15/03/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Αμοιβή και ασφάλιση Καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Ωρομίσθιο

Η παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016, προβλέπει τα εξής:

«3. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα».

Κατά συνέπεια το μεικτό ωρομίσθιο του καθηγητή φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών χωρίς προϋπηρεσία που αμείβεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό του Ν.4093/2012, με δεδομένο ότι το πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του είναι από 6/9/2016 (ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η ανωτέρω διάταξη) 21 ώρες, διαμορφώνεται σε 586,08 x (6/21) x (1/25) = 6,70 €.

Η ρύθμιση άρθρου 30 του Ν.4415/2016 αφορά εκτός από τους καθηγητές κέντρων ξένων γλωσσών και τους καθηγητές φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι με το άρθρο 56, του N.682/1977 καταργήθηκαν τα φροντιστήρια Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και κατά συνέπεια η διάταξη αυτή του άρθρου 30 του Ν.4415/2016 δεν αφορά φροντιστηριακούς εκπαιδευτές δημοτικής εκπαιδεύσεως. Επίσης δεν αφορά καθηγητές ωδείων, χορού κ.λπ.. Τα κέντρα ξένων γλωσσών, στις συλλογικές ρυθμίσεις που καθόριζαν τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών τους, έχουν πάψει να χαρακτηρίζονται ως φροντιστήρια από το έτος 2002 και μετά και πλέον χαρακτηρίζονται ως Kέντρα Ξένων Γλωσσών. Συνεπώς η αναφορά της υπουργικής αυτής απόφασης στον όρο «φροντιστήρια» περιλαμβάνει τα φροντιστήρια μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Ωρομίσθιο καθηγητή φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών

χωρίς τριετίες

1 τριετία

2 τριετίες

3 τριετίες

Μακροχρόνια άνεργος 1 τριετία

Μακροχρόνια άνεργος 2 τριετίες

Μακροχρόνια άνεργος 3 τριετίες

6,70

7,37

8,04

8,71

7,03

7,37

7,70

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου ια.7, Ν.4254/7-4-2014, για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών (μακροχρόνια ανεργία) που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Η εν λόγω διάταξη ισχύει προφανώς και για τους καθηγητές φροντιστηρίων που αμείβονται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Αποδοχές καθηγητών φροντιστηρίων που απασχολούνται λιγότερες από 21 ώρες την εβδομάδα

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης (Αρθρο 17, παρ.1, Ν.3899/2010 , `Αρθρο 2, παρ.9, Ν.3846/2010 ). Ως συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, νοείται κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση ( `Αρθρο 2, παρ.2β, Ν.3846/2010 ).

Όσον αφορά το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης των καθηγητών Φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών αυτό καθορίζεται πλέον με τις νέες ρυθμίσεις στις είκοσι μία (21) ώρες. Κατά συνέπεια ο καθηγητής που εργάζεται λιγότερες από 21 ώρες εβδομαδιαία σε ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ή σε κέντρο ξένων γλωσσών, απασχολείται με μερική απασχόληση και αμείβεται με σταθερό μηνιαίο μισθό, ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο δεν είναι σαράντα (40) ώρες αλλά είκοσι μία (21) ώρες, ως εξής:

Αποδοχές καθηγητή εργαζόμενου λιγότερες από 21 ώρες εβδομαδιαίως: Νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός πλήρους απασχόλησης x (Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας / 21).

Ειδικότερα ο υπολογισμός του ωρομισθίου σε συνάρτηση με το μηνιαίο μισθό γίνεται εν προκειμένω ως εξής:

Εβδομαδιάτικο = 6 Ημερομίσθια

21 ώρες X Ωρομίσθιο=6 Ημερομίσθια

Ωρομίσθιο = 6/21 του Ημερομισθίου

Ωρομίσθιο=0,2857 του Ημερομισθίου

Ωρομίσθιο = 6/21 Χ (1/25) του Μηνιαίου Μισθού

Ωρομίσθιο = 0,01143 του Μηνιαίου Μισθού

Συνεπώς ο καθηγητής αυτός χωρίς προϋπηρεσία που αμείβεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό, και εργάζεται για παράδειγμα:

• 3 ημέρες x 3 ώρες ημερησίως (9 ώρες εβδομαδιαία), οι μηνιαίες αποδοχές του είναι 586,08 x (9/21) = 251,18 € ή

Μηνιαίες αποδοχές = 9 ώρες x Ωρομίσθιο x 4,166 = 9 x (0,01143 x 586,08)x 4,166 = 251,18€.

