01/02/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 και στην ΚΦΑ

Η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», ή αλλιώς το γνωστό μας έντυπο Ε3, έχει αναμορφωθεί από πέρυσι και απαιτεί τη συμπλήρωση πλήθους πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων από τους υπόχρεους υποβολής του. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι απαιτήσεις του νέου εντύπου όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτεί σχετικά με το «ξέπλυμα χρήματος».

Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή του εντύπου Ε3:

1. Ο νέος κωδικός 11 αφορά του Αγρότες – Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.4384/2016.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4577/2018, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 που αφορά το τέλος επιτηδεύματος:

«Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 2.».

2. Ο νέος κωδικός 023 αναφέρεται στον «Επιμερισμό Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ.». Σημειώνουμε ότι ο πίνακας δεν ενημερώνεται άμεσα, αλλά αναδύεται υποπίνακας του εντύπου στον οποίο αναλύονται οι πωλήσεις ανά ΚΑΔ, αλλά και ανά δραστηριότητα.

3. Υφίσταται νέος κωδικός 051 στον πίνακα Β΄ σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, ορίζεται ότι:

«1. Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει το μη διανεμηθέν εισόδημα νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με τα συνδεδεμένα πρόσωπα, κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

β) το παραπάνω νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε μη συνεργάσιμο κράτος ή κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς,

γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3,

δ) δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία μετοχών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε., εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου…».

4. Στον πίνακα Δ τροποποιείται το λεκτικό του Υποπίνακα Δ10 «Αποτελέσματα προ φόρων – τόκων και αποσβέσεων EBITDA (Δ12+Δ11)» από «Αποτελέσματα προ φόρων – τόκων και αποσβέσεων EBITDA (Δ7+Δ8-Δ9)» που ήταν στο έντυπο του προηγούμενου έτους.

5. Σημειώνονται οι παρακάτω αλλαγές στον πίνακα ΣΤ΄.:

- Αφαιρούνται πλέον από τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών των ατομικών επιχειρήσεων τα αφορολόγητα αποθεματικά του άρθρου 71Α του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τα κίνητρα ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου, ορίζεται ότι:

«Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και των κερδών από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία, καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων».

- Τροποποιείται η περίπτωση Θ΄ που αφορά την αφαίρεση της υπεραξίας μεταβίβασης αυτοκινήτου από τα φορολογητέα κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2579/1998 και το άρθρο 5 του Ν.Δ. 1146/1972.

Με το έγγραφο 1148506/17-11-2015 έχει διευκρινισθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1146/72, που αναφέρονται στη φορολογική αντιμετώπιση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης από επιτηδευματίες, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν έχουν καταργηθεί. Οι δηλώσεις υπεραξίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων εξακολουθούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.1146/1972 προβλέπεται επιβολή φόρου στην αξία του οχήματος (ΕΙΧ ή ΦΙΧ), που πωλείται από επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία με δυνατότητα εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση που επιλεγεί η φορολόγηση της υπεραξίας με τις γενικές διατάξεις, τότε συμπεριλαμβάνεται με τα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα, συμψηφιζόμενου του φόρου που καταβλήθηκε.

Με την εγκ. Ε. 10444/13/11-8-1982 διευκρινίσθηκε ότι ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων ΙΧ που ανήκουν σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), εφόσον αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτών.

- Αντικαταστάθηκε η περίπτωση ιβ' του πίνακα ΣΤ'. Σημειώνεται ότι στους κωδικούς της περίπτωσης αυτής συμπληρώνονται τα ποσά επένδυσης για παραγωγή κινηματογραφικού έργου που ισχύουν με τις νέες διατάξεις του άρθρου 71Ε του ΚΦΕ μετά την κατάργηση των σχετικών παραγράφων του άρθρου 73 του Ν.3842/2010. Οι κωδικοί (151, 251, 351, 451, 551) μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 71Ε του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. σχετικά με τα «Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων», όπως το άρθρο 71Ε προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου του Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018), ορίζεται ότι:

«1. Από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4487/2017 (Α΄ 116), αφαιρείται το 30% των επιλέξιμων δαπανών, καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

2. Στις περιπτώσεις συμπαραγωγών το ποσό που αφαιρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπολογίζεται αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην παραγωγή.

3. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν υπάγονται επενδύσεις κατά το μέρος του ποσού που προέρχεται από χορηγίες που λήφθηκαν για τη χρηματοδότηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

4. Το ποσοστό της αφαίρεσης των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα της παραγράφου 1 μαζί με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους παραγωγής του έργου αυτού.

5. Εάν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ποσοστού της παραγράφου 1, η ζημία αυτή μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.

6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι του έργου που επιθυμεί να ενισχύσει.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες, οι κατηγορίες των οπτικοακουστικών έργων, η διαδικασία και ο χρόνος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

- Προστέθηκε περίπτωση ιγ΄ που αφορά τη μείωση κερδών με τις προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης.

- Προστέθηκε περίπτωση ιδ΄ που αφορά την μείωση των φορολογητέων κερδών των ατομικών επιχειρήσεων με την έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 71Δ του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.. Ειδικά, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, ορίζεται ότι:

«1. Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά:

α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους και

β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους…».

Σημειώνεται ότι, οι κωδικοί της περίπτωσης αυτής (157, 257,357, 457 και 557) μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.

6. Αλλαγές στον πίνακα Ζ΄.

Υποπίνακας Ζ3:

Προστέθηκαν κωδικοί στους οποίους συμπληρώνονται οι πωλήσεις παγίων, οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων καθώς και οι αγορές παγίων. (Ενσώματα και άυλα πάγια). Σημειώνεται ότι ο πίνακας συμπληρώνεται βάσει υποπινάκων που αναδύονται με την ενεργοποίηση του κάθε κελιού.

7. Πίνακας Θ – Πίνακας Ι

Ο πίνακας Θ συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων για τα οποία υφίσταται υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά χώρα.

Ειδικά, με κωδικό 900 στο νέο έντυπο Ε3, υφίσταται πίνακας με πληροφορίες εφαρμογής του Ν.4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

Ο πίνακας αφορά τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που είχαν με πελάτες τους, οι πιο κάτω κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων:

  • μεσίτες ακινήτων
  • έμποροι και εκπλειστηριαστές
  • επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών
  • επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και μουσικών οργάνων
  • δημοπράτες έργων τέχνης
  • επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά
  • επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά

Είμαστε πάντοτε σε αναμονή νεότερων οδηγιών από το Υπ. Οικονομικών και την Α.Α.Δ.Ε.

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

Όσον αφορά στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης σε σχέση με την περσινή, δεν υπάρχει ο κωδικός 2022 «Δαπάνες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας»

Δείτε την με Αριθμ. Α.1034/2019 απόφαση στην Online τράπεζα.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπο > Ε3, Φορολογικές δηλώσεις, έντυπο Ε3