30/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Το κόστος αντικατάστασης κατεστραμμένου εξαρτήματος μηχανής μισθωμένης με leasing, αποτελεί έξοδο επισκευής και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα;

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Το κόστος αντικατάστασης κατεστραμμένου, λόγω πυρκαγιάς, εξαρτήματος μηχανής μισθωμένης με σύμβαση leasing, αποτελεί έξοδο επισκευής και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο πραγματοποίησής του

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία διαθέτει σύνθετες μηχανολογικά γραμμές παραγωγής.

Μεταξύ των γραμμών παραγωγής, υπάρχει μια μη­χανή η οποία έχει μισθωθεί στη χρήση 2011 από εταιρεία Leasing. Η διάρκεια της σύμβαση είναι 10ετής και στη λήξη της η εταιρεία θα αποκτήσει την μηχανή έναντι συμβολικού τιμήματος.

Στο φορολογικό έτος χρήση 2018 μέρος της μηχα­νής αυτής κάηκε συνεπεία πυρκαγιάς, με αποτέλε­σμα την μερική καταστροφή της.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, η εταιρεία προμη­θεύτηκε, επ’ ονόματι της, αντί του ποσού των 400.000,00 € τα μέρη της μηχανής που είχαν κατα­στραφεί και τα εγκατέστησε στη μηχανή.

Η εταιρεία αν και δεν είχε την κυριότητα της μηχα­νής, την είχε ασφαλίσει με ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο όνομά της, και έλαβε από την ασφαλιστική εται­ρεία τον Δεκέμβριο του 2018 ισόποση ασφαλιστική αποζημίωση. Το ποσό αυτό η εταιρεία το καταχώ­ρησε στο λογαριασμό των λοιπών της εσόδων στο φορολογικό έτος 2018.

Ερωτάται ποιος είναι ο φορολογικός χειρισμός του κόστους των 400.000,00 ευρώ, που απαιτήθηκε για την αποκατάστασης της ζημίας και της ισόποσης ασφαλιστικής αποζημίωσης που εισπράχθηκε.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:

«1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επι­χειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές απο­σβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:

α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β' ,

β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μί­σθωσης κατά την έννοια του ν. 4308/2014, σύμφω­να με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν.»

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 4172/2013 «Μεταβατικές διατάξεις» και στην παράγραφο 19 ορίζεται ότι:

«Για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώ­θηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α' 151), μέχρι τον χρόνο λήξης αυτών»

Στην ΠΟΛ 1073/2015 με την οποία κοινοποιήθη­κε η ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοι­χείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013, αναφέρεται:

«…………………………………………………………..

2.Ειδικότερα, με την παρ.1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργη­τικού εκπίπτουν από: α) τον κύριο των πάγιων στοι­χείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β' της παρα­γράφου αυτής, β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρη­ματοοικονομικής μίσθωσης ………………………… ………………………………..

5.στ. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης εκ­πίπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013 κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους καθόσον δεν αποτελούν κόστη κτήσης ή κατα­σκευής, βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής του πίνακα της παρ.4 του άρθρου αυτού...»

Το Σ.ΛΟ.Τ. με αριθ. πρωτ.: 1538 ΕΞ 6.9.2017 και ΘΕΜΑ: «Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζη­μίωσης οχήματος» έδωσε την εξής απάντηση:

«ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα σας παρακαλούσα να μας απαντήσετε, αν τα τιμολόγια επισκευής συνεργείου που εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης, για την αποκατάσταση ζη­μιών σε φορτηγό αυτοκίνητο της επιχείρησης το οποίο καλύπτεται ασφαλιστικά, χαρακτηρίζονται ως οργανικά έξοδα (62.07) ή συνιστούν απαιτήσεις για αποζημίωση κατά ασφαλιστικής εταιρείας (33.92).

Ποιες είναι κατά την άποψή σας οι λογιστικές εγ­γραφές, όταν επισκευή και αποζημίωση είναι ισό­ποσες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο όρος οργανικά έξοδα δεν υφίσταται ρητά στο ν. 4308/2014. Η επισκευή είναι έξοδο και η λήψη ασφαλιστικής αποζημίωσης έσοδο.

Τα εν λόγω ποσά αναγνωρίζονται στους σχετικούς λογαριασμούς και μπορούν να συμψηφίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 11 (γ), του άρθρου 16, του ν. 4308/2014.»

Με βάση τα ανωτέρω και αφού ληφθούν υπόψη τα προκύπτοντα από την περιγραφή του ερωτήματος καθώς και οι συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέ­ουν από τη σύμβαση του μισθωτή με την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, η μισθώτρια δεν έχει την κυριότητα του μηχανήματος, έχει όμως την υποχρέ­ωση να διατηρεί το μηχάνημα σε κατάσταση καλής λειτουργίας και αποδόσεως και να αντικαθιστά με δικές της δαπάνες όλα τα ελλείποντα, κατεστραμμέ­να, βλαβέντα ή ελαττωματικά μέρη του μισθίου. Η δαπάνη της αντικατάστασης των κατεστραμμένων μερών της μηχανής έγινε προκειμένου να επανέλθει η γραμμή παραγωγής σε κατάσταση λειτουργίας όμοια με αυτήν που βρίσκονταν πριν την καταστρο­φή που υπέστη από την πυρκαγιά. Συνεπώς η πραγματοποιηθείσα αυτή δαπάνη αποτελεί έξοδο επισκευής και εκπίπτει με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4172/2013, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της.

Επίσης το ποσό της ληφθείσας ασφαλιστικής απο­ζημίωσης θα ωφελήσει τα αποτελέσματα του ίδιου φορολογικού έτους.

Νομοθεσία - Νομολογία

Άρθρο 24 Ν.4172/2013

Άρθρο 72 παρ. 19 Ν.4172/2013

ΠΟΛ.1073/2015

ΣΛΟΤ 1538/2017comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Leasing, Έκπτωση δαπάνης, Επισκευή παγίου