11/12/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Επίδομα Χριστουγέννων: Υπολογισμός – Χρόνος καταβολής – Πρακτικά παραδείγματα

1. Διάστημα υπολογισμού επιδόματος Χριστουγέννων

Βασική προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο και απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικαιούνται από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων. Για τον υπολογισμό του ποσού του επιδόματος Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (δηλαδή ο μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιο, κ.λπ.) και όχι η ιδιότητά τους ως υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες.

Οι αμειβόμενοι με μισθό δικαιούνται επίδομα Χριστουγέννων ίσο με έναν μηνιαίο μισθό, ενώ οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται επίδομα Χριστουγέννων ίσο με 25 ημερομίσθια.

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διάρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αντίθετα οι μισθωτοί των οποίων η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διάρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής τους σχέσης μέσα στη χρονική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

1.1 Ποιες ημέρες συμπεριλαμβάνονται για τον υπολογισμό του επιδόματος Χριστουγέννων

Στις ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης βάσει των οποίων υπολογίζεται το επίδομα Χριστουγέννων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

• οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες οι μισθωτοί δεν έλαβαν επίδομα ασθενείας από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό (όπως για παράδειγμα το τριήμερο της αναμονής),

• ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής των γυναικών από την εργασία πριν και μετά τον τοκετό (56 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά αντίστοιχα), καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά,

• το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενοι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές έλαβαν άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις,

Σημείωση: Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις είναι αμειβόμενη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 22 του Ν.2556/1994).

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, εφόσον η άδεια αυτή ορίζεται ως αμειβόμενη, συμπεριλαμβάνεται στις ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης βάσει των οποίων υπολογίζεται το επίδομα Χριστουγέννων.

• το χρονικό διάστημα της ετήσιας κανονικής άδειας κατά το οποίο οι μισθωτοί δικαιούνται αποδοχές (άδεια αναψυχής),

• το χρονικό διάστημα (2 ημέρες) της άδειας λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών κατά το οποίο οι μισθωτοί δικαιούνται αποδοχές (άρθρο 9 της ΕΓΣΕΕ 2002-2003),

• οι μη εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας λόγω εφαρμογής πενθήμερης και εξαήμερης απασχόλησης,

• οι ημέρες των υποχρεωτικών αργιών που συμπίπτουν με τις εργάσιμες ημέρες των μισθωτών (για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης τις Κυριακές και αργίες). Αυτονόητο είναι ότι για τους μισθωτούς που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται των διατάξεων περί αργίας τις Κυριακές και εορτές, οι ημέρες απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές και υποχρεωτικές αργίες προσμετρούνται κανονικά στις ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης βάσει των οποίων υπολογίζεται το επίδομα Χριστουγέννων.

1.2 Ποιες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνονται για τον υπολογισμό του επιδόματος Χριστουγέννων

Στις ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης βάσει των οποίων υπολογίζεται το επίδομα Χριστουγέννων δεν συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

• οι ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δεν λύθηκε η εργασιακή του σχέση, απέχει από την εργασία του αδικαιολόγητα,

• οι ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δεν λύθηκε η εργασιακή του σχέση, απέχει από την εργασία του λόγω άδειας χωρίς αποδοχές,

• οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες οι μισθωτοί έλαβαν επίδομα ασθένειας από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό. Αυτοί συμπληρωματικά δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό τα δώρα που προβλέπονται από τις οικείες αποφάσεις «περί χορηγήσεως δώρων για τις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους και επιδοτούμενους λόγω ασθένειας ασφαλισμένους», εφόσον με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σ΄ αυτές δικαιούνται επίδομα ασθένειας (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΥΑ 19040/1981),

• ο χρόνος αποχής των μισθωτών λόγω ασθενείας που υπερβαίνει τα όρια της βραχείας διάρκειας ασθένειας,

• το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η μισθωτός κάνει χρήση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, εφόσον η αναλογία δώρων εορτών καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ,

• ο χρόνος στρατεύσεως, εκτός των όσων αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της ΥΑ 19040/1981,

• το χρονικό διάστημα της άδειας εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (άρθρο 10 της ΕΓΣΕΕ 2004-2005), εφόσον ορίζεται ότι είναι άνευ αποδοχών.

