15/03/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Πώς αντιμετωπίζεται από τον ελεγκτή θέμα συνέχισης της δραστηριότητας, σε περίοδο που απέχει πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Θέμα συνέχισης της δραστηριότητας, που εντοπίστηκε σε περίοδο που απέχει πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, αντιμετωπίζεται από τον ελεγκτή με παράγραφο έμφασης για σημαντικό θέμα και όχι ως θέμα ουσιώδους αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία που δεν έχει συντάξει και εγκρίνει οικονομικές καταστάσεις από τη χρήση 2015 και μετά, τις ενέκρινε με την από 5 Ιουλίου 2018 απόφαση της Γενι­κής Συνέλευσης των μετόχων της.

Στην χρήση 2018, διαπι­στώθηκε ότι, τα παρακάτω γεγονότα ή συνθήκες που, σύμφωνα με το ΔΠΕ 570, μπορούν να εγείρουν αμφιβολία επί της παρα­δοχής της συνέχισης της δραστηριότητας:

  • Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (τραπεζικά δάνεια, αμοιβές προσωπικού)
  • Υπαγωγή σε ρύθμιση εξόφλησης σε δόσεις των περισσότερων φορολογικών υποχρεώσεων
  • Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) είναι μικρότερος της μονάδας στα έτη 2014-2016
  • Σημαντικές λειτουργικές ζημίες επί σειρά ετών (ο δείκτης EBITDA όμως είναι θετικός όπως και τα ίδια κεφάλαια το οποία όμως συνεχώς βαίνουν μειούμενα)

Η Διοίκηση της εταιρείας για να άρει τις συνθήκες αυτές προτίθεται, να ρευστο­ποιήσει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία αυ­τής.

Ερωτάται αν η εταιρεία οφείλει να περιλάβει στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015, την εκτί­μησή της σχετικά με την ικανότητα της οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητας;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εφόσον οι συνθήκες που εγείρουν σημαντική αβε­βαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας εμφα­νίζονται στη χρήση 2018, δεδομένου ότι τα μεταγενέ­στερα γεγονότα που περιγράφονται στο ερώτημα αποτελούν σημαντική πληροφορία για την κατανόη­ση των οικονομικών καταστάσεων από τους χρή­στες, θα πρέπει να περιληφθεί αναλυτική πληροφό­ρηση στις γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών κα­ταστάσεων των χρήσεων 2015-2017, σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν μετά τις ημερομηνίες ισολογισμού (μεταγενέστερα γεγονότα) στην οποία περι­γράφονται οι δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθη­καν στη χρήση 2018 και οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η Διοίκηση της εταιρείας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Οικονομικές καταστάσεις, Δραστηριότητα, Γενική Συνέλευση