29/03/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Δώρο Πάσχα: Πως υπολογίζεται – Πότε πρέπει να καταβληθεί

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους επίδομα εορτών Πάσχα. Οι αμειβόμενοι με μισθό δικαιούνται επίδομα Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, ενώ οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται επίδομα Πάσχα ίσο με 15 ημερομίσθια.

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διάρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αντίθετα οι μισθωτοί των οποίων η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διάρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8ήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσεώς τους μέσα στη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα

Το Δώρο του Πάσχα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Ειδικότερα φέτος πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 4/4/2018. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 30η Απριλίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές. Τα επιδόματα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Σημειώνεται ότι το επίδομα Πάσχα μπορεί να περιορισθεί, για τους υπαλλήλους και για τους εργάτες και των δύο φύλλων, σε ποσό ίσο με το 50πλάσιο του γενικού κατώτατου ορίου ημερομισθίου.

Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Ως βάση υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές (μισθοί ή ημερομίσθια) της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών * του μισθωτού, από τις οποίες εξαιρείται μόνο το επίδομα «δυσχερούς διαβιώσεως», το οποίο αποκλείεται από το Ν.Δ. 907/1971.

* Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο συμβατικός ή ο νόμιμος μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας.

Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Οι προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις αργίες,
  • Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο μισθωτό για τη νόμιμη υπερωριακή εργασία, εφόσον η εργασία αυτή χωρίς να απαγορεύεται από τον νόμο, παρέχεται τακτικά,
  • Το αντίτιμο τροφής,
  • Το επίδομα ισολογισμού,
  • Το επίδομα αδείας και λοιπές τακτικές αποδοχές.

Ασφαλιστικές εισφορές επιδόματος εορτών Πάσχα

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 19040/7.12.1981, το επίδομα εορτών Πάσχα, υπόκειται, όπως και οι τακτικές αποδοχές σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί του επιδόματος εορτών Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου (άρθρο 13 του Ν.2972/2001).

Επίδομα Πάσχα για μισθωτούς οι οποίοι απασχολήθηκαν καθ΄ όλο το διάστημα από 1/1/2018 έως 30/4/2018

Όσοι μισθωτοί αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχολήθηκαν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως και την 30η Απριλίου δικαιούνται Επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό.

Αντίθετα οι μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται με ημερομίσθιο και απασχολήθηκαν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως και την 30η Απριλίου δικαιούνται Επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με 15 ημερομίσθια.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση «Χ» απασχόλησε καθ΄ όλο το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Απριλίου τους μισθωτούς (πλήρους απασχόλησης) Παπαδόπουλο και Νικολάου. Ο μισθωτός Παπαδόπουλος αμείβεται με μικτό μηνιαίο μισθό 1.000,00 €, ενώ ο Νικολάου αμείβεται με ημερομίσθιο 40,00 €. Τι ποσό επιδόματος Πάσχα δικαιούνται οι ανωτέρω μισθωτοί;

Απάντηση

  • Το επίδομα Πάσχα του μισθωτού Παπαδόπουλου προσδιορίζεται ως εξής:

Δώρο Πάσχα = (1.000,00/2) x 1,04166 = 500,00 x 1,04166 = 520,83 €

Σημείωση: Η προσαύξηση 0,04166 (0,5/12) αφορά το επίδομα αδείας το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή από τον νόμο και προσαυξάνει το Δώρο Πάσχα.

  • Το επίδομα Πάσχα του μισθωτού Νικολάου προσδιορίζεται ως εξής:

Δώρο Πάσχα = 15 x ημερομίσθιο x 1,04166 = 15 x 40,00 x 1,04166 = 625,00 €

Επίδομα Πάσχα για μισθωτούς οι οποίοι απασχολήθηκαν ένα συγκεκριμένο τμήμα του διαστήματος από 1/1/2018 έως 30/4/2018

Όσοι μισθωτοί αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχολήθηκαν ένα τμήμα του διαστήματος από 1ης Ιανουαρίου έως και την 30η Απριλίου δικαιούνται Επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες.

Αντίθετα οι μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται με ημερομίσθιο και απασχολήθηκαν ένα τμήμα του διαστήματος από 1ης Ιανουαρίου έως και την 30η Απριλίου δικαιούνται Επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση «Δ» απασχόλησε κατά το χρονικό το διάστημα από 15 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και την 19η Μαρτίου 2018 (όπου και λύθηκε η σχέση εργασίας τους) τους μισθωτούς (πλήρους απασχόλησης) Καραγιάννη και Ιωαννίδη. Ο μισθωτός Καραγιάννης αμείβεται με μικτό μηνιαίο μισθό 950,00 €, ενώ ο Ιωαννίδης αμείβεται με ημερομίσθιο 35,00 €. Τι ποσό επιδόματος Πάσχα δικαιούνται οι ανωτέρω μισθωτοί;

Απάντηση

  • Το επίδομα Πάσχα του μισθωτού Καραγιάννη προσδιορίζεται ως εξής:

