04/01/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Προκήρυξη Προγράμματος ΕΠ Ανταγωνιστικότητα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση - Εκπαίδευση»

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 6/2/2019 ως 19/4/2019

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας για να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων, με περίοδο υποβολή αιτήσεων από 6/2/2019 ως 19/4/2019.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που:

 • έχουν κλείσει 3 πλήρεις δωδεκάμηνης διάρκειας διαχειριστικές χρήσεις και για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα.

 • κατά το διάστημα των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων και κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.

 • έχουν το 2018 κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας:

  • λιανικό εμπόριο (επιλέξιμοι ΚΑΔ των κατηγοριών 45 και 47): 1

  • εστίαση (επιλέξιμοι ΚΑΔ της κατηγορίας 56): 2

  • εκπαίδευση-κοινωνική μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ των κατηγοριών 85, 88): 5

 • δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια

 • πραγματοποιούν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.

 • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.).

 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

 • έχουν την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης

 • λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4030/2016, Συνεταιρισμός

 • δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013 (προβληματικές επιχειρήσεις)

 • διαθέτουν ή θα δημιουργήσουν μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης υποδομές πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).

 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.

 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.

 • Δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων ή 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις χονδρικού –λιανικού εμπορίου ή μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στην πρωτογενή παραγωγή αλιευμάτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη)

 • υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:


Α/Α


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

1.1 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
έως 100%

1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας.

1.3 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ

2.

Μηχανήματα-Εξοπλισμός

2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος
έως 100%

2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.

2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά

 • ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος ως 4.000€

 • ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ως 2.500€

2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

έως 30%

3.

Μεταφορικά Μέσα

3.1 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56)

έως 25.000 €

και έως 30% του π/υ

3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88


έως 100%

3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)


έως 12.000€

4.

Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

μέχρι 14.000 € (7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι 2 πιστοποιητικά)

5.

Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου

5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2.

μέχρι 8.000 €

5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών - Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

80 € ανά εργαζόμενο

και μέχρι 5 εργαζόμενους

5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

μέχρι 4.000 €

6.

Ψηφιακή Προβολή

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube) 500 € / μήνα και μέχρι 12 μήνες.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) 2.000 €/

μέχρι 8.000 €

7.

Μισθολογικό Κόστος ΝΕΩΝ Εργαζομένων

Μισθολογικό κόστος ΝΕΩΝ εργαζομένων με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας)

μέχρι 30.000 € και έως 40% του π/υ (15.000€/ΕΜΕ, ως 2 ΕΜΕ)

Γ. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης, Ίδια συμμετοχή

 • Όριο Προϋπολογισμού: 10.000€ ως 150.000€.

 • Ποσοστό Επιδότησης: 50%

 • Διάρκεια υλοποίησης: ως 24 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης

 • Ίδια συμμετοχή: 50%. Κατά την υποβολή της πρότασης δηλώνεται το ποσοστό και ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής. Τα αποδεικτικά ύπαρξης και επάρκειας της ίδιας συμμετοχής ανά περίπτωση είναι:

 1. αύξηση κεφαλαίου με μετρητά μετά την υποβολή της πρότασης

 • Τραπεζικές βεβαιώσεις υπολοίπου των εταιρικών λογαριασμών της τελευταίας ημέρας πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 • Βεβαιώσεις αποτίμησης τρέχουσας αξίας κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) της τελευταίας ημέρας πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (μέτοχος φυσικό πρόσωπο).

 1. Χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών (χωρίς δικαίωμα διανομής)

 • χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελευταίας κλεισμένης χρήσης

 • πλέον πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο.

 • Αποφάσεις ΓΣ για το σχηματισμό αποθεματικών

 1. αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων (μη διανεμημένα μερίσματα, υποχρεώσεις προς μετόχους, κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον)

- χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελευταίας κλεισμένης χρήσης

- πλέον πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο.

- Αποφάσεις ΓΣ για το σχηματισμό αποθεματικών

 1. αύξηση κεφαλαίου πριν την υποβολή της πρότασης

 • αποδεικτικά καταβολής και πιστοποίησης

 1. Βεβαίωση μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

 2. Έγκριση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας

 3. Σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας,

Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 19/12/2018.

 • Δεν υπάρχει ελάχιστο αποδεκτό όριο βαθμολογίας για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου.

 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.

 • Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει ενώ είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων.

 • Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.

 • Η αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να ολοκληρωθεί (πιστοποίηση καταβολής) ως την υποβολή του πρώτου αιτήματος εκταμίευσης.

