30/01/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρεύσεως Αποχετεύσεως (ΔΕΥΑ)


Του Μιχάλη Τσιάβου

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Μέλους του Τεχνικού Γραφείου της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

Αθήνα 9-10-2017

Με το Νόμο 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107/31-7-2017), έγιναν εκτεταμένες τροποποιήσεις του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α'191/23-8-1980).

Ορισμένες από τις αλλαγές είναι οι εξής:

Α) Σημαντικότερη αλλαγή αποτελεί ο χαρακτηρισμός των επιχειρήσεων αυτών ως κοινωφελών και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για τη φορολόγησή τους ως νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (άρθρο 1 Ν.1069/1980).

Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι καμιά αλλαγή στη φύση των Δ.Ε.Υ.Α. δεν γίνεται με τις τροποποιήσεις αυτές, η προσθήκη της φράσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορεί να εκληφθεί ως ερμηνεία του χαρακτήρα των επιχειρήσεων με αναδρομική ισχύ. Σημειώνουμε ότι 1/1/2014 οι επιχειρήσεις αυτές φορολογούνται ως κερδοσκοπικές.

Β) Το ειδικό τέλος του άρθρου 11 του Ν. 1069/1980 σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος που εισπράττεται με σκοπό τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης χαρακτηρίζεται ως επιχορήγηση παγίων επενδύσεων. Η λογιστική του αντιμετώπιση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π. υπήρξε αντικείμενο προβληματισμού. Η Σ.Ο.Λ. Α.Ε. υπέβαλε σχετικά ερωτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο ΣΛΟΤ για να διευκρινιστεί η φύση αυτού του «εσόδου». Η απάντηση του Σ.Λ.Ο.Τ. κατέληγε στο συμπέρασμα «…Συνεπώς, το εν λόγω τέλος συνιστά έσοδο της περιόδου στην οποία καθίσταται δουλευμένο. Σημειώνεται ότι έσοδο είναι η μικτή εισροή οικονομικών ωφελειών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, η οποία προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας οντότητας και αυξάνει την καθαρή θέση της, εκτός των αυξήσεων της καθαρής θέσης που προέρχονται από συνεισφορές των ιδιοκτητών της οντότητας (ορισμός από τα ΕΛΠ και τα ΔΠΧΑ)» (Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 357 ΕΞ 14.3.2017 «Λογιστική αντιμετώπιση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π. του Ειδικού Τέλους του άρθρου 11 του Ν. 1069/1980 που υπολογίζεται στο 80% της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος και εισπράττεται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρεύσεως Αποχετεύσεως»).

Με την νέα διατύπωση ο νομοθέτης χαρακτηρίζει ρητά την δυνατότητα που παρέχει το κράτος στις Δ.Ε.Υ.Α. να εισπράττουν αυτό το τέλος από τους καταναλωτές ως έμμεση κρατική επιχορήγηση και με βάση το γεγονός αυτό εκτιμώ ότι το Σ.Λ.Ο.Τ. πρέπει να επανεξετάσει το θέμα.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στις Δ.Ε.Υ.Α., είτε να αναστέλλουν την είσπραξη του ανωτέρω ειδικού τέλους, εφόσον υφίσταται η προϋπόθεση της μη ύπαρξης οικονομικών υποχρεώσεων που να συνδέονται με τα έργα, για την εκτέλεση των οποίων επιβάλλεται και τα οποία χρηματοδοτούνται από το εν λόγω τέλος, είτε να ορίσουν ποσοστό μικρότερο από αυτό, επί του οποίου υπολογίζεται το εν λόγω τέλος (80%).

Επίσης, προβλέπεται ότι είναι νόμιμες οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Δ.Ε.Υ.Α., με βάση τις οποίες οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν προχώρησαν στην είσπραξη αυτού του τέλους, εφόσον κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης ίσχυε η ανωτέρω προϋπόθεση.

Τέλος, με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 4883/2017, που δεν ενσωματώθηκε στο Ν.1069/1980,, ρυθμίζεται η νομιμότητα των λειτουργικών δαπανών των Δ.Ε.Υ.Α., που καλύφθηκαν με διάθεση του ειδικού εσόδου του άρθρου 11 του Ν. 1069/ 1980 και αναστέλλεται κάθε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία ή διαδικασία καταλογισμού, σε βάρος των μελών των οικείων Διοικητικών ή Δημοτικών Συμβουλίων.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την νομοθεσία των Δ.Ε.Υ.Α., παρατίθενται στη συνέχεια σε δύο αντικριστές στήλες, ο Ν.1069/1980, όπως ισχύει καθώς και οι προηγούμενες διατάξεις. Σε κάθε άρθρο, στη στήλη των νέων διατάξεων, αναφέρεται αν έγιναν αλλαγές και ποιες και στην περίπτωση αλλαγών παρατίθεται το απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης. Στο τέλος αναφέρονται οι διατάξεις του Ν.4483/2017, που αφορούν τις Δ.Ε.Υ.Α. και δεν ενσωματώθηκαν στο Ν.1069/1980.

Συνιστάται κατά την εφαρμογή διατάξεων που περιέχονται στο πρακτικό αυτό βοήθημα ο ενδιαφερόμενος να προστρέξει και στα αυθεντικά κείμενα του νόμου.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.1069/1980 μετά τις τροποποιήσεις
του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107/31-7-2017)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο: 1

Τίτλος Άρθρου

Σύσταση-Αντικείμενο

«1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινο­τήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπι­κό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτι­κής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α' 87).

2. Οι Δ.Ε.Υ.Α. καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας, σύμ­φωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1876/1990 (Α' 27), το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 4 του ν. 1767/1988 (Α' 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α' 21). Στην τελευταία περί­πτωση, οι Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώ­ρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 2 περί­πτωση 1α' του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α' 170).

3. Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, εί­ναι υπεύθυνες για: α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώ­πινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκε­κριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξερ­γασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νο­μοθεσία, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλ­λευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακά­θαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας α­στικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊ­όντος της περίπτωσης β', καθώς και μονάδων επεξεργα­σίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδι­κασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

4. Οι Δ.Ε.Υ.Α. συνιστώνται, ύστερα από σύνταξη οικονομι­κοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του οικείου ή των οικεί­ων Δημοτικών Συμβουλίων, με την οποία ορίζεται η επω­νυμία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύστασή τους, τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται σε αυτές, ο τρόπος εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοι­χείων, των έργων και των υπηρεσιών τους και των εσό­δων από αυτή, καθώς και η περιοχή αρμοδιότητάς τους. Η απόφαση για τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Σημείωση: Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθη­κε με το άρθρο 1 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Αιτιολογική έκθεση: Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 1069/ 1980. Με τη νέα διατύπωση του άρθρου προβλέπεται ρητά ο μη κερδοσκοπικός χαρα­κτήρας των Δ.Ε.Υ.Α., παρατίθενται αναλυτικότερα τα πεδία δραστηριότητας των Δ.Ε.Υ.Α., με τη λήψη υπόψη των σύγχρονων αναγκών και όρων λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. και το σήμερα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλέπεται η σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτης, ως απαραίτητος όρος για τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α., με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άρθρο: 1

Τίτλος Άρθρου

Αντικείμενον-φορείς-αρμοδιότης

1. Δια την άσκησιν των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας, εξαιρέσει των πόλεων Αθηνών, Θεσ­σαλονίκης και Βόλου και των μειζόνων αυτών περιοχών, δύναται να συνιστώνται κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου εις έκαστον Δήμον ή Κοινότητα της Χώρας ή υπό πλειόνων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων ενιαίαι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αι ανωτέρω Επιχειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δύνανται να ε­φαρμόζωνται και εις περιπτώσεις μετατροπής εις επιχεί­ρησιν συνεστημένων συνδέσμων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων.

Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουρ­γούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλε­σιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κα­τά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος".

2. Αι προβλεπόμεναι υπό της προηγουμένης παραγράφου επιχειρήσεις είναι αρμόδιαι δια την μελέτην, κατασκευήν, συντήρησιν, εκμετάλλευσιν, διοίκησιν και λειτουργίαν των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυ­μάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητός των.

3. Η σύστασις εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται δι' απο­φάσεως των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλί­ων, δι' ης θα ορίζεται η επωνυμία, η έδρα, οι δικαιολο­γούντες την σύστασιν αυτής λόγοι, τα παραχωρούμενα εις αυτήν περιουσιακά στοιχεία, ο τρόπος εκμεταλλεύσεως των έργων ή υπηρεσιών και τα εξ αυτών έσοδα, ως και η περιοχή της επιχειρήσεως. Προκειμένου περί μετατροπής συνδέσμου εις επιχείρησιν απαιτείται απόφασις των δη­μοτικών και κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων και Κοι­νοτήτων των μετεχόντων εις τούτον. "Η απόφαση για σύ­σταση της επιχείρησης ή μετατροπής συνδέσμου σε επι­χείρηση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως."

Άρθρο 2

Τίτλος Άρθρου

Διεύρυνσις αντικειμένου και επέκτασις περιοχής αρμο­διότητος

«1. Με αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβου­λίων, που εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οι­κείας Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τομείς στην περιοχή της αρμοδιότητας τους:

α) τη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμμά­των,

β) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης,

γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επί­βλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία,

δ) την εμφιάλωση και εμπορία νερού,

ε) τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσι­μων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικεί­μενα δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων ύ­δρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα της μεταβί­βασης αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων, πόρων και συναφών θεμάτων, αναγκαίων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. Αν συμπεριληφθεί στους σκοπούς της επιχείρησης η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλε­ψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερί­ου, μπορεί η τυχόν υφιστάμενη αμιγής δημοτική ή διαδη­μοτική επιχείρηση φυσικού αερίου να απορροφάται από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Διοικητικών Συμ­βουλίων των δύο επιχειρήσεων.»