Δώρο Πάσχα = [Ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης x (Μικτός μηνιαίος μισθός/2) x 1,04166] /120 = [64 x (950,00/2) x 1,04166] /120 = (64 x 475,00 x 1,04166) /120 = 263,89 €

  • Το επίδομα Πάσχα του μισθωτού Ιωαννίδη προσδιορίζεται ως εξής:

Δώρο Πάσχα = [Ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης x (15 x ημερομίσθιο) x 1,04166] /120 = [64 x (15 x 35,00) x 1,04166] /120 = (64 x 525,00 x 1,04166) /120 = 291,66 €

Επίδομα Πάσχα υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών με καθεστώς μερικής – εκ περιτροπής απασχόλησης

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης (παρ.1 του άρθρου 17 του Ν.3899/2010).

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρωτ.: 41815/Δ.10.199 ισχύουν τα παρακάτω:

Εργατοτεχνίτης:

«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»

Υπάλληλος:

«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο»

Παράδειγμα 1ο

Η επιχείρηση «Ω» απασχόλησε καθ΄ όλο το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Απριλίου επί πενθήμερο και για 5 ώρες ημερησίως τον υπάλληλο Δημητρίου. Ο μικτός μηνιαίος μισθός του υπαλλήλου Δημητρίου, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση, ορίζεται στα 800,00 €. Τι ποσό επιδόματος Πάσχα δικαιούται ο ανωτέρω εργαζόμενος;

Απάντηση

Δώρο Πάσχα υπαλλήλου Δημητρίου

Ωρομίσθιο = 800,00 x 0,006 = 4,80 €

Μικτές αποδοχές Δημητρίου = 25 ώρες x 4,166 (25/6) x 4,80 = 500,00 €

Δώρο Πάσχα = (500,00/2) x 1,04166 = 260,42€

Παράδειγμα 2ο

Η επιχείρηση «Α» απασχόλησε καθ΄ όλο το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Απριλίου τον εργατοτεχνίτη Γεωργιάδη επί 4 ημέρες και 8 ώρες ημερησίως. Το πλήρες ημερομίσθιο ανέρχεται στα 33,00 €. Τι ποσό επιδόματος Πάσχα δικαιούται ο ανωτέρω εργαζόμενος;

Απάντηση

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρωτ: οικ. 36311/840/2013 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Ο εργαζόμενος θα λάβει ως δώρο Πάσχα, ποσό ανάλογο των ωρών απασχόλησής του έναντι της πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, αφού για εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση 40 ωρών (συγκρίσιμος μισθωτός, κατά την παρ. 9 του άρθ. 2 του Ν.3846/2010) το ποσό του δώρου Πάσχα είναι μισός (1/2) μισθός, για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 4 ημέρες (8 ωρών) δηλαδή 32 ώρες την εβδομάδα, το δώρο θα είναι τα 32/40 του μισού (1/2) μισθού.

Στις περιπτώσεις αμοιβής με ημερομίσθιο το δώρο Πάσχα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 4 ημέρες εβδομαδιαίως (8ωρης ημερήσιας απασχόλησης) θα είναι τα 4/5 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου, δηλαδή 12 ημερομίσθια (4/5 x 15)».

Δώρο Πάσχα εργατοτεχνίτη Γεωργιάδη

* Δώρο Πάσχα συγκρίσιμου εργαζόμενου = 15 x 33,00 x 1,04166 = 515,62 €

Άρα σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο το Δώρο Πάσχα για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής επί 4 ημέρες (8 ωρών) θα είναι τα 4/5 του δώρου του συγκρίσιμου εργαζόμενου, δηλαδή 12 ημερομίσθια (4/5 x 15) και πιο συγκεκριμένα:

Δώρο Πάσχα = 515,62 x (4/5) = 412,50 € ή

Δώρο Πάσχα = 12 x 33 x 1,04166 = 412,50 €

Επίδομα Πάσχα απασχολούμενων σε εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και μισθωτών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 19040/7.12.1981 του Υπουργείου Εργασίας ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι απασχολούμενοι στα Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται:

  • Σαν επίδομα εορτών Πάσχα, δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δέκα τρία (13) που πραγματοποίησαν από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω από δέκα τρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση «Δ» απασχόλησε τον εργατοτεχνίτη Ευαγγέλου με καθεστώς διαλείπουσας απασχόλησης και ημερομίσθιο 38,00 €. Οι πραγματικές ημέρες εργασίας από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου ανέρχονται σε 15. Τι επίδομα Πάσχα δικαιούται ο ανωτέρω εργατοτεχνίτης;

Απάντηση

Οι πραγματικές ημέρες εργασίας του εργατοτεχνίτη Ευαγγέλου από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου ανέρχονται σε 15. Άρα το επίδομα Πάσχα που δικαιούται υπολογίζεται ως εξής:

Δώρο Πάσχα = 2 x 38,00 x 1,04166 x (15/13) = 91,35 €comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δώρο Πάσχα, Δικαιούχοι, Υπολογισμός Δώρου Πάσχα