11/02/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Τα σημαντικότερα σημεία για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018

Δημοσιεύτηκε η Ε.2026/8.2.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα τις «Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018». Να σημειώσουμε πως λίγες ημέρες πριν, η ΑΑΔΕ, έδωσε στην δημοσιότητα την «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», έντυπο το οποίο έχει αναμορφωθεί από πέρυσι και απαιτεί τη συμπλήρωση πλήθους πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων από τους υπόχρεους υποβολής του. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι απαιτήσεις του νέου εντύπου όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτεί σχετικά με το «ξέπλυμα χρήματος».

Ας δούμε όμως μερικές σημαντικές οδηγίες για την συμπλήρωση των εντύπων:

 • Οι σχετικοί πίνακες συμπληρώνονται από όλες τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την δραστηριότητά τους με εξαίρεση τον Πίνακα ΣΤ΄, ο οποίος συμπληρώνεται μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις.
 • Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1008/2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, το έντυπο συμπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό (για όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία) ή υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης από λογιστή – φοροτεχνικό βάσει των εκάστοτε ισχυόντων ορίων ακαθαρίστων εσόδων (για τις ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία), δηλαδή 100.000 ευρώ για εμπορική ή μικτή δραστηριότητα και 50.000 ευρώ για παροχή υπηρεσιών.

Περαιτέρω:

 • Στον κωδικό 008 «Πλήθος υποκαταστημάτων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3986/2011» επιλέγονται από το φορολογούμενο μέσα από αναδυόμενο παράθυρο, οι εγκαταστάσεις που δεν νοούνται ως υποκαταστήματα για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος
 • Ο κωδικός 011 αφορά του Αγρότες – Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.4384/2016. Συγκεκριμένα, το ανωτέρω άρθρο στην παράγραφο 2 του νόμου, ορίζει ότι: «Το μέλος του ΑΣ πρέπει να ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τους όρους του καταστατικού του ΑΣ και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΑΣ».
 • Στον κωδικό 010 γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων – οντοτήτων ανάλογα με το μέγεθός τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (άρθρο 2 του Ν.4308/2014) και συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους φορολογούμενους με βάση και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1003/2014 εγκύκλιο.

 • Στον υποπίνακα «Απασχολούμενο Προσωπικό» με βάση τις οδηγίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κωδικός 025 «Αριθμός απασχολουμένων ατόμων» περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση
 • Ο κωδικός 026 «Αριθμός μισθωτών» αφορά τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται για έναν εργοδότη με σύμβαση απασχόλησης και λαμβάνουν αμοιβή με μορφή ημερομισθίων, μισθών, επιδομάτων, δωρεάν παροχών, πληρωμής με το κομμάτι ή αμοιβής σε είδος και αποτελεί υποσύνολο (μέρος) του κωδικού 025.
 • Στον κωδικό 027 καταχωρείται ο αριθμός του εποχιακά απασχολούμενου προσωπικού

 • Στον κωδικό 051 του υποπίνακα «Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ) για την εφαρμογή του άρθρου 66 του ν.4172/2013» καταχωρούνται: η επωνυμία, ο ΑΦΜ, η χώρα εγκατάστασης της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας, καθώς και το ποσοστό βάσει κριτηρίου περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 66 του ν.4172/2013 στην Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία, όταν η συμμετοχή της φορολογούμενης εταιρείας υπερβαίνει το 50%, Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, ορίζεται ότι:

«1. Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει το μη διανεμηθέν εισόδημα νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με τα συνδεδεμένα πρόσωπα, κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

β) το παραπάνω νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε μη συνεργάσιμο κράτος ή κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς,

γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3,

δ) δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία μετοχών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε., εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου…

 • Στους κωδικούς 040 και 041 στους υποπίνακες «Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης» και «Ενεργά Τερματικά POS» προσυμπληρώνονται οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί της παρ. ιη’ του άρθρου 62 του ν.4446/2016 ημεδαπής και όλα τα τερματικά POS και ePOS.
 • Οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδ.070) στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

 • Στον πίνακα Δ΄ προσδιορίζονται τα αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) των επιχειρήσεων (με απλογραφικά - διπλογραφικά) καθώς και των υπόχρεων που απαλλάσσονται από τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων).

 • Στον πίνακα Ε΄ καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και φορολογικής αξίας, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

 • Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και η συμπλήρωσή του αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταφορά των φορολογητέων καθαρών αποτελεσμάτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1).

