13/02/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Προκήρυξη προγράμματος ΕΠ Ανταγωνιστικότητα «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων»

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την επιδότηση δράσεων αναβάθμισης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, με υποβολή αιτήσεων από 20/02/2019 και ώρα 10:00:00 και μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής.

Για να εγκριθεί μια πρόταση πρέπει να συγκεντρώνει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50 με μέγιστο το 100.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις επιλεγμένων δραστηριοτήτων μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών που:

 • έχουν κλείσει 3 πλήρεις δωδεκάμηνης διάρκειας διαχειριστικές χρήσεις και για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα.
 • κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.
 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
 • δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια
 • πραγματοποιούν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.).
 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • έχουν την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης
 • λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4030/2016, Συνεταιρισμός
 • δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013 (προβληματικές επιχειρήσεις)
 • διαθέτουν ή θα δημιουργήσουν μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης υποδομές πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
 • Δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων ή 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις χονδρικού –λιανικού εμπορίου ή μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στην πρωτογενή παραγωγή αλιευμάτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη)
 • υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Μπορούν να υποβληθούν δύο ακόμα αιτήσεις χρηματοδότησης εφ΄ όσον η κάθε προηγούμενη αίτηση έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο

1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος.

1.3.1 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών. Στις περιπτώσεις συστήματος θέρμανσης ή και ψύξης καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης περιλαμβάνεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του λεβητοστασίου στο σύνολό του και το δίκτυο διανομής.

1.3.2 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας

1.3.3 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός (κλαρκ, ψυκτικοί θάλαμοι οχημάτων, μηχανήματα έργου)

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό

- Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος ως 4.000€

- Ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ως 2.500€

- Δαπάνες παραμετροποίησης λογισμικού/εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών ως 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού

έως 100%

2

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

2.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πχ CE, EN)

2.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (πχ ISO).

2.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

- Κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος της κατηγορίας ως 10.000€

- Υπηρεσίες κατοχύρωσης Κοινοτικού Σήματος ως 8.000€.

- Υπηρεσίες κατοχύρωσης Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ως 1.500€

- Υπηρεσίες κατοχύρωσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ως 5.500€

έως 100%

3

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

- Υπηρεσίες σχεδιασμού/επανασχεδιασμού συσκευασίας ως 6.000€ / προϊόν

- Υπηρεσίες σχεδιασμού/επανασχεδιασμού ετικέτας ως 2.000€ / προϊόν

- Υπηρεσίες σχεδιασμού/επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) ως 2.000€

έως 25%

4

Ψηφιακή Προβολή

4.1 Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)

4.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

- Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) ως 1.000 €/μήνα και μέχρι 12 μήνες

- Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) ως 2.000€.

έως 15.000€

5

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού ως 12.000€ και εφόσον υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας 1

5.2 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου ως 4.000€

έως 16.000€

6.

Μεταφορικά Μέσα

6.1 Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης

6.2 Μετατροπή κινητήρα υφιστάμενου επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).

έως 50%

7

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων/νέο προσωπικό

20% και μέχρι 30.000 €

15.000€/ ΕΜΕ, ως δυο (2) ΕΜΕ.

Γ. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης, Ίδια συμμετοχή

· Όριο Προϋπολογισμού: 20.000€ ως 200.000€.

· Ποσοστό Επιδότησης: 50%, και

· +10% για ποσοστό εξαγωγών 8-25% του κύκλου εργασιών του έτους πριν την υποβολή της πρότασης ή

· +15% για ποσοστό εξαγωγών άνω του 25% του κύκλου εργασιών του έτους πριν την υποβολή της πρότασης

· Διάρκεια υλοποίησης: ως 24 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης

· Ίδια συμμετοχή: 35-50%. Κατά την υποβολή της πρότασης δηλώνεται το ποσοστό και ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής. Τα αποδεικτικά ύπαρξης και επάρκειας της ίδιας συμμετοχής ανά περίπτωση είναι:

1. αύξηση κεφαλαίου με μετρητά μετά την υποβολή της πρότασης

- Τραπεζικές βεβαιώσεις υπολοίπου των εταιρικών λογαριασμών της τελευταίας ημέρας πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

- Βεβαιώσεις αποτίμησης τρέχουσας αξίας κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) της τελευταίας ημέρας πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (μέτοχος φυσικό πρόσωπο).

2. Χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών (χωρίς δικαίωμα διανομής)

- χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελευταίας κλεισμένης χρήσης

- πλέον πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο.