"2. Η περιοχή αρμοδιότητας συνιστώμενης επιχείρησης δήμου ή κοινότητας μπορεί να επεκτείνεται:

α) στις εδαφικές περιφέρειες όμορων δημοτικών ή κοινο­τικών διαμερισμάτων του Ν. 2539/1997 του ίδιου δήμου ή κοινότητας ή τμημάτων αυτών μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

β) στις εδαφικές περιφέρειες όμορων δήμων ή κοινοτή­των ή δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων ή τμημά­των αυτών μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων δημο­τικών ή κοινοτικών συμβουλίων με απόφαση του διοικη­τικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενι­κού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που οι ό­μοροι δήμοι ή κοινότητες ή τα όμορα δημοτικά ή κοινοτι­κά διαμερίσματα υπάγονται σε όμορους δήμους ή κοινό­τητες διαφορετικών Περιφερειών η σχετική απόφαση εγκρίνεται με πράξη των Γενικών Γραμματέων των οικεί­ων Περιφερειών, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες νησιών που γειτνιάζουν θε­ωρούνται όμοροι για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου".

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο 2

Τίτλος Άρθρου

Διεύρυνσις αντικειμένου και επέκτασις περιοχής αρμο­διότητος

«1. Με αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβου­λίων, που εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οι­κείας Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τομείς στην περιοχή της αρμοδιότητας τους:

α) τη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμμά­των,

β) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοί­κηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης,

γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επί­βλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία,

δ) την εμφιάλωση και εμπορία νερού,

ε) τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσι­μων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικείμε­να δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευ­σης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα της μεταβί­βασης αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων, πόρων και συναφών θεμάτων, αναγκαίων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. Αν συμπεριληφθεί στους σκοπούς της επιχείρησης η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλε­ψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, μπορεί η τυχόν υφιστάμενη αμιγής δημοτική ή διαδημο­τική επιχείρηση φυσικού αερίου να απορροφάται από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με από­φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Διοικητικών Συμβου­λίων των δύο επιχειρήσεων.»

"2. Η περιοχή αρμοδιότητας συνιστώμενης επιχείρησης δήμου ή κοινότητας μπορεί να επεκτείνεται:

α) στις εδαφικές περιφέρειες όμορων δημοτικών ή κοινο­τικών διαμερισμάτων του Ν. 2539/1997 του ίδιου δήμου ή κοινότητας ή τμημάτων αυτών μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

β) στις εδαφικές περιφέρειες όμορων δήμων ή κοινοτή­των ή δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων ή τμημά­των αυτών μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων δημο­τικών ή κοινοτικών συμβουλίων με απόφαση του διοικη­τικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενι­κού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που οι ό­μοροι δήμοι ή κοινότητες ή τα όμορα δημοτικά ή κοινοτι­κά διαμερίσματα υπάγονται σε όμορους δήμους ή κοινό­τητες διαφορετικών Περιφερειών η σχετική απόφαση ε­γκρίνεται με πράξη των Γενικών Γραμματέων των οικείων Περιφερειών, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.

3. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες νησιών που γειτνιάζουν θε­ωρούνται όμοροι για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου".

Άρθρο 3

Τίτλος Άρθρου

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης

«1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται από ένα μόνο Δήμο διοι­κείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με α­πόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα μέλη αυτά, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, είναι αιρετοί εκπρό­σωποι του Δήμου, ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, οριζόμενος από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργα­ζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποί­ους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν και ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτι­κού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή μό­νιμοι κάτοικοι του οικείου Δήμου, με αποδεδειγμένη ε­μπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχεί­ρησης και ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου­λίου. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, ένα (1) τουλά­χιστον μέλος υποδεικνύεται από τη μειοψηφία. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί­ου της επιχείρησης.

2. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότε­ρων του ενός Δήμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί­ου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών (3) αιρετών εκ­προσώπων από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και, σε περί­πτωση, που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν επι­πλέον αιρετό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση διαδημοτικών επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας που υποδει­κνύει εκπρόσωπό του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού­λιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης και ο Αντιπρόε­δρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Δημο­τικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου σε πληθυσμό Δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του Δήμου της έδρας της επιχείρησης.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτω­ση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους υπέδειξε.

5. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετέχει, χω­ρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής θεμάτων προς συζή­τηση, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης.

6. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού.

7. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αι­ρετοί εκπρόσωποι Δημοτικών Συμβουλίων, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί μη εκλογιμότητας και ασυμβίβαστων.

8. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, καθώς και οι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της επιχείρησης ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχεί­ρησης.

9. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν εί­ναι Δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται, για τις παρεχόμε­νες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση που κα­θορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητι­κού Συμβουλίου της επιχείρησης. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 50% του ποσού της αντιμισθίας του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, πέραν του μηνός, η αποζημίω­ση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και στον α­ναπληρωτή του. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της επι­χείρησης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθο­ρίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητι­κού Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όμοια από­φαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη αυ­τού παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχεί­ρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπι­κών του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύ­ψος της αποζημίωσης του Προέδρου της επιχείρησης.»

Σημείωση: Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθη­κε με το άρθρο 2 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Αιτιολογική έκθεση: Με το άρθρο 2 αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν. 1069/ 1980. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζεται αναλυτικά η σύνθεση και ο τρόπος ορι­σμού του Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. (τόσο για την περίπτωση Δ.Ε.Υ.Α. στις οποίες συμμετέχει ένας μόνο Δήμος, όσο και στις περιπτώσεις συμμετοχής περισσότερων του ε­νός Δήμων), προβλέπεται ότι, στην περίπτωση των αιρε­τών μελών του Δ.Σ., ένα τουλάχιστον μέλος υποδεικνύε­ται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ προβλέπεται ακόμη και η συμμετοχή στη διοίκηση εκ­προσώπου των εργαζομένων και εκπροσώπου ενός πε­ριβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του οικείου Δήμου.

Άρθρο 3

Τίτλος Άρθρου

Διοικητικόν Συμβούλιον της Επιχειρήσεως

1. Η υπό ενός μόνου Δήμου συνιστωμένη επιχείρησις διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται κατά τας περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Δημοτικών Επιχειρή­σεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος διατάξεις. "Η προσαρμογή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που συνι­στώνται από ένα μόνο δήμο ή κοινότητα προς τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου γίνεται οπωσδήποτε μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος".

2. Προκειμένου περί επιχειρήσεως συνιστωμένης υπό πλειόνων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων ή μετατροπής συνδέσμου εις επιχείρησιν, αύτη διοικείται, υπό συμβουλίου ο αριθμός των μελών του οποίου ορίζε­ται δια των περί συστάσεως της επιχειρήσεως ή μετατρο­πής του συνδέσμου αποφάσεων των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων. Οι εκπρόσωποι εκάστου Δήμου ή Κοινότητος και οι αναπληρωταί αυτών ορίζονται δι' απο­φάσεως του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιον συγκαλούμενον υπό του Δημάρχου ή Προ­έδρου της κοινότητος της έδρας της επιχειρήσεως εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόε­δρον αυτού κατά τας περί εκλογής Προέδρου του δημοτι­κού συμβουλίου διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. "Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση άλλου δήμου ή κοινότητας ο αριθμός των αντιπροσώπων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ορίζεται με την κατά την παρ. 2 περ. β) του άρθρου 2 του παρόντος εκδιδόμενη πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ­ρειας."

3. Του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, άνευ ψήφου, ως εισηγητής των προς συζήτησιν θεμάτων ο Γενικός Διευθυ­ντής της επιχειρήσεως.

4. Καθήκοντα γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί εις των υπαλλήλων της επιχειρήσεως, οριζόμενος υπό του Προέδρου τούτου.

5. Δια τα εκ Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους αναπληρωτάς αυ­τών ισχύουν αι περί μη εκλογιμότητος και ασυμβιβάστων διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.

6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να είναι συγγενείς μεταξύ των εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ουδέ να είναι υφ' οιανδήποτε μορφήν εργολάβοι ή προμηθευταί της επιχει­ρήσεως ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι ο­μοειδούς επιχειρήσεως.

"7. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην περί­πτωση που δεν είναι Δήμαρχος μπορεί να καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του απο­ζημίωση καθοριζόμενη με απόφαση του Γενικού Γραμμα­τέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που δεν μπορεί να υπερβαί­νει το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που ει­σπράττει ο Δήμαρχος του οικείου δήμου ή αν πρόκειται για κοινοτική επιχείρηση το 50% των εξόδων παράστασης του Προέδρου της οικείας κοινότητας. Σε περίπτωση α­πουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ασθένειας ή άδειας πέραν του μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και τον αναπληρωτή του. Κατά τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρέ­χεται, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού αποζημίωση

Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και γραμματέα του Δ.Σ. της επιχείρησης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρη­σης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν τα μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμ­βουλίου του οικείου δήμου ή κοινότητας ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη του έχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και το ύψος της αμοιβής του".

Άρθρο 4

Τίτλος Άρθρου

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψις αποφάσεων

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται υποχρεωτικώς εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, ως και όταν αι υποθέσεις της επιχειρήσεως απαιτούν τούτο.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπό του Προέ­δρου δι' εγγράφου προσκλήσεως προς εν έκαστον των μελών επιδιδομένης τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν. Επίσης συγκα­λείται υποχρεωτικώς οσάκις ζητήση τούτο το ήμισυ του­λάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκλησις δέον να αναφέρη τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Εις κατεπειγούσας περιπτώσεις η πρόσκλησις δύναται να επιδοθή την αυτήν ημέραν της συνεδριάσεως.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εις την έδραν της επιχειρήσεως και ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον υφίσταται απόλυτος πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών αυτού. Απόλυτος πλειοψηφία είναι ο αμέσως με­γαλύτερος ακέραιος του ημίσεος του αριθμού τούτου.