• 4 ημέρες x 3 ώρες ημερησίως (12 ώρες εβδομαδιαία), οι μηνιαίες αποδοχές του είναι 586,08 x (12/21) = 334,90 € ή με άλλο τρόπο

Μηνιαίες αποδοχές = 12 ώρες x Ωρομίσθιο x 4,166 = 12 x (0,01143 x 586,08) x 4,166 = 334,90€.

Επίδομα προϋπηρεσίας καθηγητών φροντιστηρίων

Ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων και εν προκειμένω των καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, που αμείβονται βάσει του κατώτατου νομοθετημένου μισθού προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω (υποπαρ. ΙΑ΄ 11 του άρθρου 1, του Ν.4093/12-11-2012 ).

Ειδικότερα, οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας των αμειβομένων βάσει του κατώτατου νομοθετημένου μισθού κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14/2/2012. Επισημαίνεται ότι συνεχίζει να είναι σε ισχύ η διάταξη περί αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων (επιδομάτων προϋπηρεσίας), με δεδομένο ότι η εν λόγω αναστολή δεν συναρτάται με τη λήξη του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αλλά μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% (Αρθρο 4 Π.Υ.Σ. 6/2012).

Αποδοχές καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών που απασχολούνται περισσότερες από 21 ώρες την εβδομάδα

Με δεδομένο ότι στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με Αρ.Πρωτ. 41919/909/4.11.2016 με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016 »,προσδιορίζεται το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο σε 21 ώρες, η υπέρβασή του σηματοδοτεί την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Διευκρινίζεται ότι η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος (Υποπαράγραφος ΙΑ 13 περ.2, Ν.4093/2012). Κατά συνέπεια κάθε ώρα απασχόλησης των καθηγητών φροντιστηρίων πάνω από τις 21 , με βάση τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, αμείβεται υπερωριακά, ήτοι αν είναι νόμιμη και έχει προς τούτο υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη το έντυπο Ε8, οι καθηγητές φροντιστηρίων δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Παράδειγμα

Καθηγητής φροντιστηρίου αμειβόμενος με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό του Ν.4093/2012, δικαιούμενος επιδόματος προϋπηρεσίας που αντιστοιχεί σε τρεις (3) τριετίες και απασχολούμενος με καθεστώς πλήρους απασχόλησης 21 ωρών εβδομαδιαίως, εργάσθηκε επί 26 ώρες την εβδομάδα από τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018, ήτοι δίδαξε επιπλέον ώρες του νομίμου ωραρίου του:

  • Δυο (2) ώρες την Τρίτη 11/12,
  • Μια (1) ώρα την Πέμπτη 13/12,
  • Δυο (2) ώρες την Παρασκευή 14/12 και
  • Μία ώρα το Σάββατο 15/12.

Οι έξι (6) αυτές ώρες, νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης προς τούτο υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη μέσω του εντύπου Ε8 πριν την έναρξη πραγματοποίησής της υπερωρίας κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 36, Ν.4488/2017 και την Υ.Α. 32143/Δ1.11288/2018 που καθορίζει το εφαρμοστικό πλαίσιο της ρύθμισης αυτής.

Τις λοιπές εργάσιμες ημέρες του μηνός Δεκεμβρίου 2018 απασχολήθηκε σύμφωνα με το δηλωθέν στους πίνακες προσωπικού νόμιμο ωράριο εργασίας χωρίς υπερβάσεις υπερωρίας.

Στην περίπτωση αυτή οι μηνιαίες αποδοχές του το μήνα Δεκέμβριο 2018 ορίζονται σε 586,08 + 586,08 x 30% (τρεις τριετίες) = 761,91 €. Για τις έξι (6) ώρες νόμιμης υπερωρίας που πραγματοποίησε κατά τα ανωτέρω δικαιούται εκτός από το νόμιμο ωρομίσθιο και προσαύξηση 40%.

Ωρομίσθιο = 761,91 x (6 / 21 ) / 25 = 8,71 € .

Κατά συνέπεια αμοιβή υπερωρίας = 6 ώρες x 8,71 x 140%= 73,16 €.

Σύνολο αποδοχών μηνός Δεκεμβρίου 2018 = 761,91 + 73,16 = 835,07 €.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη, με τίτλο «Αμοιβή και ασφάλιση Καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου 2018 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο αναλύονται θέματα όπως το διάλειμμα εργασίας, η Ασφάλιση καθηγητών φροντιστηρίων με παραδείγματα, η Απασχόληση σε ημέρα αργίας και η Απασχόληση και αμοιβή καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφάλιση καθηγητών φροντιστηρίου, Φροντιστήριο, Επαγγέλματα > Καθηγητής