- Αποφάσεις ΓΣ για το σχηματισμό αποθεματικών

3. αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων κεφαλαίων (μη διανεμημένα μερίσματα, υποχρεώσεις προς μετόχους, κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον)

- χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελευταίας κλεισμένης χρήσης

- πλέον πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο.

- Αποφάσεις ΓΣ για το σχηματισμό αποθεματικών

4. αύξηση κεφαλαίου πριν την υποβολή της πρότασης

- αποδεικτικά καταβολής και πιστοποίησης

5. Βεβαίωση μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του δυνητικού δικαιούχου τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

6. Έγκριση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας

7. Σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας,

Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

· Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 19/12/2018.

· Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.

· Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει ενώ είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων.

· Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.

· Η αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου (εφ΄ όσον προβλέπεται) πρέπει να ολοκληρωθεί (πιστοποίηση καταβολής) ως την υποβολή του πρώτου αιτήματος εκταμίευσης.

· Η έγκριση δανείου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης

Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλλει ως 2 αιτήματα ενδιάμεσης πιστοποίησης δαπανών εφ΄ όσον υλοποιήσει και εξοφλήσει το 30-80% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

· Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση ΑΠΕ ή από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Δηλαδή, η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος (εγκαταστάσεις από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας, εγκαταστάσεις netmetering).

· Οι δαπάνες πιστοποίησης- συμμόρφωσης προϊόντων, υπηρεσιών & διαδικασιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες και προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Σήματος

· Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού (μελέτη επικοινωνιακού σκεπτικού (concept) και προσχέδια και τελικός σχεδιασμός) είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε αντικατάσταση της υφιστάμενης συσκευασίας / ετικέτας / εταιρικής ταυτότητας

· Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε εφαρμογή από την πλευρά των επιχειρήσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

· Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αποκατάστασης και διαμόρφωσης εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου που απαιτούνται για την εγκατάσταση μηχανημάτων ή / και συστημάτων

· Οι ποσότητες του εξοπλισμού και των αδειών χρήσης λογισμικού είναι σε άμεση συσχέτιση με τις λειτουργικές ανάγκες και τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης

· Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την 19/12/2018.

· Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης. Σε περίπτωση είτε μη υποβολής εμπρόθεσμου αιτήματος είτε πιστοποίησης επιλέξιμων δαπανών σε ποσοστό μικρότερο του 30% του εγκεκριμένου Π/Υ θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

· Στην περίπτωση υποβολής ΜΟΝΟ αιτήματος τελικής επαλήθευσης - πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή Αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης, αυτό πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών από την απόφαση ένταξης της επένδυσης.

· Μπορούν να υποβληθούν ως και 2 εμπρόθεσμα αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

· Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας κατά την υλοποίηση όσο και για 3 έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης

· Δεν επιδοτούνται:

- laptop, tablet, εκτυπωτές, scanner, κινητά τηλεφώνα, smartphone, προτζέκτορες, τηλεοράσεις, κάμερας κ.α

- εξοπλισμός ενσύρματου ή / και ασύρματου δικτύου & καλωδίωσης (routers, switches, firewalls, bluetooth και wi-fi υποδομή (access points, antennas κ.α))

- εφαρμογές γραφείου και άδειες χρήσης (πχ office), antivirus κ.α

- σύνδεση στο διαδίκτυο

- αναβάθμιση υφιστάμενου λογισμικού

- δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης, διαρρύθμισης.

· Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να διατηρήσουν στην κατοχή τους και να μη μεταβιβάσουν τον εξοπλισμό για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

· Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών της επένδυσης με επιταγές τρίτων.

· Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και προσκομίζονται μόνον εφόσον αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία.

· Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.

· Ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής.

· Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και οι συντελεστές βαρύτητας είναι:

- Μέσος όρος Εργαζομένων την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης (οι πρώτοι δύο δεν βαθμολογούνται), με συντελεστή βαρύτητας 15%

- Κερδοφόρες χρήσεις προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων τριετίας, με συντελεστή βαρύτητας 25%

- Κερδοφόρες χρήσεις προ τόκων και φόρων τριετίας, με συντελεστή βαρύτητας 10%

- Κερδοφόρες χρήσεις προ φόρων τριετίας, με συντελεστή βαρύτητας 5%

- Αύξηση κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης με συντελεστή βαρύτητας 10%

- Μέσος όρος Ιδιωτικής Συμμετοχής της Επιχείρησης (ΙΣ) για την χρηματοδότηση αγοράς παγίων και άυλων την τελευταία τριετία προς τον Μέσο όρο Κερδών προ Φόρων, τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) την τελευταία τριετία με συντελεστή βαρύτητας 5%

- Ποσοστό κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής, με συντελεστή βαρύτητας 25%

- Τόπος υλοποίησης της επένδυσης με συντελεστή βαρύτητας 5%.