2. Χρόνος καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων

Το επίδομα των Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, για το έτος 2018 πρέπει να καταβληθεί μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές. Τα επιδόματα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Η 31η Δεκεμβρίου αποτελεί δήλη ημέρα (ΑΠ 40/2002, ΑΠ 945/2001). Είναι, δηλαδή, το απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του επιδόματος (δώρου) Χριστουγέννων (Εφετείο Αθηνών 4598/1994, ΔΕΝ 1996 σελ. 399).

Πιο συγκεκριμένα, για το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων τάσσεται από τον νόμο (άρθρο 10 της ΥΑ 19040/1981 που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν.1082/1980) επακριβώς καθορισμένη ημέρα καταβολής η 31η Δεκεμβρίου, ώστε με μόνη την πάροδο της δήλης αυτής ημέρας να καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος κατά το άρθρο 341 παρ.1 του Α.Κ. και να οφείλει έκτοτε επί χρηματικού χρέους τόκους υπερημερίας κατά το άρθρο 345 εδάφιο α΄ του Α.Κ. (Άρειος Πάγος 796/2011).

Σημειώνεται ότι το επίδομα Χριστουγέννων μπορεί να περιορισθεί, για τους υπαλλήλους και τους εργάτες και των δύο φύλλων, σε ποσό ίσο με το 100πλάσιο του γενικού κατώτατου ορίου ημερομισθίου (βάσει του Ν.4093/2012). Το ποσό αυτό μειώνεται ανάλογα για απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου.

Ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις, στις οποίες το επίδομα Χριστουγέννων, καταβαλλόταν μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση, είτε από συνήθεια, είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση ψηλότερα ποσά αποδοχών ή αν, από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή απόφαση διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει μισθός ή ημερομίσθιο ψηλότερο (παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της ΥΑ 19040/1981.

2.1 Ποινικές κυρώσεις περί μη καταβολής του επιδόματος Χριστουγέννων

Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του AN 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.2336/1995.

Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του ΚΠΔ.

3. Πως υπολογίζεται το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων

Ως βάση υπολογισμού του επιδόματος Χριστουγέννων αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές (μισθοί ή ημερομίσθια) κατά τη 10η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 10ης Δεκεμβρίου, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της εργασιακής σχέσεως.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών (1) του μισθωτού, από τις οποίες εξαιρείται μόνο το επίδομα «δυσχερούς διαβιώσεως», το οποίο αποκλείεται από το ΝΔ 907/1971.

(1) Ως «συνήθεις αποδοχές», ταυτιζόμενες εννοιολογικά με τις «τακτικές αποδοχές», με βάση τις οποίες υπολογίζεται το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, νοούνται ο συμβατικός ή νόμιμος μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήμα ή σε είδος (όπως τροφή, κατοικία κλπ.), που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της συμβάσεως εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας.

Στις τακτικές αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται το επίδομα Χριστουγέννων, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

• οι προσαυξήσεις της νομίμου και τακτικώς παρεχομένης εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες και τις νυκτερινές ώρες, εφόσον δίνονται στο μισθωτό σταθερά και μόνιμα σαν αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή κατ΄ επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα,

• η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στον μισθωτό για τη νόμιμη υπερωριακή εργασία, εφόσον η εργασία αυτή, χωρίς να απαγορεύεται από τον νόμο, παρέχεται τακτικά, καθώς και η συμπληρωματική αμοιβή για υπερεργασία και μάλιστα όχι μόνο η συνεχής, αλλά και εκείνη η οποία εμφανίζει ορισμένη συχνότητα επαναλήψεως από τη φύση της σύμφωνα με το πρόγραμμα του εργοδότη,

Σημείωση: Η αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης, εφόσον χορηγούνται τακτικά ή κατ΄ επανάληψη, υπολογίζεται βάσει του ποσού ίσου με τον μέσο όρο των αμοιβών αυτών, τις οποίες έλαβε κάθε μισθωτός κατά την χρονική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου ή μέχρι λύσεως της σχέσεως εργασίας χρονικό διάστημα (παρ. 2 του άρθρου 3 της ΥΑ 19040/1981).

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η αμοιβή για μη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση δεν περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων. Και αυτό γιατί η αμοιβή για μη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, η οποία οφείλεται κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (άρθρα 904 και επ., ΑΚ) ακόμη και όταν η υπερωριακή αυτή εργασία παρέχεται σταθερώς και μονίμως, δεν αποτελεί τακτικό μισθό, ακριβώς διότι δεν φέρει το χαρακτήρα νόμιμου ή συμβατικού ανταλλάγματος για την εργασία του μισθωτού, αφού τούτο προϋποθέτει έγκυρη σύμβαση εργασίας (ΑΠ 191/2011).