 • Υφίσταται αλλαγή της περιγραφής των κωδικών 148, 248, 348 και 448 από «Αξία πώλησης οχήματος Ι.Χ. (Άρθρο. 5 του ν.δ. 1146/1972)» σε «Υπεραξία μεταβίβασης αυτοκινήτου (άρθρο 10 ν.2579/1998 και άρθρο 5 ν.δ. 1146/1972)» προκειμένου να αποτυπώνεται η υπεραξία από τη μεταβίβαση τόσο των Ι.Χ. αυτοκινήτων όσο και των δημόσιας χρήσης, η οποία, κατ’ επιλογή του φορολογουμένου, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Προστίθεται περίπτωση Θ΄ που αφορά την αφαίρεση της υπεραξίας μεταβίβασης αυτοκινήτου από τα φορολογητέα κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2579/1998 και το άρθρο 5 του Ν.Δ. 1146/1972.

Με το έγγραφο 1148506/17-11-2015 έχει διευκρινισθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1146/72, που αναφέρονται στη φορολογική αντιμετώπιση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης από επιτηδευματίες, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν έχουν καταργηθεί. Οι δηλώσεις υπεραξίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων εξακολουθούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν 1146/1972 προβλέπεται επιβολή φόρου στην αξία του οχήματος (ΕΙΧ ή ΦΙΧ), που πωλείται από επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία με δυνατότητα εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση που επιλεγεί η φορολόγηση της υπεραξίας με τις γενικές διατάξεις, τότε συμπεριλαμβάνεται με τα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα, συμψηφιζόμενου του φόρου που καταβλήθηκε.

Με την εγκ. Ε. 10444/13/11-8-1982 διευκρινίσθηκε ότι ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων ΙΧ που ανήκουν σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), εφόσον αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτών.

 • για παραγωγή κινηματογραφικού έργου που ισχύουν με τις νέες διατάξεις του άρθρου 71Ε του ΚΦΕ μετά την κατάργηση των σχετικών παραγράφων του άρθρου 73 του ν.3842/2010. Οι κωδικοί (151, 251, 351, 451, 551) μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.
 • Οι κωδικοί 157, 257, 357, 457 και 557 «Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ ν.4172/2013)» παραμένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.

Προστέθηκε περίπτωση ιδ΄ που αφορά την μείωση των φορολογητέων κερδών των ατομικών επιχειρήσεων με την έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 71Δ του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.. Ειδικά, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, ορίζεται ότι:

«1. Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά:

α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους και

β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους…».

 • Στους κωδικούς 800, 820, 840 και 860 «Πωλήσεις Παγίων» και στους κωδικούς 801, 821, 841 και 861 «Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων» του Πίνακα Ζ3 καταχωρούνται υποχρεωτικά οι πωλήσεις παγίων και οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων αντίστοιχα, οι οποίες δεν αθροίζονται στο σύνολο πωλήσεων, όπως αυτό αναγράφεται στους κωδικούς 161, 261, 361 και 461 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών», με περαιτέρω ανάλυση με βάση τη σχετική κατηγοριοποίηση του αντίστοιχου εσωτερικού υποπίνακα.

 • Ο πίνακας Θ συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων για τα οποία υφίσταται υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά χώρα. Ειδικά, με κωδικό 900 στο νέο έντυπο Ε3, υφίσταται πίνακας με πληροφορίες εφαρμογής του Ν. 4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

Ο πίνακας αφορά τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που είχαν με πελάτες τους, οι πιο κάτω κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων:

 • μεσίτες ακινήτων
 • έμποροι και εκπλειστηριαστές
 • επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών
 • επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και μουσικών οργάνων
 • δημοπράτες έργων τέχνης
 • επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά
 • επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά
 • Εφόσον η υποχρέωση υφίσταται (NAI), στον κωδικό 671 αναγράφεται το Κράτος/Δικαιοδοσία στο οποίο έχει τη φορολογική κατοικία η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλος ΠΕ) (π.χ. Ελλάδα ή Γερμανία, ή κ.λπ.).

Εφόσον το νομικό πρόσωπο δεν υποβάλει το ίδιο την ΕαΧ εκ μέρους του Ομίλου ΠΕ (OXI), στον κωδικό 672 αναγράφεται το Κράτος/Δικαιοδοσία στο οποίο θα υποβληθεί η Έκθεση ανά Χώρα (ΕαΧ) (π.χ. Ελλάδα ή Γερμανία, ή κ.λπ.).

Το σύνολο της εγκυκλίου διαταγής Ε.2026/8.2.2019 θα το βρείτε στην Onlineτράπεζα.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπο > Ε3, Φορολογικές δηλώσεις, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης