01/02/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Μεταβολές στο Έντυπο Ν

Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό Α.1037/1.2.2019 (ΦΕΚ 213) απόφαση με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013». Με την απόφαση ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. Να σημειώσουμε ότι η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική. Η πιο πάνω δήλωση, όταν υποβάλλεται χειρόγραφα, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, ως χρόνος υποβολής της δήλωσης, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, βεβαιώνεται ο φόρος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται.

Σας παραθέτουμε πιο κάτω τις διαφορές που εμφανίζει το έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018, σε σχέση με το περσινό έντυπο:

1. Πρώτος υποπίνακαςΔιαγράφηκε ο κωδικός 650 (Εφαρμογή Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π.)

2. Δεύτερος υποπίνακας

Διαγράφηκε ο κωδικός 653 (Υπάγεστε στο άρθρο 73 του Ν. 3842/2010)


3. Τρίτος υποπίνακας:


Προστέθηκε ο κωδικός 574 (Απαλλαγή καταβολής φόρου Ν. 4399/2016 λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)

4. Υποπίνακας Φορολογικής Αναμόρφωσης Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως»

Προστέθηκε ο κωδικός 478 (Διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, το οποίο έχει υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη (άρθρο 66 Ν. 4172/2013)


5. Υποπίνακας «Αφαίρεση Αφορολογήτων Αποθεματικών Αναπτυξιακών Νόμων κλπ.


  • Προστέθηκε ο κωδικός 057 με αρίθμηση (6) σχετικά με αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 Ν. 4171/1961
  • Προστέθηκε ο κωδικός 054 με αρίθμηση (12) σχετικά με την έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ Ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά)
  • Προστέθηκε ο κωδικός 056 με αρίθμηση (13) σχετικά με τις προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παράγραφος 10 άρθρου 24 Ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά)

6. Υποπίνακας V Φορολογική Απαλλαγή Ν. 4399/2016


Προστέθηκε ο υποπίνακας V Φορολογική Απαλλαγή Ν. 4399/2016.

Ο νόμος αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος παρέχει φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 4399/2016)

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης 1037/1.2.2019 και το έντυπο της δήλωσης στην online τράπεζαcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικές δηλώσεις, Έντυπο > Ν