• η πρόσθετη αμοιβή για τακτική εργασία που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας (Σάββατο) επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας,

Σημείωση: Σύμφωνα με την απόφαση 703/2002 του Αρείου Πάγου (ΔΕΝ, Τόμος 58/2002, σελ. 917) ορίζεται ότι από τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου του Ν.1082/1980, του άρθρου 3 της ΥΑ 19040/1981, του άρθρου 3 του ΑΝ 539/1945 και της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν.4504/1966, συνάγεται ότι για τον καθορισμό των αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών, υπολογίζεται και η αμοιβή για την τακτικώς παρεχόμενη υπερεργασία και την, επί πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, εργασία κατά τα Σάββατα.

• η αποζημίωση για απασχόληση εκτός έδρας, εφόσον καταβάλλεται τακτικά,

• το αντίτιμο τροφής,

• το επίδομα ισολογισμού,

• το επίδομα αδείας, λοιπές τακτικές αποδοχές και γενικά κάθε προσαύξηση του βασικού μισθού ή του ημερομισθίου (Ολ. ΑΠ 5/2011)

Σημείωση: Οι πρόσθετες, όμως, παροχές που δίνονται στον εργαζόμενο όχι ως αντάλλαγμα της εργασίας του αλλά για άλλους λόγους, όπως για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ή προς διευκόλυνση εκτέλεσης της εργασίας ή για την αποκατάσταση δαπανών που έγιναν από τον μισθωτό χάριν της εργασίας του, δεν έχουν τον χαρακτήρα μισθού και, επομένως, δεν υπολογίζονται, για τον καθορισμό των επιδομάτων εορτών ή των αποδοχών αδείας, εκτός αν ορίζεται το αντίθετο σε κανονιστική διάταξη ή στην ατομική σύμβαση εργασίας. Μεταξύ των παροχών που δεν έχουν τον χαρακτήρα μισθού είναι και τα έξοδα (οδοιπορικά, διανυκτέρευση κ.λπ.), ως και η αποζημίωση που καταβάλλεται στον εργαζόμενο για απασχόλησή του εκτός της έδρας παροχής της εργασίας του, διότι αυτή παρέχεται στον μισθωτό για την αντιμετώπιση κυρίως των αυξημένων δαπανών στις οποίες ο τελευταίος συνήθως υποβάλλεται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας με την παροχή εργασίας εκτός έδρας (Ολ. ΑΠ 22/1989), εκτός αν η παροχή αυτή έχει συμφωνηθεί ότι θα καταβάλλεται, και καταβάλλεται τακτικά και ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση και τον αριθμό των ημερών εργασίας εκτός έδρας (ΑΠ 274/2015, ΑΠ 941/2014, ΑΠ 32/2013, ΑΠ 1165/1999). Τούτο άλλωστε συνάγεται και από το ότι στην σχετική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθ. 19040/1981 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, η αποζημίωση για εκτός έδρας παρεχομένη εργασία που καταβάλλεται σταθερά και μόνιμα δεν περιλαμβάνεται στις από τη διάταξη αυτή ενδεικτικά προσδιοριζόμενες τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων.

4. Ασφαλιστικές εισφορές επιδόματος Χριστουγέννων

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΥΑ 19040/1981, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου (άρθρο 13 του Ν.2972/2001).

5. Επίδομα Χριστουγέννων για μισθωτούς οι οποίοι απασχολήθηκαν καθ΄ όλο το διάστημα από 1/5 έως 31/12

Όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους:

α) Επίδομα (δώρο) εορτών Χριστουγέννων ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και

β) Επίδομα (δώρο) εορτών Χριστουγέννων ίσο με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση «Α» απασχόλησε καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου τους μισθωτούς (πλήρους απασχόλησης) Ιωάννου και Δημητριάδη. Ο μισθωτός Ιωάννου αμείβεται με μικτό μηνιαίο μισθό (σταθερό) 1.400,00 €, ενώ ο Δημητριάδης αμείβεται με ημερομίσθιο (σταθερό) 50,00 €. Τι ποσό επιδόματος Χριστουγέννων δικαιούνται οι ανωτέρω μισθωτοί;

Απάντηση

• Το επίδομα Χριστουγέννων του μισθωτού (εμμίσθου) Ιωάννου προσδιορίζεται ως εξής:

Δώρο Χριστουγέννων = 1.400,00 + (1.400,00 x 0,04166) = 1.400,00 + 58,32 = 1.458,32€

ή Δώρο Χριστουγέννων = 1.400,00 x 1,04166 = 1.458,32€

Σημείωση: Η προσαύξηση 0,04166 (0,5/12) αφορά το επίδομα αδείας το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή από τον νόμο και προσαυξάνει το Δώρο Χριστουγέννων.

