30/03/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Σημεία – κλειδιά των συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2017

Καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) του έτους 2017 θα θέλαμε να θέσουμε ορισμένα σημαντικά ζητήματα προς αποφυγή και επίλυση οποιασδήποτε απορίας σχετικά με την υποβολή τους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, οι αγρότες του κανονικού και ειδικού καθεστώτος, καθώς και οι μη εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στον Φ.Π.Α., οι οποίοι διαθέτουν Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον Α.Φ.Μ. αυτό με την προϋπόθεση ότι τους έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας (παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.2859/2000), είναι υπόχρεοι υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1033/2018, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν καταστάσεις πελατών-προμηθευτών μέσω της υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).

Επί της παρούσης, δύο απαραίτητα στοιχεία, θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τον κάθε ενδιαφερόμενο, συνάδελφο λογιστή-φοροτεχνικό:

  • Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων, η διόρθωση των αποκλίσεων αφορά μόνο τα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών και μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου 2018 χωρίς την επιβολή προστίμου.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών προμηθευτών, για οποιαδήποτε μεταβολή τους που επέρχεται μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής τους, προβλέπεται βάσει των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), η επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ, για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση, ανεξάρτητα από το πλήθος των μεταβαλλόμενων στοιχείων.

Επίσης, δεδομένου ότι η υποχρέωση υποβολής των υπόψη καταστάσεων είναι τριμηνιαία, διευκρινίζεται ότι επιβάλλεται ξεχωριστό πρόστιμο για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή εκάστου τριμήνου.

  • Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

Ωστόσο, κάτι το οποίο έφτασε προς διερεύνηση σε μας και έχρηζε διευκρινίσεων, αφορά τις περιπτώσεις όπου στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., κατά την υποβολή των καταστάσεων ΜΥΦ, παρουσιάζονται αποκλίσεις ως προς την αξία του Φ.Π.Α ανά αντισυμβαλλόμενο (σύμφωνα και με την εικόνα που παρατίθεται):

Οι αποκλίσεις επί της αξίας του Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο ανεξαρτήτως ποσού, χρήζουν διορθώσεων.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συγκεντρωτικές καταστάσεις, ΜΥΦ