4. Εις ην περίπτωσιν ο αριθμός των μελών του Διοικητι­κού Συμβουλίου είναι άρτιος, τούτο ευρίσκεται εν απαρ­τία εφ' όσον παρίσταται το ήμισυ του όλου αριθμού των μελών αυτού.

5. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνο­νται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων, εν ισο­ψηφία επικρατούσης της ψήφου του Προέδρου.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο 4

Τίτλος Άρθρου

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψις αποφάσεων

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται υποχρεωτικώς εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, ως και όταν αι υποθέσεις της επιχειρήσεως απαιτούν τούτο.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπό του Προέ­δρου δι' εγγράφου προσκλήσεως προς εν έκαστον των μελών επιδιδομένης τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν. Επίσης συγκα­λείται υποχρεωτικώς οσάκις ζητήση τούτο το ήμισυ του­λάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκλησις δέον να αναφέρη τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Εις κατεπειγούσας περιπτώσεις η πρόσκλησις δύναται να επιδοθή την αυτήν ημέραν της συνεδριάσεως.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εις την έδραν της επιχειρήσεως και ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον υ­φίσταται απόλυτος πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών αυτού. Απόλυτος πλειοψηφία είναι ο αμέσως με­γαλύτερος ακέραιος του ημίσεος του αριθμού τούτου.

4. Εις ην περίπτωσιν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άρτιος, τούτο ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον παρίσταται το ήμισυ του όλου αριθμού των μελών αυτού.

5. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνο­νται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων, εν ισο­ψηφία επικρατούσης της ψήφου του Προέδρου.

Άρθρο: 5

Τίτλος Άρθρου

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, δια­χειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και απο­φασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) μεριμνά για τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της επι­χείρησης,

β) διορίζει τον Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές Υ­πηρεσιών της επιχείρησης,

γ) εγκρίνει, κατά το πρώτο έτος της θητείας του, το πε­νταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, στο οποίο αναλύεται ο σχεδιασμός των εσόδων της επιχείρησης, του κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων από επεν­δύσεις, των λειτουργικών δαπανών, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος, που υπολογίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/ 2007 (Α' 57), το εδάφιο ε' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (Α' 24), την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομο­θεσία και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί των γενικών κανόνων Κοστολόγησης και Τιμολόγη­σης Υπηρεσιών Ύδατος και των Διαδικασιών και Μεθόδων για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του,

δ) εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στους σκο­πούς της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ­θρου 2, καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων,

ε) εγκρίνει, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρ­ξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, το σκέλος των εξό­δων το οποίο προσαρμόζεται στο, κατά το προηγούμενο εδάφιο, πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α., στον προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα επενδύσεων, επισυνάπτεται μελέτη κόστους -οφέλους στην οποία ανα­λύονται τα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/2007, οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, τα έσοδα επενδύσεων και οι δαπάνες επεν­δύσεων. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί τον προϋπο­λογισμό, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των εσόδων και τις ανάγκες που παρουσιάζονται, μπορεί δε να αποφασί­ζει για τη χορήγηση έκτακτων και συμπληρωματικών πι­στώσεων,

στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστο­τε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απα­ραίτητες δαπάνες. Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής υπηρεσίας στην επιχείρηση ή το Δήμο, μπορεί να αιτείται τη σύνταξη μελετών ή την εποπτεία σύνταξης αυτών ή την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους,

ζ) αποφασίζει για κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση,

η) αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, για την παραίτηση από αυτά, καθώς και για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους,

θ) αποφασίζει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώ­σεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.,

ι) αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων της επιχείρησης, καθώς και για την εκχώρηση του συνόλου ή μέρους των εσόδων της ή την εγγραφή υποθήκης σε ακί­νητα, προς εξασφάλιση των δανείων,

ια) εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται ο απολογισμός εσόδων-εξόδων, ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και οι λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα λογιστική και φορο­λογική νομοθεσία,

ιβ) εγκρίνει τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής αγωγών, των οποίων η κατασκευή ζητείται κατά προτεραιότητα από τους ανωτέρω και καθορίζει τους όρους καταβολής της δαπάνης της συμμετοχής, τις τυχόν εγγυήσεις και κάθε συναφή λεπτομέρεια.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβι­βάζει μέρος των λοιπών αρμοδιοτήτων του σε επιτροπές που συστήνονται από αυτό και απαρτίζονται από τρία (3) τουλάχιστον τακτικά μέλη του, τα οποία αναπληρώνονται όπως και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με την απόφαση αυτή ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κάθε επι­τροπής. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο ή τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και δημοσιεύεται, από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι επιτροπές αυτές λαμβά­νουν έγκυρα αποφάσεις αντί του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα και τις υποθέσεις που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτές, μόνο με ομοφωνία των μελών τους. Αν δεν επι­τευχθεί ομοφωνία, η υπόθεση αναπέμπεται στο Διοικητι­κό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Για τα θέματα της παραγράφου αυτής, είναι δυνατόν να ανατίθενται σε επι­τροπές, που συνιστώνται με όμοιο τρόπο, προπαρασκευ­αστικές και γνωμοδοτικές εργασίες.

4. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Α­ντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: α) εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, β) μπορεί, μόνο σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή ε­ξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης, των πράξεων αυτών υποβαλλομένων αμέ­σως στο Συμβούλιο για έγκριση και γ) υπογράφει τα συμ­βόλαια της επιχείρησης.»

Σημείωση: Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθη­κε με το άρθρο 3 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Αιτιολογική έκθεση: Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν. 1069/ 1980, με σκοπό την προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της διοί­κησης των Δ.Ε.Υ.Α., στις σύγχρονες απαιτήσεις κάθε μιας επιχείρησης, με σημαντικό αναπτυξιακό και επενδυτικό έργο. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εναρμονίζεται η διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των Δ.Ε.Υ.Α. με την ανάγκη ανάκτησης του κόστους του νερού, σύμ­φωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/2007 και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, που αναφέ­ρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμο­λόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. για το διορισμό του Γενικού Διευθυντή επεκτείνεται και στους Διευθυντές των Υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α., σύμ­φωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, ενώ δίνεται η δυνατότητα στο Δ.Σ., δεδομένης της παρατεταμένης δυσμενούς οικο­νομικής συγκυρίας, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με το διακανονισμό οφειλών των καταναλωτών προς τις Δ.Ε.Υ.Α., με σκοπό την αύξηση της εισπραξιμότητας, αλ­λά και τη διευκόλυνση ευπαθών ιδίως κοινωνικών ομά­δων, να ανταποκριθούν στις σχετικές οφειλές τους.

Άρθρο: 5

Τίτλος Άρθρου

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσιών και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, πλην των περιπτώσεων καθ' ας άλλως ορίζεται εν τω παρόντι νόμω.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ιδία:

α) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της επιχειρήσεως.

β) Διορίζει τον Γενικόν Διευθυντήν της επιχειρήσεως.

γ) Ψηφίζει το ετήσιο προγραμμάτων έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης των έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων των δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνονται στους σκοπούς της επιχείρησης σύμφω­να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/1980, καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων.

δ) Ψηφίζει ένα μήνα τουλάχιστον προ της ενάρξεως εκά­στου οικονομικού έτους, τον ετήσιον προϋπολογισμόν εσόδων και εξόδων της επιχειρήσεως, το σκέλος των εξό­δων του οποίου προσαρμόζεται εις το κατά το προηγού­μενον εδάφιον πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Επί τη βάσει της πορείας των εσόδων και των τυχόν παριουσια­ζομένων αναγκών, δύναται κατά την διάρκειαν του οικο­νομικού έτους, να τροποποιήται ο προϋπολογισμός υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ αποφασίζει και περί χορηγήσεως εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.

ε) Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έρ­γων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας. Επίσης αποφα­σίζει περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων και ενεργεί­ας προμηθειών της επιχειρήσεως και εγκρίνει τας προς τούτο αναγκαίας δαπάνας.

Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως τεχνικής υπηρεσίας εις την επιχείρησιν, τον Δήμον ή την Κοινότητα δύναται να αιτεί­ται την σύνταξιν μελετών ή την εποπτείαν συντάξεως αυ­τών ή την επίβλεψιν εκτελέσεως έργων παρά των αρμο­δίων τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας ή του Υπουργεί­ου Δημοσίων Έργων εντός του πλαισίου της αρμοδιότητος αυτών.

στ) Αποφασίζει περί πάσης εκποιήσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων ή κινητών ανηκόντων εις την επιχείρησιν, περί εγέρσεως αγωγών και παραιτήσεως από ασκηθεισών τοι­ούτων ή παραιτήσεως από ενδίκων μέσων, περί συμβιβα­σμών δικαστικών ή εξωδίκων, ως και δια την σύναψιν υπό της επιχειρήσεως πάσης φύσεως δανείων, δυνάμενον προς ασφάλειαν αυτών να εκχωρή εν όλω ή εν μέρει προ­σόδους της επιχειρήσεως και να παρέχη δικαιώματα υπο­θήκης επί ακινήτων αυτής.

ζ) Εγκρίνει τας ετησίας εκθέσεις οικονομικής καταστάσε­ως της επιχειρήσεως αίτινες περιλαμβάνουν απολογισμόν εσόδων-εξόδων, ισολογισμόν και κατάστασιν ρευστότη­τος και υποβάλλει ταύτας το βραδύτερον εντός τεσσάρων μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους εις τον Νο­μάρχην.

η) Αποδέχεται την συμμετοχήν φυσικών ή νομικών προ­σώπων ή οργανισμών τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή επιχει­ρήσεων κοινής ωφελείας εις την δαπάνην κατασκευής αγωγών, τους οποίους ταύτα επιθυμούν να κατασκευάση κατά προτεραιότητα η επιχείρησις και καθορίζει τους ό­ρους καταβολής της δαπάνης της συμμετοχής ταύτης, τας τυχόν παρασχεθείσας εγγυήσεις, ως και πάσαν συναφή λεπτομέρειαν.