• Το επίδομα Χριστουγέννων του μισθωτού (ημερομισθίου) Δημητριάδη προσδιορίζεται ως εξής:

Δώρο Χριστουγέννων = 25 x ημερομίσθιο = 25 x 50,00 = 1.250,00€

Άρα, 1.250,00 + (1.250,00 x 0,04166) = 1.250,00 + 52,08 = 1.302,08€

ή Δώρο Χριστουγέννων = 25 x ημερομίσθιο x 1,04166 = 25 x 50,00 x 1,04166 = 1.302,08€

6. Επίδομα Χριστουγέννων για μισθωτούς οι οποίοι απασχολήθηκαν ένα συγκεκριμένο τμήμα του διαστήματος από 1/5 έως 31/12

Οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο των οποίων η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο, στην καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου, δικαιούνται από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους:

α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με τα 2/25 του μηνιαίου μισθού για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό για κάθε δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης τους και

β) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με δύο (2) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης τους.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση «Χ» απασχόλησε κατά το χρονικό το διάστημα από 1η Μαΐου 2018 μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2018 (όπου και λύθηκε η σχέση εργασίας τους) τους μισθωτούς (πλήρους απασχόλησης) Παπαδόπουλο και Σπυρόπουλο. Ο μισθωτός Παπαδόπουλος αμείβεται με μικτό μηνιαίο μισθό (σταθερό) 990,00 €, ενώ ο Σπυρόπουλος αμείβεται με ημερομίσθιο (σταθερό) 45,00 €. Τι ποσό επιδόματος Χριστουγέννων δικαιούνται οι ανωτέρω μισθωτοί;

Απάντηση

• Το επίδομα Χριστουγέννων του μισθωτού (εμμίσθου) Παπαδόπουλου προσδιορίζεται ως εξής:

Δώρο Χριστουγέννων = [(2/25) x 990,00] x 204/19 x 1,04166 = 79,20 x 11 x 1,04166 = 907,50€

• Το επίδομα Χριστουγέννων του μισθωτού (ημερομισθίου) Σπυρόπουλου προσδιορίζεται ως εξής:

Δώρο Χριστουγέννων = 2 x ημερομίσθιο x 204/19 x 1,04166 = 2 x 45,00 x 204/19 x 1,04166 = 90,00 x 11 x 1,04166 = 1.031,24€

7. Επίδομα Χριστουγέννων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών με καθεστώς μερικής – εκ περιτροπής απασχόλησης

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης (παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν.1892/1990).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρωτ.: 41815/Δ.10.199/2016, οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων υπολογίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Εργατοτεχνίτης:

Μικτές αποδοχές (μερικής απασχόλησης) = Εβδομαδιαίες ώρες (μερικής απασχόλησης) x 4,33 (26/6) x Ωρομίσθιο (πλήρους απασχόλησης)

Υπάλληλος:

Μικτές αποδοχές (μερικής απασχόλησης) = Εβδομαδιαίες ώρες (μερικής απασχόλησης) x 4,166 (25/6) x Ωρομίσθιο (πλήρους απασχόλησης)

Παράδειγμα 1ο

Η επιχείρηση «Γ» απασχόλησε καθ΄ όλο το διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου επί πενθήμερο και για 5 ώρες ημερησίως τον υπάλληλο Νικολάου. Ο μικτός μηνιαίος μισθός (σταθερός) του υπαλλήλου Νικολάου, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ορίζεται στα 850,00€. Τι ποσό επιδόματος Χριστουγέννων δικαιούται ο ανωτέρω εργαζόμενος;

