02/03/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Περιμένοντας τις φορολογικές δηλώσεις

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Η περίοδος των δηλώσεων πλησιάζει -ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται- αφού μπήκαμε στον Μάρτιο και πλησιάζει ο Απρίλης όπου είχε ανακοινωθεί ότι θα αρχίσει η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων.

Η φετινή χρονιά όσον αφορά το βασικό έντυπο των φορολογικών δηλώσεων (Ε1) δεν αναμένεται να έχει μεγάλες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, κάτι όμως που δεν ισχύει για το νέο έντυπο Ε3, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Σε μελλοντικά άρθρα θα αναφερθούμε στο νέο έντυπο, αφού αναμένουμε τις ετήσιες οδηγίες και Εγκυκλίους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών.

Μέχρι τότε βέβαια όλοι οι συνάδελφοι έχουν να κάνουν έναν μικρό αγώνα προκειμένου να είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και να μπορέσουν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις.

Ο αγώνας περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Υποβολή ΜΥΦ έως 31/3/2018: Η διαδικασία αυτή δεν συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, όμως μέσα από τις συμφωνίες αυτών μπορούν να ανακαλυφθούν παραστατικά που δεν μας είχαν χορηγηθεί, τα οποία φυσικά και αλλάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα. Επίσης γίνεται και η συμφωνία με τα έντυπα ΦΠΑ για όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ
 • Τελικές εγγραφές, αποσβέσεις: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος των εξόδων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ΜΥΦ, αλλά σαφώς επηρεάζουν το φορολογητέο αποτέλεσμα. Τέτοια έξοδα είναι το ενοίκιο, η μισθοδοσία, ο ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία μισθωτών, οι τόκοι δανείων κ.λπ. Φυσικά πριν το τέλος της χρήσης διενεργούνται οι ετήσιες αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. Μία αντιπαραβολή του Βιβλίου παγίων με το Βιβλίο εσόδων εξόδων, αλλά και με τον πελάτη, θεωρούμε ότι είναι πάντα χρήσιμη, ούτως ώστε να μην ξεφεύγουν αποσβέσεις που θα έπρεπε να έχουν διενεργηθεί. Επίσης, θέλει προσοχή για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών μισθώσεων κι εάν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κι αυτές σαν πάγια.
 • Υπολογισμός αναμορφώσεων: Θα πρέπει να γίνουν οι φορολογικές αναμορφώσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 23 του Ν. 4172/2013. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, στον τρόπο εξόφλησης της μισθοδοσίας, αλλά και των παραστατικών δαπανών που η καθαρή τους αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ.
 • Βεβαιώσεις αποδοχών: Μέχρι τις 31 Μαρτίου, εάν δεν δοθεί σχετική παράταση όπως δίδεται κάθε χρόνο, θα πρέπει να σταλούν στο σύστημα της ΑΑΔΕ οι βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών των μισθωτών υπαλλήλων της επιχείρησης, οι βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων των επαγγελματιών, οι βεβαιώσεις αμοιβών διαχειριστών εταιρειών, μελών Δ.Σ. Στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η μισθοδοσία που προκύπτει από παροχές σε είδος, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 13 του Ν. 4172/2013.
 • Απογραφή εμπορευμάτων και περιουσιακών στοιχείων: Μέχρι την ημέρα υποβολής της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να έχει διενεργηθεί η απογραφή εμπορευμάτων και εμπορεύσιμων στοιχείων, καθώς και ο υπολογισμός της αξίας τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 4 του Ν. 4308/2014. Εξαίρεση από την υποχρέωση απογραφής έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν απλογραφικά βιβλία και ο τζίρος τους από εμπορία δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, αλλά και όσες ορίζονται στην ΠΟΛ 1019/2015.
 • Υπολογισμός του πίνακα Ε του εντύπου Ε3 (πρώην πίνακας Κ): Στον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να καταχωρηθούν οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και φορολογικής αξίας όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

Πέραν όλων των ανωτέρω, μία ακόμη σπαζοκεφαλιά θα πρέπει να λυθεί προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, η οποία δεν θα πρέπει να λυθεί από εμάς τους συναδέλφους, αλλά από τους αρμόδιους του Υπουργείου και της Ανεξάρτητης Αρχής. Η σπαζοκεφαλιά γεννάται από την 330 Απόφαση του Β Επταμελούς Τμήματος του ΣτΕ, όπου αμφισβητείται η διαδικασία υποβολής κοινών φορολογικών δηλώσεων των έγγαμων ζευγαριών κι όσων έχουν υπογράψει το σύμφωνο συμβίωσης.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Απόφαση ναι μεν ορίζεται από τον Ν. 4172/2013 ότι η δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται κοινή, παράλληλα όμως προκύπτουν προβλήματα από το γεγονός ότι ο φόρος βεβαιώνεται εξ’ ολοκλήρου στον υπόχρεο υποβολής της δήλωσης, χωρίς να προβλέπεται από τον νόμο δυνατότητα διαχωρισμού των οφειλών. Επίσης, η εμπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης της συζύγου εξαρτάται από τον υπόχρεο, χωρίς επίσης να δίδεται η δυνατότητα μονομερούς υποβολής.

Στο τέλος, καταλήγει στο σκεπτικό και συμπεραίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση και των δύο συζύγων, η οποία θα μπορεί να αποτυπώνεται στην υποβολή της δήλωσης κι όταν δεν υπάρχει η συγκατάθεση αυτή, να δίνεται το δικαίωμα για χωριστή υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Αναμένοντας τη στάση που θα κρατήσει το Υπουργείο Οικονομικών, αφού εξάλλου δεν έχουν εκδοθεί οι ετήσιες Εγκύκλιοι υποβολής φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι χωριστές δηλώσεις μπορούν να δημιουργήσουν μία σειρά δύσκολων ερωτημάτων.

Μερικά από αυτά τα παραθέτουμε αντί επιλόγου στο άρθρο μας:

 • Πως θα γίνει η εκκαθάριση των τεκμηρίων σε αυτήν την περίπτωση, αφού η κάλυψη που προβλέπεται είναι οικογενειακή, ειδικά στην περίπτωση που άλλος έχει τα εισοδήματα κι άλλος τα περιουσιακά στοιχεία;
 • Τι θα γίνει στην περίπτωση που θα πρέπει να γίνει χρήση κεφαλαίου προς ανάλωση;
 • Τι θα γίνει με τη μεταφορά των αποδείξεων περί χτισίματος αφορολογήτου που υπάρχει πρόβλεψη μεταφοράς;
 • Τι θα προβλέπεται στις περιπτώσεις των φορολογικών ελέγχων όταν υπάρχουν κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί; Επίσης τι θα προβλέπεται για την παραγραφή όταν δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση από τον έναν εκ των δύο;
 • Ποιος θα δηλώνει τα προστατευόμενα τέκνα και πως θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των επιδομάτων;
 • Πως θα απεμπλακεί η διαδικασία από το μητρώο της Δ.Ο.Υ.;

Καλό μήνα και καλό ΣΚ σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπο > Ε3, Βεβαίωση Αποδοχών, Φορολογικές δηλώσεις, ΜΥΦ