«θ. Αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του περί παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων προς το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση αρχαιολογικών μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η ανέ­γερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών. Επίσης, αποφασίζει με την ίδια ως άνω πλειοψηφία περί παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων, που θα διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς. Οι παραπάνω αποφάσεις λαμ­βάνονται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για τους σκοπούς αυτούς, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων καθαρών τακτικών εσόδων.»

3. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται έλεγχος των αποφάσεων κατά τας διατάξεις του άρθρου 20, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεώς του, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να μεταβιβάση μέρος των λοιπών αρμοδιοτήτων αυτού εις συνιστωμένας υπό τούτου επιτροπάς, αποτελουμένας εκ τριών τουλάχιστον τακτικών μελών αυτού, αναπλη­ρουμένων ως και εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται και ο Πρόεδρος και Αντιπρόε­δρος εκάστης των επιτροπών. Αι επιτροπαί αύται λαμβά­νουν εγκύρως αποφάσεις αντί του Διοικητικού Συμβουλί­ου επί των μεταβιβασθέντων εις ταύτας θεμάτων και υ­ποθέσεων μόνο εν ομοφωνία των αποτελούντων αυτάς μελών, αναπεμπομένου άλλως του ζητήματος εις το Διοι­κητικόν Συμβούλιον προς λήψιν αποφάσεως. Επί των θε­μάτων της παρούσης παραγράφου δύναται να ανατίθη­νται εις επιτροπάς ομοίως συνιστωμένας προπαρασκευα­στικαί και γνωμοδοτικαί εργασίαι.

4. Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) εκπροσωπεί την επιχείρησιν ενώπιον των δικαστηρίων και πάσας αρχής και δίδει τους επιβαλλομένους εις αυτήν όρκους, β) δύναται εν προφα­νεί κινδύνω εκ της αναβολής και άνευ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρη και αντικρούη αγωγάς και ασκή ένδικα μέσα, να διορίζη πληρεξουσίους και να προβαίνη εις πάσαν δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν προ­στατευτικήν των συμφερόντων της επιχειρήσεως, των πράξεων τούτων υποβαλλομένων αμέσως εις το Συμβού­λιον προς έγκρισιν και γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχειρήσεως.

Άρθρο: 6

Τίτλος Άρθρου

Γενικός Διευθυντής

«1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός Διευθυντής.

2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα λοι­πά προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, τα ακριβή καθήκοντα και οι αρ­μοδιότητές του ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που προβλέπεται στο άρθρο 7.

3. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργασία της επιχείρησης, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των ερ­γασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση του προ­σωπικού της, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των απο­φάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και μεριμνά για:

α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η επιχείρηση,

β) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμ­βούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, που προβλέπεται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5,

γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβού­λιο του ετήσιου προγράμματος έργων, που προβλέπεται στο εδάφιο δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5,

δ) τη σύνταξη, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,

ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβού­λιο της επιχείρησης της μελέτης κόστους -οφέλους, που προβλέπεται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρ­θρου 5,

στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμ­βούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράμματος επεν­δύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, υποδεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης αυτού,

ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναμορφώσεων και τρο­ποποιήσεων στο πρόγραμμα κατασκευής έργων και στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρη­σης,

η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή των φορολογι­κών δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.

4. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ει­σηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για:

α) την ανάθεση μελετών, εκτέλεση έργων και προμη­θειών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,

β) κάθε εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγ­μάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,

γ) την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, την παραί­τηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό συμβι­βασμό,

δ) τη σύναψη δανείων,

ε) τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή Οργα­νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επι­θυμούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραιό­τητα, καθώς και για τους όρους αυτής της συμμετοχής.

5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για:

α) την εκτέλεση προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το χρηματικό αυτό όριο μπορεί να αυξομειώνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης,

β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις, καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό.

6. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

7. Αν δεν έχει διοριστεί Γενικός Διευθυντής ή αν αυτός κωλύεται, τα καθήκοντα αυτού ασκεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτερος σε βαθμό και, επί ισόβαθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος.»

Σημείωση: Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθη­κε με το άρθρο 4 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Αιτιολογική έκθεση: Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται το άρθρο 6 του ν. 1069/ 1980, με σκοπό να προσαρμοστούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυ­ντή, στις αναπροσαρμογές που προβλέπονται στο προη­γούμενο άρθρο αναφορικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων των διοικήσεων των Δ.Ε.Υ.Α..

Άρθρο: 6

Τίτλος Άρθρου

Γενικός Διευθυντής της Επιχειρήσεως

1. Των υπηρεσιών της επιχειρήσεως προΐσταται Γενικός Διευθυντής, όστις δέον να τυγχάνη πτυχιούχος ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Τα λοιπά προσόντα, η διαδικασία προσλήψεως και ανα­πληρώσεώς του, αι αποδοχαί, τα καθήκοντα, τα δικαιώ­ματα, ως και αι αρμοδιότητες εν γένει ορίζονται δια του κατά το άρθρ. 7 του παρόντος προβλεπομένου Οργανι­σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

2. Ο Γενικός Διευθυντής της επιχειρήσεως μεριμνά δια:

α) την εκπλήρωσιν του σκοπού δι' ον συνεστήθη η επιχεί­ρησις,

β) την κατάρτισιν του ετησίου προγράμματος κατασκευής, επεκτάσεως και συντηρήσεως των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως,

γ) την κατάρτισιν καθ' έκαστον έτος προγράμματος επεν­δύσεων δια το επόμενον οικονομικόν έτος, ως και τα επό­μενα τέσσαρα οικονομικά έτη, υποδεικνύων τας εγκεκρι­μένας ή προτεινομένας πηγάς χρηματοδοτήσεως τούτου,

δ) την σύνταξιν του ετησίου απολογισμού της επιχειρή­σεως εντός τριών μηνών από της λήξεως εκάστου οικονο­μικού έτους,

ε) την κατάρτισιν των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων εις τα προγράμματα κατασκευής των έρ­γων και τον ετήσιον προϋπολογισμόν εσόδων και εξόδων,

στ) την σύνταξιν του ετησίου απολογισμού της επιχειρή­σεως εντός τριών μηνών από της λήξεως εκάστου οικονο­μικού έτους.

3. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθημερινήν εργασί­αν της επιχειρήσεως, ασκεί εποπτείαν επί της διεξαγωγής των εργασιών εκάστης υπηρεσίας έχων την διοίκησιν του προσωπικού αυτής και εισηγείται προς το Διοικητικόν Συμβούλιον επί:

α) αναθέσεως μελετών εκτελέσεως έργων και προμη­θειών κατά τας εκαστοτε ισχυούσας διατάξεις,

β) πάσης εκποιήσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων ή κινητών πραγμάτων ανηκόντων εις την επιχείρησιν,

γ) εγέρσεως αγωγών και ασκήσεως ενδίκων μέσων παραι­τήσεως από τούτων και συμβιβασμού,

δ) συνάψεως δανείων και

ε) συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων ή Οργανι­σμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας εις την δαπάνην κατασκευής έργων τα οποία επιθυμούν να κατασκευάση η επιχείρησις κατά προτεραι­ότητα, ως και επί των όρων της τοιαύτης συμμετοχής.

4. Ο Γενικός Διευθυντής έχει την μέριμνα και την ευθύνην της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβου­λίου και των επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 5 του πα­ρόντος, μετέχει δε των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος τα προς συζήτησιν θέματα, άνευ ψήφου.

5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει περί:

α) εκτελέσεως συνήθους φύσεως έργων ή προμηθειών και αναλήψεως υποχρεώσεων, εφ' όσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τας 500.000 δραχμάς επιτρεπομένης της αυξομειώσεως του χρηματικού τούτου ορίου δι' αποφά­σεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως ε­γκρινομένης υπό του Νομάρχου και

β) τοποθετήσεως του προσωπικού εις τας προβλεπομένας υπό της επιχειρήσεως θέσεις ως και χορηγήσεως αδειών εις αυτό.

6. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί και τας λοιπάς παρεχομέ­νας εις αυτόν δια του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αρμοδιότητας.

7. Μέχρι του διορισμού Γενικού Διευθυντού, τα καθήκο­ντα αυτού ασκεί ο δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμ­βουλίου της επιχειρήσεως οριζόμενος υπάλληλος αυτής, ο κατά βαθμόν ανώτερος και επί ισοβάθμων ο αρχαιότε­ρος.

Άρθρο: 7

Τίτλος Άρθρου

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως - Προσωπικόν

1. Δι' Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, συντασσομέ­νου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επι­χειρήσεως, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εσωτερικών μετά γνώμην των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμ­βουλίων, καθορίζεται η οργάνωσις, η σύνθεσις και η αρ­μοδιότης των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του πά­σης φύσεως προσωπικού αναλόγως προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως, η κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή των θέσεων του προσωπικού καθ' ομάδας ειδικοτήτων και αναλόγως της βαθμίδος εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί, ως και ο τρόπος προσλήψεως και απολύσεως και το αρ­μόδιον προς τούτο όργανον. «Η Επιχείρηση του παρόντος νόμου, καθώς και όσες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή ειδικών νό­μων, καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας κατά τις ειδικό­τερες ρυθμίσεις του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α').»

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον προσωπικόν της επιχειρήσεως συνδέεται μετ' αυτής δια συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

3. Το υπηρετούν επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν Δήμων, Κοινοτήτων ή άλλων φορέων, το ο­ποίον ησχολείτο εις τας υπηρεσίας υδρεύσεως και αποχε­τεύσεως καθίσταται από της συστάσεως της οικείας επι­χειρήσεως προσωπικόν ταύτης, υφ' ην σχέσιν υπηρετεί και καταλαμβάνει αντιστοίχους θέσεις εκ των προβλεφ­θησομένων υπό του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

"4. Στους πόρους της επιχείρησης, της οποίας διευρύνεται ο σκοπός και περιλαμβάνει και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λει­τουργία των δικτύων φυσικού αερίου, την εμφιάλωση και εμπορία του νερού και τη διαχείριση, αξιοποίηση και ε­μπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβά­νονται:

α) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων ερ­γασιών,

γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα,

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης και

στ) τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας".