 • Για επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν ως προς την δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής συμμετοχής με προσκόμιση έγκρισης δανείου θα πρέπει μέχρι το πρώτο αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών, να συναφθεί Σύμβαση δανείου από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης. Διαφορετικά απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης Χρηματοδοτικού Σχήματος,

 • Η έγκριση δανείου πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης

 • Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλλει ως 2 αιτήματα ενδιάμεσης πιστοποίησης δαπανών εφ΄ όσον υλοποιήσει και εξοφλήσει το 30-80% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

 • Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί, κατά το έτος που προηγείται της υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης, τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας που διέθετε το έτος πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου και τις οποίες δήλωσε στην αίτηση υπαγωγής.

 • Οι ποσότητες του εξοπλισμού και των αδειών χρήσης λογισμικού είναι σε άμεση συσχέτιση με τις λειτουργικές ανάγκες και τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης

 • Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση ΑΠΕ ή από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Δηλαδή, η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος (εγκαταστάσεις από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας, εγκαταστάσεις netmetering).

 • Οι δαπάνες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό για την εξοικονόμηση ενέργειας ή/και την προστασία του περιβάλλοντος είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται (όπου απαιτείται) και προσκομίζονται οι απαιτούμενες άδειες για τις εκτελούμενες εργασίες σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 • Μέσα διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου άσκησης δραστηριότητας θεωρούνται εξοπλισμός.

 • Επιδοτείται η προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού σε μεταφορικά μέσα εφ΄ όσον:

 • το μεταφορικό μέσο στο οποίο θα τοποθετηθεί ο ειδικός εξοπλισμός είναι στην κυριότητα της επιχείρησης

 • το μεταφορικά μέσο στο οποίο θα τοποθετηθεί ο ειδικός εξοπλισμός δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και δεν προορίζεται για μίσθωση.

 • Οι δαπάνες κτηριακών εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως είναι μη επιλέξιμες.

 • Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών (προπαρασκευαστικές ενέργειες + επιθεώρηση + έκδοση πιστοποιητικού) είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης/ Διαπίστευσης και κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

 • Οι δαπάνες που σχετίζονται με την παρακολούθηση σεμιναρίων παροχής πρώτων βοηθειών είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη του ζητούμενου πιστοποιητικού παρακολούθησης.

 • Δεν επιδοτούνται:

 • δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού

 • επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 • επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 • συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.

 • εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες.

 • υποχρεωτικές και σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες.

 • δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες μελετών.

 • επιβατικά μεταφορικά μέσα και μικτής χρήσης οχήματα

 • μεταφορικά μέσα για την άσκηση οδικού εμπορευματικού έργου

 • προβολή του ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε blog, και προσωπικές ιστοσελίδες

 • Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την 19/12/2018.

 • Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης. Σε περίπτωση είτε μη υποβολής εμπρόθεσμου αιτήματος είτε πιστοποίησης επιλέξιμων δαπανών σε ποσοστό μικρότερο του 30% του εγκεκριμένου Π/Υ θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 • Στην περίπτωση υποβολής ΜΟΝΟ αιτήματος τελικής επαλήθευσης - πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή Αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης, αυτό πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών από την απόφαση ένταξης της επένδυσης.

 • Μπορούν να υποβληθούν ως και 2 εμπρόθεσμα αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

 • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας κατά την υλοποίηση όσο και για 3 έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης

 • Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να διατηρήσουν στην κατοχή τους και να μη μεταβιβάσουν τον εξοπλισμό για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 • Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών της επένδυσης με επιταγές τρίτων.

 • Είναι υποχρεωτική η δημιουργία υποδομών διευκόλυνσης πρόσβασης από ΑΜΕΑ (εφ΄ όσον δεν υπάρχουν).

 • Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και προσκομίζονται μόνον εφόσον αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία.

 • Ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής.

 • Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και οι συντελεστές βαρύτητας είναι:

 • Κερδοφόρες χρήσεις προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων τριετίας, με συντελεστή βαρύτητας 25%

 • Μεταβολή απασχόλησης τα 2 τελευταία έτη πριν την υποβολή της αίτησης, με συντελεστή βαρύτητας 10%

 • Μεταβολή κύκλου εργασιών τα 2 τελευταία έτη πριν την υποβολή της αίτησης με συντελεστή βαρύτητας 5%

 • Ποσοστό κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής, με συντελεστή βαρύτητας 20%

 • Μήνες λειτουργίας τελευταίου έτους, με συντελεστή βαρύτητας 20%

 • Έτη λειτουργίας επιχείρησης, με συντελεστή βαρύτητας 20%


  Δείτε αναλυτικά τι ισχύει:  comments powered by Disqus
  * Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
  Επιχειρηματικότητα, Λιανικό εμπόριο, Εκπαίδευση, Εστίαση, αναπτυξιακό πρόγραμμα