04/02/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Διευκρινίσεις για το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων επιστημόνων ηλικίας 22-29 ετών σε υπουργεία και Δημόσιους φορείς

Με το με Α.Π.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./34/142223 έγγραφο του υπουργείου εργασίας δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων, πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, (εφεξής Ωφελούμενοι), σε Υπουργεία και εποπτευόμενους Δημόσιους Φορείς, (εφεξής Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης), όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α’/101), όπως ισχύει και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων καθώς και στην αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας.

Ο Ο.Α.Ε.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης, θα καλύπτει:

· Τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των ωφελούμενων που απασχολούνται στο Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης.

· Τις ασφαλιστικές-εργοδοτικές εισφορές του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

· Το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

Εκτός από τις ανωτέρω δαπάνες, καμία άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση προς τους ωφελούμενους, δεν είναι επιλέξιμη από τον Ο.Α.Ε.Δ. και τους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως για παράδειγμα η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση.

Για την απασχόληση των ωφελούμενων, ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση του προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και οι κείμενες διατάξεις της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Στις 21/01/2019, στη διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr), αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, που περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ηλικίας 22 - 29 ετών, που θα εργαστούν για 12 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση, στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της ανωτέρω Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι ωφελούμενοι που έχουν επιλεγεί, καλούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα τοποθέτησης.

Απεικόνιση της ασφάλισης μέσω Α.Π.Δ.

Η απεικόνιση της ασφάλισης των ωφελούμενων σε Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, θα πραγματοποιηθεί μέσω της υποβολής Συμπληρωματικής (04) Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

Η καταχώρηση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολούμενων ωφελούμενων, θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, ως κοινοί ασφαλισμένοι χωρίς να απαιτείται καταχώρηση σε ειδικά πεδία (π.χ. πεδία επιδότησης 43, 44, 45).

Η υποβολή και η αντίστοιχη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΑΔ – Ειδικότητα – Κωδικός Πακέτου Κάλυψης

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολούμενων του εν λόγω προγράμματος στην Α.Π.Δ., δημιουργήθηκε νέος Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), «0830 - Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης Ωφελούμενων Ανέργων στο Δημόσιο Ν.4430/2016», ο οποίος έχει συνδεθεί με υπάρχοντες Κωδικούς Ειδικότητας έτσι ώστε, να οδηγήσουν στους αντίστοιχους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.).

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω συνδυασμοί:

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι οδηγίες του παρόντος Γενικού Εγγράφου, καταλαμβάνουν τους ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε Φορείς Υποδοχής/ή και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, εκτός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), για τον οποίο έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικών οδηγιών.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Άνεργος, Επιστήμονες, Άνεργοι πτυχιούχοι, ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης, ΟΑΕΔ