"5"(4). Τακτικόν διαβαθμισμένον προσωπικόν Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων υπηρετούν εις υπηρεσίας υδρεύσεως και αποχετεύσεως, δύναται τη αιτήσει του και μετ' απόφασιν του παρά τη Νομαρχία Υπηρεσιακού Συμ­βουλίου, να μετατάσσεται με τας ας κατέχει θέσεις εις την επιχείρησιν, διεπόμενον ως προς πάσας τας υπηρε­σιακάς του μεταβολάς και δικαιώματα υπό των εκάστοτε ισχυουσών ειδικών περί του προσωπικού τούτου διατά­ξεων των Δήμων.

"Ομοίως τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων, που υπηρετούσε ή υπηρετεί σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, μπορεί με αί­τησή του να αποσπάται στην επιχείρηση, με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης, αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), για διάστημα μέχρι πέντε έτη. Η απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί για άλλα πέντε έτη, με την ίδια διαδικασία. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστκές εισφορές του αποσπώμενου αυτού προ­σωπικού βαρύνουν την Δ.Ε.Υ.Α.".

"6"(5). Αι κατά τας εκάστοτε κειμένας διατάξεις επί του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως αρμοδιότητες του Δημάρχου ασκούνται προκειμένου περί του κατά την προηγουμένην παράγραφον προσωπικού, υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της επι­χειρήσεως.

"7"(6). Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου των μονίμων δημοτικών και κοινοτικών υπαλλή­λων εφαρμόζονται αναλόγως και επί του προσωπικού της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

"8"(7). Προκειμένου περί του επί σχέσει εργασίας ιδιωτι­κού δικαίου προσωπικού της επιχειρήσεως εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι πειθαρχικαί διατάξεις της εργατι­κής νομοθεσίας.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 7

Τίτλος Άρθρου

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως - Προσωπικόν

1. Δι' Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, συντασσομένου δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρή­σεως, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εσωτερικών μετά γνώμην των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, καθορίζεται η οργάνωσις, η σύνθεσις και η αρμοδιότης των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσε­ως προσωπικού αναλόγως προς τας ανάγκας της επιχει­ρήσεως, η κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή των θέ­σεων του προσωπικού καθ' ομάδας ειδικοτήτων και ανα­λόγως της βαθμίδος εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί, ως και ο τρόπος προσλήψεως και απολύσεως και το αρμόδιον προς τούτο όργανον. «Η Επιχείρηση του παρόντος νόμου, καθώς και όσες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέ­τευσης έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή ειδικών νόμων, καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθε­ώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 15 πα­ράγραφος 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α').»

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον προσωπικόν της επιχειρήσεως συνδέεται μετ' αυτής δια συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

3. Το υπηρετούν επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν Δήμων, Κοινοτήτων ή άλλων φορέων, το ο­ποίον ησχολείτο εις τας υπηρεσίας υδρεύσεως και αποχε­τεύσεως καθίσταται από της συστάσεως της οικείας επι­χειρήσεως προσωπικόν ταύτης, υφ' ην σχέσιν υπηρετεί και καταλαμβάνει αντιστοίχους θέσεις εκ των προβλεφ­θησομένων υπό του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

"4. Στους πόρους της επιχείρησης, της οποίας διευρύνεται ο σκοπός και περιλαμβάνει και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λει­τουργία των δικτύων φυσικού αερίου, την εμφιάλωση και εμπορία του νερού και τη διαχείριση, αξιοποίηση και ε­μπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνο­νται:

α) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων ερ­γασιών,

γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα,

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης και

στ) τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας".

"5"(4). Τακτικόν διαβαθμισμένον προσωπικόν Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων υπηρετούν εις υπηρεσίας υδρεύσεως και αποχετεύσεως, δύναται τη αιτήσει του και μετ' απόφασιν του παρά τη Νομαρχία Υπηρεσιακού Συμ­βουλίου, να μετατάσσεται με τας ας κατέχει θέσεις εις την επιχείρησιν, διεπόμενον ως προς πάσας τας υπηρεσιακάς του μεταβολάς και δικαιώματα υπό των εκάστοτε ισχυου­σών ειδικών περί του προσωπικού τούτου διατάξεων των Δήμων.

"Ομοίως τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων, που υπηρετούσε ή υπηρετεί σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, μπορεί με αί­τησή του να αποσπάται στην επιχείρηση, με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ύ­δρευσης, αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), για διάστημα μέχρι πέ­ντε έτη. Η απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί για άλλα πέντε έτη, με την ίδια διαδικασία. Οι αποδοχές και οι α­σφαλιστκές εισφορές του αποσπώμενου αυτού προσωπι­κού βαρύνουν την Δ.Ε.Υ.Α.".

"6"(5). Αι κατά τας εκάστοτε κειμένας διατάξεις επί του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως αρμοδιότητες του Δημάρχου ασκούνται προκειμένου περί του κατά την προηγουμένην παράγραφον προσωπικού, υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως.

"7"(6). Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου των μονίμων δημοτικών και κοινοτικών υπαλλή­λων εφαρμόζονται αναλόγως και επί του προσωπικού της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

"8"(7). Προκειμένου περί του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της επιχειρήσεως εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι πειθαρχικαί διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο: 8

Τίτλος Άρθρου

Περιουσία της επιχειρήσεως

1. Εις την περιουσιών της επιχειρήσεως ανήκουν τα επί τη βάσει των εγκεκριμένων ή εγκριθησομένων μελετών ε­κτελεσθέντα ή εκτελεσθησόμενα έργα υδρεύσεως και αποχετεύσεως των περιοχών αρμοδιότητος της επιχειρή­σεως, άπασαι αι υπάρχουσαι υπόνομοι και εγκαταστά­σεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων, ως επίσης και άπασαι αι εκβάλλουσαι αμέσως ή εμμέσως εις το δίκτυον υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί, και αι μονάδες επεξεργασίας ποσίμου ύδατος και υγρών α­ποβλήτων.

2. Αι εκ της εκτελέσεως των έργων υδρεύσεως και αποχε­τεύσεως προκύπτουσαι επιφάνειαι περιέρχονται εις την Επιχείρησιν, ήτις δύναται να διαθέτη και έναντι συμβολι­κού τιμήματος εις τον οικείον Δήμον ή Κοινότητα προς δημιουργίαν κοινοχρήστων χώρων ή προς εκπλήρωσιν άλλου κοινωφελούς σκοπού.

3. Αι διατάξεις περί προστασίας των δημοτικών και κοινο­τικών κτημάτων εφαρμόζονται και επί της περιουσίας της επιχειρήσεως.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 8

Τίτλος Άρθρου

Περιουσία της επιχειρήσεως

1. Εις την περιουσιών της επιχειρήσεως ανήκουν τα επί τη βάσει των εγκεκριμένων ή εγκριθησομένων μελετών εκτε­λεσθέντα ή εκτελεσθησόμενα έργα υδρεύσεως και αποχε­τεύσεως των περιοχών αρμοδιότητος της επιχειρήσεως, άπασαι αι υπάρχουσαι υπόνομοι και εγκαταστάσεις υ­δρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων ή ομβρίων υδά­των, ως επίσης και άπασαι αι εκβάλλουσαι αμέσως ή εμ­μέσως εις το δίκτυον υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί, και αι μονάδες επεξεργασίας ποσίμου ύδατος και υγρών απο­βλήτων.

2. Αι εκ της εκτελέσεως των έργων υδρεύσεως και αποχε­τεύσεως προκύπτουσαι επιφάνειαι περιέρχονται εις την Επιχείρησιν, ήτις δύναται να διαθέτη και έναντι συμβολι­κού τιμήματος εις τον οικείον Δήμον ή Κοινότητα προς δημιουργίαν κοινοχρήστων χώρων ή προς εκπλήρωσιν άλλου κοινωφελούς σκοπού.

3. Αι διατάξεις περί προστασίας των δημοτικών και κοινο­τικών κτημάτων εφαρμόζονται και επί της περιουσίας της επιχειρήσεως.

Άρθρο: 9

Τίτλος Άρθρου

Υποκατάστασις εις δικαιώματα και υποχρεώσεις

1. Η επιχείρησις άμα τη συστάσει της υποκαθίσταται αυ­τοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων εις ταύτην Δήμων και Κοινοτήτων ή του Συνδέσμου και των παρ' αυτοίς οργανισμών υδρεύσεως-αποχετεύσεως, τας αναφερομένας εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν.

2. Αι εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται υπό και κατά της επι­χειρήσεως άνευ άλλης διατυπώσεως, μη επερχομένης εκ της ως άνω διαδοχής βιαίας διακοπής τούτων.

3. Επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρή­σεως ενεργείται απογραφή της περιουσίας περί ης αι δια­τάξεις του άρθρου 8 εντός 6μήνου από της συστάσεώς της προς τον σκοπόν καθορισμού του ενεργητικού και παθητικού της επιχειρήσεως. Απόσπασμα της εκθέσεως απογραφής περιέχον περιγραφήν των αποκτωμένων υπό της Επιχειρήσεως, ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμά­των, μετά της υπό του άρθρου 9 του Β.Δ. 533/1963, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερον, προβλεπομένης περιλή­ψεως, θεωρημένον υπό του Νομάρχου μεταγράφεται ατελώς εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου.