Ε. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

1. Είναι αποδεκτό ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Πρόθεσης Δανειοδότησης; Αν ναι τι βαθμολογία θα λάβει η επιχείρηση;

Απάντηση: Ως δικαιολογητικό για την δανειοδότηση είναι η έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η πρόθεση δανειοδότησης δεν είναι δικαιολογητικό απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται στο Παράρτημα IV: «Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Αξιολόγησης». Η συγκεκριμένη διευκρίνιση αφορά και τις δύο Δράσεις «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας».

2. Εταιρεία λειτουργούσε από το 2011 ως ατομική και το 2017 μετατράπηκε σε ΙΚΕ. Η απορρόφηση Ατομικής Επιχείρησης από ΕΕ/ΙΚΕ κλπ θεωρείται συνέχεια της παλαιάς και μπορεί να υποβάλλει αίτηση ή θεωρείται νέα επιχείρηση και αποκλείεται; Σημειώνεται ότι η ενέργεια αποτυπώνεται στο καταστατικό της νέας εταιρείας.

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ. στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της και όχι προγενέστερα. Συνοψίζοντας για τον ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να υποβάλει γιατί η νέα εταιρία (η ΙΚΕ στο παράδειγμα), η οποία θέλει να υποβάλλει αίτηση, δεν έχει τρεις τουλάχιστον πλήρεις κλεισμένες χρήσεις.

3. Επιχείρηση που διαθέτει έναν εκ των ΚΑΔ 01, 02 και 03 μπορεί να τους διακόψει πριν την υποβολή της αίτησης προκειμένου να είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα;

Απάντηση: Ναι, μπορεί να προχωρήσει σε σχετική μεταβολή στη ΔΟΥ, απαραίτητα πριν την υποβολή της αίτησης και να μην τους προσθέσει μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την αποπληρωμή του.

4. Επιχείρηση που σύμφωνα με τα στοιχεία των χρήσεων 2015 και 2016 έχει την ιδιότητα της μικρής (βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) και σύμφωνα με τα στοιχεία της χρήσης 2017 είναι μεσαία, αλλά με τα στοιχεία της χρήσης 2018 για τα οποία δεν θα υπάρχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επίσημα φορολογικά έντυπα είναι επίσης μεσαία δύναται να υποβάλλει στην δράση, καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί την «ιδιότητα τουλάχιστον της μικρής επιχείρησης πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης»;

Απάντηση : Δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν επίσημα φορολογικά οικονομικά έντυπα για το έτος 2018, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το μέγεθος της επιχείρησης το έτος αυτό. Συνεπώς η επιχείρηση φαίνεται να είναι μικρή σύμφωνα με τα έτη 2015 και 2016. Ωστόσο είναι ευθύνη της επιχείρησης να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων και να εξάγει τα ορθά συμπεράσματα και για το 2018. Επιπλέον, προ της ένταξης θα γίνει έλεγχος όσων επιχειρήσεων είχαν την ιδιότητα της μεσαίας το 2017, προκειμένου να ελεγχθεί αν διατηρούσαν την ιδιότητα αυτή και το 2018 και συνεπώς, δεν έχουν δικαίωμα ένταξης κατά το 2019 στη συγκεκριμένη δράση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα ΕΜΕ (για τα οποία θα υπάρχουν στοιχεία διετίας 2017-2018) καθιστούν την επιχείρηση μεσαία, τότε η πρόταση δε θα είναι επιλέξιμη για τη δράση.

5. Επιχείρηση διαθέτει διαφορετικούς ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι τόσο στο πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας όσο και σε αυτό της επιχειρηματικότητας (πχ λιανικό εμπόριο και φωτογραφικές δραστηριότητες). Είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων και στα δύο προγράμματα, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς των προσκλήσεων (πχ de minimis);

Απάντηση : Ναι, εφόσον πληρεί το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων και στις δύο δράσεις και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση, για το βαθμολογούμενο κριτήριο της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, ο δικαιούχος δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα ίδια διαθέσιμα (τραπεζικά, ομόλογα, μετοχές, αποθεματικά κλπ) και στις δύο δράσεις, εκτός και αν αποδείξει ότι επαρκούν για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και στις δύο δράσεις.

6. Σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης, είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπαχθεί και επιχείρηση η οποία κατά το έτος αυτό απασχολούσε 2 εργαζομένους μερικής απασχόλησης;

Απάντηση : Όχι, καθώς δύο εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης δε μπορούν να αθροίσουν 2 ΕΜΕ. Η αναφορά στη μερική απασχόληση στο συγκεκριμένο σημείο της πρόσκλησης αναφέρεται στην πιθανότητα να συμπεριλαμβάνονται και ατομα μερικής απασχόλησης (κλάσμα ΕΜΕ) στον υπολογισμό των συνολικών ΕΜΕ της επιχείρησης.

7. Σύμφωνα με την πρόσκληση δεν έχουν δικαίωμα υποβολής “οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).”. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, είναι επιλέξιμη επιχείρηση δικαιοπάροχος τέτοιου δικαιώματος (είτε αφορά franchising, είτε πώληση άλλου δικαιώματος) η οποία είναι νόμιμος κάτοχος του όποιου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας;

Απάντηση : Όχι δεν είναι επιλέξιμη η επιχείρηση δικαιοπάροχος τέτοιου δικαιώματος (είτε αφορά franchising, είτε πώληση άλλου δικαιώματος).

8. Για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής της περίπτωσης Ε του παραρτήματος Ι (ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) για ποιο διάστημα πρέπει να αφορούν οι βεβαιώσεις;

Απάντηση : Επισυνάπτονται βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού για τους τρεις κλεισμένους μήνες που προηγούνται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και δύναται να εκτείνεται μέχρι και ένα έτος πριν το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρους μήνες).

Παράδειγμα: Υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότησης στις 20/2/2019. Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το διάστημα από 1/11/2018 έως 31/1/2019, ενώ δύναται να συμπεριλαμβάνει περισσότερους των τριών μηνών (συνεχόμενους και ολόκληρους μήνες, έως 12) μεταξύ 1/2/2018 έως 31/1/2019.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς όψεως (να φαίνεται στη βεβαίωση) είτε από δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς στην ΑΑΔΕ (θα πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική εκτύπωση από το taxisnet προς τεκμηρίωση)

9. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται η ΥΔ που αναφέρεται στο σημείο 9 του παραρτήματος I με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης; Από τη μία αναγράφεται ότι αφορά μόνο τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλλει το σύνολο των επίσημων φορολογικών εντύπων, προς τις αρμόδιες Αρχές, για την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατά την ημερομηνία υποβολής της και από την άλλη στο κείμενο της ΥΔ αναγράφεται «Τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία υποβολής/ένταξης με α/α 6 που υποβλήθηκαν με την παρούσα αίτηση, αφορούν το σύνολο των επίσημων φορολογικών εντύπων της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των 2 προηγούμενων, που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής μου και τα οποία επίσης έχουν υποβληθεί προς τις Αρμόδιες Αρχές».

Βάσει των παραπάνω, για επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση μέσα στο 2019 η ΥΔ υποβάλλεται μόνο από τους δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλλει τα έντυπα της χρήσης του 2018 και προσκομίζουν τα έτη 2015, 2016, 2017;

Απάντηση : Η ΥΔ υποβάλλεται μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει τα φορολογικά τους έντυπα της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, προ της υποβολής της πρότασης (πχ υποβολή φορολογικών εντύπων 2018 για όσους υποβάλουν τους πρώτους μήνες του 2019 και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών εντύπων όπως θα οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών).

Η δήλωση δεν απαιτείται να προσκομιστεί, για όσες επιχειρήσεις θα έχουν υποβάλει και προσκομίσουν τα φορολογικά έντυπα της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, πριν την υποβολή.

10. Σύμφωνα με το παράρτημα Ι (Δικαιολογητικά Υποβολής / Ένταξης) ένα από τα δικαιολογητικά (α/α 5) είναι και η Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, η άδεια ποιον/ποιους ΚΑΔ πρέπει να αφορά;

Απάντηση : Η άδεια λειτουργίας / αίτηση για έκδοση / ανανέωση της πρέπει να αφορά τουλάχιστον σε έναν εκ των ΚΑΔ που ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση πριν την υποβολή της πρότασης, ανεξαρτήτως αν ο ΚΑΔ αυτός αποτελεί και ΚΑΔ επένδυσης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δε διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ και δεν έχει υποβάλει εμπρόθεσμα πριν την υποβολή της πρότασης, αίτηση για έκδοση αδείας, τότε δε θα ικανοποιείται η τυπική προϋπόθεση της πρόσκλησης και το έργο δε θα προχωράει σε περαιτέρω αξιολόγηση.