Απάντηση

Ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης = 850,00 x 0,006 = 5,10€

Μικτές αποδοχές (μερικής απασχόλησης) = 25 ώρες x 5,10 x (25/6) = 531,25€

ή Μικτές αποδοχές (μερικής απασχόλησης) = 850,00 x (25/40) = 531,25€

Δώρο Χριστουγέννων υπαλλήλου Νικολάου = 531,25 x 1,04166 = 553,38€

Παράδειγμα 2ο

Η επιχείρηση «Λ» απασχόλησε καθ΄ όλο το διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου επί εξαήμερο και για 4 ώρες ημερησίως τον εργατοτεχνίτη Λαμπρόπουλο. Το πλήρες ημερομίσθιο (σταθερό) του εργατοτεχνίτη Λαμπρόπουλου, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ορίζεται στα 40,00€. Τι ποσό επιδόματος Χριστουγέννων δικαιούται ο ανωτέρω εργαζόμενος;

Απάντηση

Ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης = 40,00 x 0,15 = 6€

Ημερομίσθιο μερικώς απασχολούμενου = 6 x 4 = 24€

Δώρο Χριστουγέννων εργατοτεχνίτη Λαμπρόπουλου = 25 x 24 x 1,04166 = 625€

7.2 Δώρο Χριστουγέννων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης

7.2.1 Δώρο Χριστουγέννων με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης – Αμοιβή με μηνιαίο μισθό

Ο εκ περιτροπής απασχολούμενος που αμείβεται με μηνιαίο μισθό θα λάβει ως δώρο Χριστουγέννων, ποσό ανάλογο των ωρών απασχόλησής του έναντι της πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, αφού για εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση 40 ωρών το ποσό του δώρου Χριστουγέννων είναι ένας πλήρης μισθός, για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής απασχόλησης επί 3 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως, δηλαδή 24 ώρες την εβδομάδα, το δώρο θα είναι τα 24/40 του ενός πλήρους μισθού ( Έγγρ. Υπ. Εργασίας 36311/840/5-11-2013).

Παράδειγμα

Ο υπάλληλος Βασιλόπουλος απασχολήθηκε στην επιχείρηση «Δ» με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης επί 3 ημέρες την εβδομάδα και επί οκτάωρο ημερησίως καθ΄ όλο το διάστημα από 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου. Ο μηνιαίος μισθός (σταθερός) του υπαλλήλου Βασιλόπουλου, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται στα 1.500,00€. Τι ποσό δώρου Χριστουγέννων θα καταβληθεί στον ανωτέρω εκ περιτροπής απασχολούμενο;

Απάντηση

*Δώρο Χριστουγέννων συγκρίσιμου εργαζόμενου = 1.500,00 + (1.500,00 x 0,04166) = 1.562,49€

Άρα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, το Δώρο Χριστουγέννων για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 3 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως θα είναι τα 24/40 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου και πιο συγκεκριμένα:

Δώρο Χριστουγέννων = 1.562,49 x (24/40) = 937,50€

7.2.2 Δώρο Χριστουγέννων με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης – Αμοιβή με ημερομίσθιο

Στην περίπτωση αμοιβής με ημερομίσθιο το δώρο Χριστουγέννων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο Υπ. Εργασίας 36311/840/5-11-2013, για εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 4 ημέρες εβδομαδιαίως και 8 ώρες ημερησίως θα είναι τα 4/5 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου, δηλαδή 20 ημερομίσθια (4/5 x 25).

Παράδειγμα

Ο εργατοτεχνίτης Αργυρόπουλος απασχολήθηκε στην επιχείρηση «Ε» με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης επί 4 ημέρες την εβδομάδα και επί οκτάωρο ημερησίως καθ΄ όλο το διάστημα από 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου. Το πλήρες ημερομίσθιο (σταθερό) του εργατοτεχνίτη Αργυρόπουλου, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται στα 30,00€. Τι ποσό δώρου Χριστουγέννων θα καταβληθεί στον ανωτέρω εκ περιτροπής εργαζόμενο;

Απάντηση

* Δώρο Χριστουγέννων συγκρίσιμου εργαζόμενου = 25 x 30,00= 750,00 €

Άρα, 750,00 + (750,00 x 0,04166) = 781,25€

Άρα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, το Δώρο Χριστουγέννων για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 4 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως θα είναι τα 4/5 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου και πιο συγκεκριμένα:

Δώρο Χριστουγέννων = 781,25 x (4/5) = 625,00€ ή

Δώρο Χριστουγέννων = 781,25 x (32/40) = 625,00€

Δώρο Χριστουγέννων = 20 x 30,00 = 600,00€, άρα 600,00 + (600,00 x 0,04166) = 625,00€

8. Επίδομα Χριστουγέννων επί διαλείπουσας απασχόλησης, καθώς και απασχολούμενων σε εποχιακά εκτελούμενες εργασίες