4. Από της συστάσεως της επιχειρήσεως οι συμμετέχοντες εις την επιχείρησιν Δήμοι και Κοινότητες, ως και Σύνδε­σμοι στερούνται του δικαιώματος επιβολής τελών και δικαιωμάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 9

Τίτλος Άρθρου

Υποκατάστασις εις δικαιώματα και υποχρεώσεις

1. Η επιχείρησις άμα τη συστάσει της υποκαθίσταται αυ­τοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων εις ταύτην Δήμων και Κοινοτήτων ή του Συνδέσμου και των παρ' αυτοίς οργανισμών υδρεύσεως-αποχετεύσεως, τας αναφερομένας εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν.

2. Αι εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται υπό και κατά της επι­χειρήσεως άνευ άλλης διατυπώσεως, μη επερχομένης εκ της ως άνω διαδοχής βιαίας διακοπής τούτων.

3. Επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσε­ως ενεργείται απογραφή της περιουσίας περί ης αι διατά­ξεις του άρθρου 8 εντός 6μήνου από της συστάσεώς της προς τον σκοπόν καθορισμού του ενεργητικού και παθη­τικού της επιχειρήσεως. Απόσπασμα της εκθέσεως απο­γραφής περιέχον περιγραφήν των αποκτωμένων υπό της Επιχειρήσεως, ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μετά της υπό του άρθρου 9 του Β.Δ. 533/1963, ως τροπο­ποιηθέν ισχύει σήμερον, προβλεπομένης περιλήψεως, θεωρημένον υπό του Νομάρχου μεταγράφεται ατελώς εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυ­λακείου.

4. Από της συστάσεως της επιχειρήσεως οι συμμετέχοντες εις την επιχείρησιν Δήμοι και Κοινότητες, ως και Σύνδε­σμοι στερούνται του δικαιώματος επιβολής τελών και δικαιωμάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.

Άρθρο: 10

Πόροι της Επιχείρησης

Τίτλος Άρθρου

«1. Πόροι της επιχείρησης είναι:

α) το ειδικό τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 11,

β) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης,

γ) η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης, δ) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης,

ε) το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέ­τευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α' 85), στ) το τέλος χρήσης υπονόμου,

ζ) το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης -ομβρίων,

η) η αξία του νερού που καταναλώνεται,

θ) η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή,

ι) το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή,

ια) η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και συν­δέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών, ιβ) οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων, ιγ) χρηματοδοτή­σεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημο­σίων Επενδύσεων, για τη μελέτη και κατασκευή έργων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α., ιδ) τα έσοδα από την περιου­σία της επιχείρησης ή το τίμημα από την εκποίησή της, ιε) δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

2. Ο πόρος που προβλέπεται στην περίπτωση α' της πα­ραγράφου 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού ή την εξόφληση τοκοχρεωλυσίων από δάνεια.

3. Αν η δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. επεκταθεί και στο α­ντικείμενο της τηλεθέρμανσης, στους πόρους της επιχεί­ρησης περιλαμβάνονται: α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατόπι­σης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασιών, γ) η αξία των καταναλισκό­μενων θερμικών μονάδων,

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλεθέρ­μανσης κατά προτεραιότητα, ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις πα­ρεχόμενες υπηρεσίες από το νέο αντικείμενο της επιχεί­ρησης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις διευρύνσεως του αντικειμένου των επιχει­ρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2.

4. Αν η δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. επεκταθεί και στο α­ντικείμενο της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, εκμε­τάλλευσης, επίβλεψης, διοίκησης και λειτουργίας των δικτύων φυσικού αερίου, της άρδευσης, της εμφιάλωσης και εμπορίας του νερού και της διαχείρισης, αξιοποίησης και εμπορίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στους πόρους της επιχείρησης περιλαμβάνονται κατά περίπτω­ση: α) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων ερ­γασιών, γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα, ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προ­σφερόμενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείμενα της επι­χείρησης, στ) τα έσοδα από την άρδευση,

ζ) τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1069/1980 εφαρμό­ζονται αναλόγως για όλες τις περιπτώσεις διεύρυνσης του αντικειμένου της επιχείρησης, σύμφωνα με την παρά­γραφο 1 του άρθρου 2.

6. Στα τέλη και τις δαπάνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο υπόκεινται όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δη­μοσίου, καταργούμενης κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η παρ. 2 του άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 4411/2016 (Α' 142) διατηρείται σε ισχύ.»

Σημείωση: Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστά­θηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Αιτιολογική έκθεση: Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται το άρθρο 10 του ν. 1069/ 1980 και συμπεριλαμβάνονται, πλέον, στα έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α. το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων, το τέλος αντικατάστασης υ­δρομετρητή, καθώς και τα έσοδα από την άρδευση, στην περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α. αναλαμβάνει και το αντικεί­μενο αυτό. Επίσης, δεδομένων των αμφισβητήσεων που έχουν κατά καιρούς παρατηρηθεί αναφορικά με την υποχρέωση και των φορέων του Δημοσίου να καταβά­λουν το ειδικό τέλος 80 % για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, η διάταξη ορίζει ρητά ότι οι φορείς αυτοί δεν απαλλάσσονται του τέλους αυτού.

Άρθρο: 10

Τίτλος Άρθρου

Πόροι της Επιχειρήσεως

1. Πόροι της Επιχειρήσεως είναι:

α. Το ειδικόν τέλος δια την μελέτην και κατασκευήν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.

β. Το ειδικόν τέλος επί του εισοδήματος εξ οικοδομών.

γ. Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχετεύσεως.

δ. Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως προς τον αγω­γόν υδρεύσεως και αποχετεύσεως.

ε. Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου υδρεύσεως.

στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου.

ζ. Η αξία καταναλισκομένου ύδατος.

η. Η εγγύησις χρήσεως υδρομετρητού.

θ. Η δαπάνη μετατοπίσεως αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών.

ι. Αι συνεισφοραί τρίτων προς εκτέλεσιν κατά προτεραιό­τητα έργων.

ια. Επιχορήγησις εκ του Προγράμματος Δημοσίων Επεν­δύσεων δια την μελέτην και κατασκευήν έργων υδρεύσε­ως και αποχετεύσεως.

ιβ. Αι πρόσοδοι εκ της περιουσίας ή το τίμημα εκ της εκ­ποιήσεως ταύτης.

ιγ. Δάνεια, κληρονομίαι, δωρεαί και λοιπαί επιχορηγή­σεις.

2. Οι πόροι της Επιχειρήσεως της παρ. 1 εδάφ. (α) και (β) χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια την μελέτην, κατα­σκευήν, ανακατασκευή ή επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ή την εξόφλησιν τοκοχρεωλυσίων εκ δα­νείων, ο δε του εδαφ. (ια) αποκλειστικως, δια την μελέ­την, κατασκευήν, ανακατασκευήν ή επέκτασιν έργων υ­δρεύσεως και αποχετεύσεως.

3. Στους πόρους της επιχείρησης, που διευρύνεται με το αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, περιλαμβάνονται:

α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασιών,

γ) η αξία των καταναλισκόμενων θερμικών μονάδων,

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργτων τηλεθέρ­μανσης κατά προτεραιότητα και

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το νέο αντικείμενο της επιχείρησης. Τα ανωτέρω εφαρμόζο­νται αναλόγως και στις περιπτώσεις διευρύνσεως του αντικειμένου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παρά­γραφο 1 του άρθρου 2 του ν.

1069/1980.

[4. καταργήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195/19.10.2004)].

«4. Στους πόρους της επιχείρησης, της οποίας διευρύνεται ο σκοπός και περιλαμβάνει και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λει­τουργία των δικτύων φυσικού αερίου, την εμφιάλωση και εμπορία του νερού και τη διαχείριση, αξιοποίηση και ε­μπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνο­νται:

α) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων ερ­γασιών,

γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα,

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης και

στ) τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 εφαρμό­ζονται αναλόγως και για τα αντικείμενα της τηλεθέρμαν­σης, του φυσικού αερίου και των άλλων δραστηριοτήτων, στις οποίες έχει διευρυνθεί το αντικείμενο της επιχείρη­σης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/1980.»

Άρθρο: 11

Τίτλος Άρθρου

Ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης

1. Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησομένων επιχειρήσεων, προς τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από της 1ης Ιανου­αρίου του επομένου της συστάσεώς των έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον εις ποσοστόν 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος. Το αυτό τέλος επι­βάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσε­ως.

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον τέλος βεβαι­ούται και εισπράττεται υπό της επιχειρήσεως κατά τα ορισθησόμενα υπό του κανονισμού λειτουργίας και δια­χειρίσεως αυτής.

«3. Επιχειρήσεις του παρόντος νόμου, κατόπιν λήψης απόφασης του Διοικητικού τους Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο ή τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και υποβάλλεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας στην αρχή που τις εποπτεύει, μπορούν να αναστείλουν την επιβολή του τέλους του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν υφίστανται πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, που να σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλε­ται και για την εκπλήρωση των οποίων χρησιμοποιείται το εν λόγω έσοδο ή να ορίσουν ποσοστό μικρότερο του 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος. Σε περίπτω­ση κατά την οποία εκλείψει η ανωτέρω αρνητική προϋ­πόθεση, η αναστολή επιβολής αίρεται υποχρεωτικά, κα­τόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο χρόνος αναστολής επιβολής του τέλους προσμετράται στο συνο­λικό χρόνο επιβολής του, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4. Τα έσοδα από το τέλος του παρόντος άρθρου αποτε­λούν επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων των Δ.Ε.Υ.Α..

5. Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Δ.Ε.Υ.Α. περί ανα­στολής είσπραξης του τέλους της παραγράφου 1, που έχουν ληφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θε­ωρούνται νόμιμες και αναστέλλεται κάθε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία ή διαδικασία καταλογισμού σε βάρος των μελών των οικείων Διοικητικών ή Δημοτικών Συμβου­λίων.»