11. Τα laptop κτλ. δεν είναι επιλέξιμα στην 1.5 , μπορεί να είναι επιλέξιμα στην κατηγορία 1.1 εφόσον συνδέονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. μηχανικοί , δικηγόροι, σύμβουλοι, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών) ;

Απάντηση : Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σε καμία από τις κατηγορίες δαπανών.

12. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς επίπλων που προορίζονται για διοικητικούς σκοπούς (γραφεία, καρέκλες, καναπέδες, συρταριέρες, ντουλάπια, βιβλιοθήκες κλπ);

Απάντηση : Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη

13. Για δραστηριότητες αμιγώς παροχής υπηρεσιών που δε διαθέτουν παραγωγικό εξοπλισμό με τη στενή έννοια του όρου (πχ δικηγορικό γραφείο), είναι επιλέξιμες οι δαπάνες επίπλων (γραφεία, καρέκλες εργασίας, βιβλιοθήκες κλπ) που συνδέονται άμεσα με την παροχή υπηρεσίας, στην κατηγορία δαπανών 1.1;

Απάντηση : Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη

14. "i. Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε το έτος πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.. Ποιο είναι αυτό το διάστημα;

ii. Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Τι εννοείται απολογιστικά;

iii. Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης». Σε ποιο ακριβώς υπολογισμό δε προσμετράται;"

Απάντηση : Για τη δαπάνη μισθολογικού κόστους:

i. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2019, το διάστημα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης είναι η χρήση του 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) ii. Η λέξη απολογιστικά υπονοεί ότι θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του συνόλου της δαπάνης του προσωπικού και θα ελεγχθεί με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. iii. Δεν προσμετράται, με την έννοια ότι δεν είναι επιλέξιμη ως δαπάνη. Όσον αφορά τη διατήρηση των ΕΜΕ - όπου υπάρχει σχετική υποχρέωση - προσμετρούνται στον υπολογισμό όλες οι μη επιχορηγούμενες από τη παρούσα δράση, μισθωτές θέσεις εργασίας.

15. Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης των ΕΜΕ της επιχείρησης (νέου προσωπικού);

Απάντηση : Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός

16. Δικαιούχος έχει την δυνατότητα να μην καταθέσει δικαιολογητικά για την Ιδ. Συμμετοχή καθώς στο σχετικό βαθμολογούμενο κριτήριο γίνεται αναφορά για την εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 0%;

Απάντηση : Εφόσον η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην Δράση, σε περίπτωση που δεν προσκομίσει σχετικό δικαιολογητικό τότε η επιχείρηση θα λάβει 0 βαθμολογία στο κριτήριο Β7».

17. Τα μηχανάκια αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη ως μεταφορικό μέσο στην Κατηγορία 6.1

Απάντηση : Δεδομένου ότι για τα δίκυκλα δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια αμιγώς επαγγελματικής χρήσης από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, η δαπάνη αγοράς τους δεν είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 6.1.

18. Στο παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ), σημείο Γ αναφέρονται τα δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, για τις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου και τραπεζικού δανεισμού. Η παραπάνω υποχρέωση ελέγχεται κατά την υλοποίηση, μόνο για τις αντίστοιχες περιπτώσεις όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σημείο α/α 12 και ειδικότερα τα Α και Γ (αύξηση κεφαλαίου) ή ΣΤ (Δάνειο) αντίστοιχα; Για παράδειγμα, εφόσον επιλεχθεί ως τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής η περίπτωση Ε (Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος), θα απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του έργου να προσκομιστούν δικαιολογητικά πιστοποίησης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο προαναφερόμενο σημείο (παράρτημα ΙΙ σημείο Γ);

Απάντηση : Το σημείο Γ του παραρτήματος ΙΙ, αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος θα προβεί σε αυτές τις ενέργειες (αύξηση κεφαλαίου ή λήψη δανείου).

