΛΠ, Κλείσιμο Χρημ/κών Καταστάσεων