Σημείωση: α) Οι παράγραφοι 3,4 και 5 προστέθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Στην παράγραφο 2. του άρθρου 6 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017 που δεν ενσωματώθηκε στο ν. 1069/1980 αναφέρεται: «Δαπάνες λειτουργικών εξόδων διενεργηθείσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος νό­μου, οι οποίες καλύφθηκαν από έσοδα προερχόμενα από εισπράξεις του τέλους του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 θεωρούνται νόμιμες, εφόσον τηρήθηκαν κα­τά τα λοιπά, οι διατάξεις περί υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, αποδοχών προσωπικού κάθε είδους, απόδοσης κρατήσεων και απόδοσης ασφαλιστικών και εργοδοτι­κών εισφορών».

β)Με την παρ. 4 άρθρ. 43 Νόμ. 2065/1992 (ΦΕΚ Α' 113), παρατάθηκε για μια δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του ειδικού τέλους που προβλέπεται από την παράγραφο. Ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α., που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος παρατάθηκε για μία δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3013/2002

Αιτιολογική έκθεση: Με τη διάταξη του άρθρου 6, προ­στίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 και εισάγονται νέες ρυθμίσεις αναφορικά με το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέ­τευσης. Ειδικότερα: Με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1069/1980, προβλέπεται η υποχρέωση είσπραξης εκ μέρους των Δ.Ε.Υ.Α., τέλους, σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος, προς σκοπό τη μελέτη, κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και α­ποχέτευσης. Η υποχρέωση αυτή επιβλήθηκε αρχικά για μία δεκαετία, ενώ με νεότερες διατάξεις η επιβολή του τέλους επεκτεινόταν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήμα­τα με αποτέλεσμα να ισχύει έως σήμερα. Με τη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος, παρέχεται η δυνατότητα στις Δ.Ε.Υ.Α., είτε να αναστέλλουν την είσπραξη του α­νωτέρω ειδικού τέλους, εφόσον υφίσταται η προϋπόθε­ση της μη ύπαρξης οικονομικών υποχρεώσεων που να συνδέονται με τα έργα, για την εκτέλεση των οποίων επιβάλλεται και τα οποία χρηματοδοτούνται από το εν λόγω τέλος, είτε να ορίσουν ποσοστό μικρότερο από αυτό, επί του οποίου υπολογίζεται το εν λόγω τέλος (80%). Επίσης, προβλέπεται ότι είναι νόμιμες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Δ.Ε.Υ.Α., με βάση τις οποίες οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν προχώρησαν στην είσπραξη αυτού του τέλους, εφόσον κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης ίσχυε η ανωτέρω προϋπόθεση. Τέλος, με την παράγραφο 2 του άρθρου 6, ρυθμίζεται η νομιμότητα των λειτουργικών δαπανών Δ.Ε.Υ.Α. που καλύφθηκαν με διάθεση του ειδικού εσόδου του άρθρου 11 του ν. 1069/ 1980 και αναστέλλεται κάθε πειθαρχική ή ποινική δια­δικασία ή διαδικασία καταλογισμού, σε βάρος των με­λών των οικείων Διοικητικών ή Δημοτικών Συμβουλίων.

Άρθρο: 11

Τίτλος Άρθρου

Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως

1. Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησομένων επιχειρήσεων, προς τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από της 1ης Ιανου­αρίου του επομένου της συστάσεώς των έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον εις ποσοστόν 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος. Το αυτό τέλος επι­βάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσε­ως.

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον τέλος βεβαι­ούται και εισπράττεται υπό της επιχειρήσεως κατά τα ορισθησόμενα υπό του κανονισμού λειτουργίας και δια­χειρίσεως αυτής.

Άρθρο: 12

Τίτλος Άρθρου

Ειδικόν τέλος επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών

1. (Καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 43 Νόμ. 2065/1992 (ΦΕΚ Α' 113).

2. Το ως άνω ειδικόν τέλος υπολογίζεται, άνευ ουδεμιάς εκπτώσεως, επί του ακαθαρίστου εισοδήματος εξ οικο­δομών, περιλαμβανομένου και του τεκμαρτού εξ ιδιοκα­τοικήσεως, του αμέσως προηγουμένου έτους.

3. Καθ' όμοιον τρόπον υπολογίζεται, από του επομένου της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου έτους και το υφι­στάμενον ειδικόν τέλος 3% επί του ακαθαρίστου εισοδή­ματος εξ οικοδομών των κειμένων εις τας περιοχάς Αθη­νών, Θεσσαλονίκης και Βόλου και της μείζονος περιοχής αυτών και υπέρ των αντιστοίχων υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως, δι' ον χρόνον επιβάλλεται τούτο, κα­ταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως.

4. Το τέλος τούτο βεβαιούται απ' ευθείας υπό του αρμο­δίου Οικονομικού Εφόρου εις βάρος των υποχρέων, επί τη βάσει των υποβαλλομένων υπό τούτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των οριστικών εν γένει στοι­χείων του εξ οικοδομών εισοδήματος και καταβάλλεται εις το Δημόσιον Ταμείον εντός των προθεσμιών καταβο­λής του φόρου εισοδήματος, εφαρμοζομένων αναλόγως δια την εν γένει βεβαίωσιν και είσπραξιν του τέλους τού­του, ως ισχύουν εκάστοτε, των διατάξεων του Ν.Δ. 3323/1955 "περί φορολογίας του εισοδήματος".

5. Το ειδικόν τέλος επί του εισοδήματος καταβάλλεται από της ενάρξεως του επομένου από της συστάσεως της Επιχειρήσεως έτους.

6. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζονται τα του τρόπου αποδόσεως εις ας δικαιούχους επιχειρήσεις των εσόδων εν γένει του κατά τα άνω ειδικού τέλους ως και πάσα άλλη αναγκαία λε­πτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρό­ντος άρθρου.

7. Τα εισπραττόμενα εκ του τέλους τούτου ποσά κατανέ­μονται εντός του πρώτου εξαμήνου του επομένου οικο­νομικού έτους δι' αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών εις όλας τας επιχειρήσεις, βάσει του πραγματικού πληθυ­σμού των μετεχόντων εις αυτάς Δήμων και Κοινοτήτων του εμφαινομένου εις τους δημοσιευθέντας εις την Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως πίνακας της τελευταίας απο­γραφής

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 12

Τίτλος Άρθρου

Ειδικόν τέλος επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών

1. (Καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 43 Νόμ. 2065/1992 (ΦΕΚ Α' 113).

2. Το ως άνω ειδικόν τέλος υπολογίζεται, άνευ ουδεμιάς εκπτώσεως, επί του ακαθαρίστου εισοδήματος εξ οικοδο­μών, περιλαμβανομένου και του τεκμαρτού εξ ιδιοκατοι­κήσεως, του αμέσως προηγουμένου έτους.

3. Καθ' όμοιον τρόπον υπολογίζεται, από του επομένου τηςδημοσιεύσεως του παρόντος νόμου έτους και το υφι­στάμενον ειδικόν τέλος 3% επί του ακαθαρίστου εισοδή­ματος εξ οικοδομών των κειμένων εις τας περιοχάς Αθη­νών, Θεσσαλονίκης και Βόλου και της μείζονος περιοχής αυτών και υπέρ των αντιστοίχων υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως, δι' ον χρόνον επιβάλλεται τούτο, κα­ταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως.

4. Το τέλος τούτο βεβαιούται απ' ευθείας υπό του αρμο­δίου Οικονομικού Εφόρου εις βάρος των υποχρέων, επί τη βάσει των υποβαλλομένων υπό τούτων δηλώσεων φο­ρολογίας εισοδήματος και των οριστικών εν γένει στοι­χείων του εξ οικοδομών εισοδήματος και καταβάλλεται εις το Δημόσιον Ταμείον εντός των προθεσμιών καταβο­λής του φόρου εισοδήματος, εφαρμοζομένων αναλόγως δια την εν γένει βεβαίωσιν και είσπραξιν του τέλους τού­του, ως ισχύουν εκάστοτε, των διατάξεων του Ν.Δ. 3323/1955 "περί φορολογίας του εισοδήματος".

5. Το ειδικόν τέλος επί του εισοδήματος καταβάλλεται από της ενάρξεως του επομένου από της συστάσεως της Επιχειρήσεως έτους.

6. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζονται τα του τρόπου αποδόσεως εις ας δικαιούχους επιχειρήσεις των εσόδων εν γένει του κατά τα άνω ειδικού τέλους ως και πάσα άλλη αναγκαία λε­πτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρό­ντος άρθρου.

7. Τα εισπραττόμενα εκ του τέλους τούτου ποσά κατανέ­μονται εντός του πρώτου εξαμήνου του επομένου οικο­νομικού έτους δι' αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών εις όλας τας επιχειρήσεις, βάσει του πραγματικού πληθυ­σμού των μετεχόντων εις αυτάς Δήμων και Κοινοτήτων του εμφαινομένου εις τους δημοσιευθέντας εις την Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως πίνακας της τελευταίας απο­γραφής.

Άρθρο: 13

Τίτλος Άρθρου

Συμβολή Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

«1. Οι μελέτες και οι κατασκευές των πάσης φύσεως έρ­γων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δημοτικών Επι­χειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) μπορούν να επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν­δύσεων (Π.Δ.Ε.) εντός των ορίων των εγκρινόμενων για το σκοπό αυτόν ετήσιων πιστώσεων.».