19. Στο παράρτημα της ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με τους επιλέξιμους ΚΑΔ αναφέρονται ΚΑΔ με διαφορετικά επίπεδα (επίπεδο 2 έως 8). Σε περίπτωση που δικαιούχος διαθέτει ΚΑΔ τρίτου επιπέδου (πχ 28.1) δηλωμένο στη ΔΟΥ αλλά οι ΚΑΔ μεγαλύτερου επιπέδου που περιλαμβάνονται σε αυτόν δεν είναι όλοι επιλέξιμοι. Μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει πρόταση με τον ΚΑΔ 28.1 η πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε εξειδίκευση των ΚΑΔ στη ΔΟΥ

Απάντηση : Εφόσον ο ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση περιλαμβάνεται στη στήλη "Κωδικός Δραστηριότητας" του παραρτήματος των επιλέξιμων ΚΑΔ, τότε μπορεί να υποβάλει πρόταση με αυτό τον ΚΑΔ.

20. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ της πρόσκλησης της Δράσης α/α 5, απαιτείται "Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας". Σε περίπτωση επιχείρησης που λειτουργούσε σε δραστηριότητα για την οποία απαιτούνταν άδεια λειτουργίας αλλά δεν είχε εκδοθεί στο παρελθόν, μπορεί να υποβάλει τώρα αίτηση για άδεια και να υποβάλει πρόταση στη δράση;

Απάντηση : Σύμφωνα με το Κεφ. 4. Δικαιούχοι - Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα κατά την υποβολή. Συνεπώς, η αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας πρέπει να προηγείται της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αργότερο κατά την ολοκλήρωση του έργου να έχει εκδοθεί η σχετική άδεια.

21. Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού , κακάου και μπαχαρικών 46.37.10.00 σε καφετέριες.

Συμπληρωματικοί ΚΑΔ που δραστηριοποιείται είναι οι :

46.76.11.00 χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού

46.44.12.00 χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού

46.62.19.00 χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία άλλων υλικών

10.83.10.00 επεξεργασία τσαγιού και καφέ

Θέλουμε να υποβάλουμε επενδυτικό σχέδιο για την επιδότηση αγοράς μηχανών παρασκευής καφέ.

Για την επιχείρησή μας οι μηχανές δεν αποτελούν εμπορεύματα ούτε και μηχανήματα παραγωγής.

Διαθέτουμε-παραχωρούμε τη χρήση τους, ακριβώς όπως κάνουν οι εταιρείες διάθεσης γαλακτομικών, παγωτών και αναψυκτικών, παραχωρώντας ψυγεία στους πελάτες τους για να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους. Χωρίς τη διάθεση του μηχανήματος, ουσιαστικά τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να διατεθούν. Ομοίως στη δική μας περίπτωση, χωρίς τη διάθεση μηχανής παρασκευής καφέ δεν μπορούμε να διαθέτουμε ούτε καφέ. Το ερώτημα είναι εάν η δαπάνη για την προμήθεια μηχανών παρασκευής καφέ είναι επιλέξιμη δαπάνη για τη δράση ""Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων"", ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε επενδυτικό σχέδιο.

Απάντηση : Η επιδότηση αγοράς μηχανών καφέ για χρησιδάνειο δεν είναι επιλέξιμη, καθώς δεν αποτελούν παραγωγικό εξοπλισμό για την επιχείρηση, αλλά εξοπλισμό του οποίου η χρήση παραχωρείται σε τρίτον (πελάτη).

22. Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, στο δικαιολογητικό α/α 14, απαιτείται μεταξύ άλλων Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Με ποιά αιτία θα εκδίδεται η φορολογική ενημερότητα (πχ Είσπραξη χρημάτων κλπ);

Απάντηση : Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

23. Σύμφωνα με την πρόσκληση της δράσης, στο δικαιολογητικό α/α 12 που αφορά το κριτήριο κάλυψης της ιδίας συμμετοχης και ειδικότερα στο σημείο Α, αναφέρεται ότι γίνονται δεκτές "Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της επιχείρησης έως την προηγούμενη μέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα, πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης". Ο προαναφερόμενος τρόπος δύναται να χρησιμοποιηθεί από ατομικές επιχειρήσεις είτε με απλογραφικά είτε με διπλογραφικά βιβλία;

Απάντηση : Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, δικαιολογητικό 12α ,για τις ατομικές επιχειρήσεις η δυνατότητα καταβολής του κεφαλαίου αποδεικνύεται με λογαριασμό του δικαιούχου έως την προηγούμενη μέρα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ο συγκεκριμένος τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής έχει εφαρμογή σε ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

24. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ της υπεύθυνης δήλωσης αναφέρει ότι υποβάλλονται στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των δύο προηγούμενων, ενώ σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης ζητούνται στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των τριών προηγούμενων. Τι θα πρέπει τελικά να δηλωθεί στην συγκεκριμένη ΥΔ;

Απάντηση : Η ΥΔ θα προσαρμόζεται ανάλογα. Εννοείται ότι για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 4 κλεισμένα έτη το λεκτικό θα αναγράφει «της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των 3 προηγούμενων», ενώ για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 3 έτη κλεισμένα θα αναγράφει «της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και των 2 προηγούμενων».

25. Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, προσκομίζονται Έντυπα Ε3 και για τις τέσσερις (4) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα. Πως θα υπολογιστεί το κριτήριο Β5 (Κύκλος εργασιών την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) σε περίπτωση όπου η επιχείρηση υποβάλει πρόταση με τελευταία χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα το 2017 και έχει ιδρυθεί το 2014 (και άρα έχει 4 κλεισμένες χρήσεις αλλά 3 πλήρεις) ή το 2015 (και άρα έχει 3 κλεισμένες χρήσεις αλλά 2 πλήρεις);

Απάντηση : Για τον υπολογισμό του κριτηρίου Β5 λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πλήρεις κλεισμένες χρήσεις. Συνεπώς, επιχείρηση που έχει ιδρυθεί και δεν έχει πλήρη χρήση το 2014 θα υποβάλει στοιχεία για τα τρία έτη 2015-2017 και με αυτά θα βαθμολογηθεί. Αντίστοιχα επιχείρηση που έχει ιδρυθεί και δεν έχει πλήρη χρήση το 2015 θα υποβάλει στοιχεία για τα δύο έτη 2016-2017 και με αυτά θα βαθμολογηθεί. Σε αυτή τη περίπτωση η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει στο κριτήριο Β5 είναι 60 μονάδες για επιχείρηση με τρεις πλήρεις κλεισμένες χρήσεις (αύξηση τις 2 χρήσεις) και 30 μονάδες αντίστοιχα για επιχείρηση με δύο πλήρεις κλεισμένες χρήσεις (αύξηση τη 1 χρήση). Τα προαναφερόμενα ισχύουν για επιχειρήσεις που υποβάλουν πρόταση με τελευταία χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα το 2017. Αντίστοιχα, προσαρμόζεται ο υπολογισμός του κριτηρίου για επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση με τελευταία χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα του 2018.

26. Επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές (π.χ. ΚΑΔ 49) θέλει να αγοράσει τον τράκτορα (το μπροστινό μέρος με τη μηχανή), χωρίς να αγοράσει το tank (το ρυμουλκούμενο κομμάτι). Μπορεί να τον αγοράσει και να είναι επιλέξιμη η δαπάνη;

Απάντηση : Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ.2 του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis, βλ. Παράρτημα III) δεν επιτρέπεται η αγορά του οχήματος (τράκτορα) από επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Είναι επιλέξιμη η αγορά μόνο των ρυμουλκούμενων μερών στη κατηγορία του εξοπλισμού.

27. Για το βαθμολογικό κριτήριο Β7 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση Α (αύξηση κεφαλαίου με τραπεζικές βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), τι γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις κατά την υλοποίηση:

i. Η επιχείρηση δε προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου

ii. Η επιχείρηση κάνει χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών (περίπτωση Β) για τα οποία όμως δεν είχε δεσμευτεί (και δε διέθετε) κατά την υποβολή της πρότασης

iii. Η επιχείρηση προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων (περίπτωση Γ) για τα οποία όμως δεν είχε δεσμευτεί (και δε διέθετε) κατά την υποβολή της πρότασης

iv. Η επιχείρηση προχωρά σε λήψη δανείου (περίπτωση ΣΤ)

Απάντηση : Για τα i. - iv. σε περίπτωση που μεταβάλλεται ο τρόπος κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται επαναβαθμολόγηση του κριτηρίου Β7. Σε περίπτωση που η βαθμολογία έγκρισης διαμορφώνεται κάτω από τη βάση των 50 μονάδων, η πρόταση απεντάσσεται από τη δράση και η επιχείρηση καλείται να επιστρέψει εντόκως την όποια ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση έχει λάβει. Σε διαφορετική περίπτωση (βαθμολογία ίση η μεγαλύτερη της βάσης) δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης.

28. Για το βαθμολογικό κριτήριο Β7 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση Ε (Μέσα Υπόλοιπα Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), υπάρχει κατά την υλοποίηση υποχρέωση του δικαιούχου να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου;

Απάντηση : Όχι, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αποδεικνύεται από την εξόφληση των παραστατικών.