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 19040/1981 του Υπουργείου Εργασίας ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι απασχολούμενοι στις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες δικαιούνται ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων:

Ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους ή ανάλογο κλάσμα για κάτω από οκτώ (8) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν κατά το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Διαλείπουσα απασχόληση, όπως προκύπτει από την παρ. 2 του άρθρου38 τουΝ.1892/1990, είναι η εξαρτημένη εργασία η οποία παρέχεται για λιγότερες από 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα κατά μειωμένο ωράριο.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση «Μ» απασχόλησε τον εργατοτεχνίτη Καραγιάννη με καθεστώς διαλείπουσας απασχόλησης και ημερομίσθιο (σταθερό) 29,00€. Οι πραγματικές ημέρες εργασίας από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανέρχονται σε 25. Τι επίδομα Χριστουγέννων δικαιούται ο ανωτέρω εργατοτεχνίτης;

Απάντηση

Οι πραγματικές ημέρες εργασίας του εργατοτεχνίτη Καραγιάννη από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου ανέρχονται σε 25. Άρα το επίδομα Χριστουγέννων που δικαιούται υπολογίζεται ως εξής:

Δώρο Χριστουγέννων = 1 x 29,00 x 1,04166 x (25/8) = 94,40€

Σημείωση: Σε όλα τα ανωτέρω πρακτικά παραδείγματα, ο υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων προσδιορίζεται με βάση τον μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο των μισθωτών, προσαυξημένο με το επίδομα αδείας που έλαβαν, με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές τακτικά κάθε μήνα, ή κατ΄ επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου, όπως για παράδειγμα η προσαύξηση νόμιμης και τακτικής παρεχόμενης εργασίας κατά τις Κυριακές, νυκτερινές ώρες κ.λπ.

9. Μετατροπή πλήρους απασχόλησης σε μερική και αναλογία του επιδόματος Χριστουγέννων

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.1892/1990, ορίζεται ότι η μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων από πλήρη σε μερική απασχόληση επιτρέπεται με έγγραφη ατομική συμφωνία, η οποία είναι έγκυρη, εφόσον έχει καταρτισθεί νομότυπα.

Στην περίπτωση εργαζομένου ο οποίος μέχρι την 31η/10/2018 είχε πλήρη απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και από 1/11/2018 υπέγραψε νομότυπα ατομική σύμβαση εργασίας για μερική απασχόληση έξι (6) ωρών την ημέρα επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δικαιούται αναλογίας δώρου Χριστουγέννων χωριστά για κάθε μία περίοδο εργασιακής συμβάσεως πλήρους - μερικής απασχόλησης ως εξής:

Από 1/5/2018 έως 31/10/2018 η αναλογία ισούται με 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες, με βάση το ημερομίσθιο ή το 1/25 της πλήρους απασχόλησης και από 1/11/2018 μέχρι 31/12/2018 η αναλογία ισούται με ένα ημερομίσθιο ανά οκτώ (8) ημέρες προσέλευσης στην εργασία με βάση το ημερομίσθιο των έξι (6) συμφωνημένων ωρών ημερησίως (Έγγραφο Υπ. Εργασίας 23661/1568/2-11-2012).

10. Η άδεια μητρότητας συνυπολογίζεται για τη χορήγηση του επιδόματος Χριστουγέννων

Ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό, συνυπολογίζεται κανονικά στις ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης της μισθωτού βάσει των οποίων υπολογίζεται το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων (παρ. 4 του άρθρου 1 της ΥΑ 19040/1981).

Η άδεια κυήσεως και λοχείας αποτελεί σπουδαίο λόγω αποχής της μισθωτού από την εργασία της κατά την έννοια των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα. Η απουσία δηλαδή της εργαζόμενης από την εργασία της λόγω κύησης, λοχείας και φροντίδας παιδιού θεωρείται ως αποχή που οφείλεται σε νόμιμο λόγο και εκλαμβάνεται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης, δηλαδή δεν διασπά τη συνέχεια της εργασιακής σχέσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 657 και 658).

Επομένως, η άδεια μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) θεωρείται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης και προσμετράται κανονικά στις ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης της μισθωτού βάσει των οποίων προσδιορίζεται το επίδομα εορτών Χριστουγέννων.

* Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Ευάγγελου Χατζηπέτκου που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου 2018 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δώρο Χριστουγέννων