29. Για το βαθμολογικό κριτήριο Β7 (Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου), σε περίπτωση που επιλεχθεί η περίπτωση ΣΤ (Δάνειο) του α/α 12 παραρτήματος Ι, με προσκόμιση των εγγράφων που το τεκμηριώνουν στη φάση της υποβολής της πρότασης (και λαμβάνοντας τη σχετική βαθμολογία), υπάρχει κατά την υλοποίηση υποχρέωση του δικαιούχου να προχωρήσει σε τραπεζικό;

Απάντηση : Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Γ. 2. Τραπεζικός Δανεισμός, αυτός θα πρέπει να πιστοποιείται κατά την υλοποίηση. Σε περίπτωση που δεν υλοποιείται ο δανεισμός η πρόταση επαναβαθμολογείται.

30. Στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στις εταιρείες με κωδικούς δραστηριότητας :

49.39.31 : Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό &

96.03.12.03 : Υπηρεσίες συνοδείας νεκρών (μεταφοράς φέρετρου και στεφάνων ανθέων)

Τα μεταφορικά μέσα άσκησης της δραστηριότητας τους όπως λεωφορεία και νεκροφόρες είναι επιλέξιμα και αν ναι θεωρούνται μεταφορικά μέσα ή εξοπλισμός άσκησης δραστηριότητας. Σε ποια από τις δύο κατηγορίες δαπανών θα ενταχθούν;

Απάντηση : Για τους 49.39.31: Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό & 96.03.12.03: Υπηρεσίες συνοδείας νεκρών (μεταφοράς φέρετρου και στεφάνων ανθέων), τα μεταφορικά μέσα άσκησης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, όπως λεωφορεία και νεκροφόρες είναι επιλέξιμα στην Κατηγορία 1. Μηχανήματα - Εξοπλισμός, καθώς η δαπάνη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παροχή των υπηρεσιών τους.

31. Οι Ισολογισμοί -αποτελέσματα χρήσης θα πρέπει να είναι δημοσιευμένοι?

Απάντηση : Κατά την υποβολή της πρότασης επισυνάπτονται αντίγραφα των υποβεβλημένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για όσες επιχειρήσεις έχουν τη σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης τους στο ΓΕΜΗ, επισυνάπτεται ο υποβληθείς Ισολογισμός στο ΓΕΜΗ, καθώς και η σχετική αίτηση καταχώρησής του.

32. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής σε ατομική επιχείρηση με ίδια κεφάλαια θα πρέπει ο λογαριασμός να είναι δηλωμένος ως επαγγελματικός ή γίνεται αποδεκτός και λογαριασμός ταμιευτηρίου με το δικαιούχο της επένδυσης και ως απλό συν δικαιούχο στο λογαριασμό?

Απάντηση : Αν ο ατομικός επιχειρηματίας θέλει να κάνει αύξηση του κεφαλαίου του τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υπόλοιπα του λογαριασμού του ταμιευτηρίου στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Το υπόλοιπο στον επαγγελματικό όψεως ελέγχεται μόνο στην περίπτωση που το μέσο ύψος του στο τρίμηνο ή και για διάστημα μέχρι και το έτος είναι επαρκές για την κάλυψη της συμμετοχής χωρίς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

33. Επιχειρήσεις νομικής μορφής ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ του Ν. 4430/2016 για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας». Οι επιχειρήσεις αυτές συστάθηκαν το νωρίτερο κάποια στιγμή εντός του 2016 συνεπώς οι 3 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που θα μπορούσαν να έχουν είναι τα έτη 2017-2018-2019. Συνεπώς αυτές οι επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες μόνο και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος Π/Υ όταν θα ανοίξουν οι δηλώσεις του 2019 ή θα υπάρξει κάποια διαφορετική μεταχείριση; Ο σύμβουλος θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε εξ αρχής η Πρόσκληση να καλεί και αυτές τις επιχειρήσεις λόγω αυτής της ιδιομορφίας, γι αυτό και το αναφέρω.

Απάντηση : Οι ΚΟΙΝΣΕΠ του Ν 4430/2016 είναι η συνέχεια των επιχειρήσεων του Ν 4019/2011. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις αυτές είναι επιλέξιμες.


Δείτε αναλυτικά τι ισχύει ανά κλάδο:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

www.epidotiseis2014-2020.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΜμΕ, Ανταγωνιστικότητα, Αναπτυξιακά προγράμματα