2. Προκειμένου περί των εν εκτελέσει τμημάτων έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως εις πόλεις με πραγματικόν πληθυσμόν 10.000 κατοίκων και άνω, όπως αυτός εμφα­νίζεται εις τους επισήμους πίνακας αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η χρη­ματοδότησίς των εκ του ΠΔΕ θα εξακολουθήση να γίνεται υπό τους αυτούς μέχρι τούδε όρους και δια διάστημα μη δυνάμενον να υπερβή τους 12 μήνας από της ισχύος του παρόντος νόμου. Από της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας η χρηματοδότησις προς αποπεράτωσιν των εν εκτελέσει έργων του ΠΔΕ εις τας ανωτέρω πόλεις θα γίνεται αποκλειστικώς προς τας δημοτικάς και κοινοτικάς επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως και θα διέπε­ται υπό των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Προκειμένου περί εκτελέσεως νέων έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως εις πόλεις της προηγουμένης παρα­γράφου η χρηματοδότησις εκ του ΠΔΕ θα γίνεται συμφώ­νως προς τας διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προς τας οικείας επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύ­σεως.

4. Η διάταξις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχει εφαρ­μογήν και επί της Δημοτικής Επιχειρήσεως Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Δήμων και Κοινοτήτων Μείζονος περιοχής Βόλου, προκειμένου περί έργων και μελετών πέραν των υπό της κυρωθείσης δια του Νόμ. 775/1978 συμβάσεως δανείου του Ελληνικού Κράτους και της Διεθνούς Τραπέ­ζης Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως προβλεπομένων και περιγραφομένων εις το παράρτημα 2 αυτής.

Σημείωση :Η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/4-8-2017)

Άρθρο: 13

Τίτλος Άρθρου

Συμβολή Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

1. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συμβάλλει δια δωρεάν επιχορηγήσεως κατά ποσοστόν μέχρι 35% εις τας δαπάνας μελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως αρμοδιότητος των δια του παρόντος συσταθησομένων επιχειρήσεων εντός του ορίου των εγκρινομένων, δια τον σκοπόν αυτόν, κατ' έτος, πιστώσεων.

2. Προκειμένου περί των εν εκτελέσει τμημάτων έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως εις πόλεις με πραγματικόν πληθυσμόν 10.000 κατοίκων και άνω, όπως αυτός εμφα­νίζεται εις τους επισήμους πίνακας αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η χρη­ματοδότησίς των εκ του ΠΔΕ θα εξακολουθήση να γίνεται υπό τους αυτούς μέχρι τούδε όρους και δια διάστημα μη δυνάμενον να υπερβή τους 12 μήνας από της ισχύος του παρόντος νόμου. Από της παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας η χρηματοδότησις προς αποπεράτωσιν των εν εκτελέσει έργων του ΠΔΕ εις τας ανωτέρω πόλεις θα γίνεται αποκλειστικώς προς τας δημοτικάς και κοινοτικάς επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως και θα διέπε­ται υπό των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Προκειμένου περί εκτελέσεως νέων έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως εις πόλεις της προηγουμένης παρα­γράφου η χρηματοδότησις εκ του ΠΔΕ θα γίνεται συμφώ­νως προς τας διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προς τας οικείας επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύ­σεως.

4. Η διάταξις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχει εφαρ­μογήν και επί της Δημοτικής Επιχειρήσεως Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Δήμων και Κοινοτήτων Μείζονος περιοχής Βόλου, προκειμένου περί έργων και μελετών πέραν των υπό της κυρωθείσης δια του Νόμ. 775/1978 συμβάσεως δανείου του Ελληνικού Κράτους και της Διεθνούς Τραπέ­ζης Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως προβλεπομένων και περιγραφομένων εις το παράρτημα 2 αυτής.

Άρθρο: 14

Τίτλος Άρθρου

Χρόνος ενάρξεως συμβολής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Η χρηματοδότησις εκ του Προγράμματος Δημοσίων Επεν­δύσεων θα πραγματοποιείται συμμέτρως προς την υπό των οικείων Επιχειρήσεων χρηματοδότησιν των μελετών και έργων είτε εξ ιδίων πόρων είτε εκ δανεισμού, εξαιρέ­σει του έτους συστάσεως των δια του παρόντος συστα­θησομένων Επιχειρήσεων κατά το οποίον η συμβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δύναται να προη­γείται.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 14

Τίτλος Άρθρου

Χρόνος ενάρξεως συμβολής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Η χρηματοδότησις εκ του Προγράμματος Δημοσίων Επεν­δύσεων θα πραγματοποιείται συμμέτρως προς την υπό των οικείων Επιχειρήσεων χρηματοδότησιν των μελετών και έργων είτε εξ ιδίων πόρων είτε εκ δανεισμού, εξαιρέ­σει του έτους συστάσεως των δια του παρόντος συσταθη­σομένων Επιχειρήσεων κατά το οποίον η συμβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δύναται να προη­γείται.

Άρθρο: 15

Τίτλος Άρθρου

Δαπάνη συνδέσεως μετά των δικτύων αποχετεύσεως και υδρεύσεως

Οι ιδιοκτήται των ακινήτων των συνδεομένων ή μελλό­ντων να συνδεθούν μετά των δικτύων, υποχρεούνται να προκαταβάλλουν εις την επιχείρησιν την δαπάνην κατα­σκευής της προς σύνδεσιν του ακινήτου των διακλαδώ­σεως από της ρυμοτομικής γραμμής μέχρι της θέσεως του αγωγού υδρεύσεως ή της υπονόμου. Η οριστική δαπάνη εκκαθαρίζεται υπό της επιχειρήσεως, μετά την εκτέλεσιν της εργασίας. Η δαπάνη διακλαδώσεως συνδέσεως ακι­νήτου δύναται μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλί­ου της επιχειρήσεως να υπολογίζεται γενικώς δι' άπαντα τα ακίνητα με βάσιν το ήμισυ του μέσου πλάτους της ο­δού και την κατά το τρέχον μέτρον μέσην τιμήν δαπάνης διακλαδώσεως. Η μέση αύτη τιμή δαπάνης διακλαδώσε­ως ορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως εγκρινομένης υπό του Νομάρχου τη εισηγήσει της ΤΥΔΚ.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 15

Τίτλος Άρθρου

Δαπάνη συνδέσεως μετά των δικτύων αποχετεύσεως και υδρεύσεως

Οι ιδιοκτήται των ακινήτων των συνδεομένων ή μελλό­ντων να συνδεθούν μετά των δικτύων, υποχρεούνται να προκαταβάλλουν εις την επιχείρησιν την δαπάνην κατα­σκευής της προς σύνδεσιν του ακινήτου των διακλαδώ­σεως από της ρυμοτομικής γραμμής μέχρι της θέσεως του αγωγού υδρεύσεως ή της υπονόμου. Η οριστική δαπάνη εκκαθαρίζεται υπό της επιχειρήσεως, μετά την εκτέλεσιν της εργασίας. Η δαπάνη διακλαδώσεως συνδέσεως ακινή­του δύναται μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως να υπολογίζεται γενικώς δι' άπαντα τα ακίνητα με βάσιν το ήμισυ του μέσου πλάτους της οδού και την κατά το τρέχον μέτρον μέσην τιμήν δαπάνης δια­κλαδώσεως. Η μέση αύτη τιμή δαπάνης διακλαδώσεως ορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως εγκρινομένης υπό του Νομάρχου τη ειση­γήσει της ΤΥΔΚ.

Άρθρο: 16

Τίτλος Άρθρου

Τέλος χρήσεως υπονόμου και τέλος υδρεύσεως

1. Οι ιδιοκτήται των ακινήτων των συνδεομένων μετά των δικτύων υποχρεούνται εις την καταβολήν του τέλους χρήσεως υπονόμου και τέλους υδρεύσεως, εισπραττομέ­νου δια των λογαριασμών καταναλώσεως ύδατος κατά τα εν άρθρ. 25 και 26 του παρόντος οριζόμενα. Δια τους ήδη συνδεδεμένους μετά των δικτύων το τέλος χρήσεως ο­φείλεται από της συστάσεως της επιχειρήσεως. Συνοφει­λέται εις ολόκληρον του τέλους χρήσεως μετά των ιδιο­κτητών τυγχάνουν και οι οπωσδήποτε ποιούμενοι χρήσιν του ακινήτου.

2. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και υπό ιδιο­κτήτου ακινήτου, συνδεθέντος αυθαιρέτως κα' οιονδήπο­τε τρόπον αμέσως ή εμμέσως μετά του δικτύου αποχε­τεύσεως της επιχειρήσεως και δι' όσον χρόνον διαρκεί ή μέλλει να διαρκέση η τοιαύτη σύνδεσις. Η εις τας περι­πτώσεις αυθαιρέτου συνδέσεως καταβολή του τέλους χρήσεως υπονόμου υπό του υποχρέου δεν απαλλάσσει τούτον των λοιπών συνεπειών. Δια την σύνδεσιν της εσω­τερικής εγκαταστάσεως, αποχετεύσεως των ακινήτων μετά του δικτύου υπονόμου, ορίζεται προθεσμία τριάκο­ντα ημερών από της περατώσεως της κατασκευής της εξωτερικής διακλαδώσεως, μετά την πάροδον της οποίας άρχεται η υποχρέωσις καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμου. Εις τας περιπτώσεις ακινήτων χρησιμοποιου­μένων υπό βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εκπαιδευτηρίων, επιχειρήσεων λουτρών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κοι­νωφελών ιδρυμάτων, ως και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ακινήτων καθοριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλί­ου, κατά κατηγορίας και αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύ­ου αποχετεύσεως, ως και το τέλος χρήσεως υπονόμου, καθορίζονται δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως, εγκρινομένων υπό του Νομάρχου. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως ή επιχειρήσεις κοι­νής ωφελείας, επιθυμούντα την εκτέλεσιν υπό της επιχει­ρήσεως έργων αποχετεύσεως κατά προτεραιότητα, υπο­χρεούνται εις συνεισφοράν αυτών εις την δαπάνην εκτε­λέσεως των έργων τούτων.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 16

Τίτλος Άρθρου

Τέλος χρήσεως υπονόμου και τέλος υδρεύσεως

1. Οι ιδιοκτήται των ακινήτων των συνδεομένων μετά των δικτύων υποχρεούνται εις την καταβολήν του τέλους χρή­σεως υπονόμου και τέλους υδρεύσεως, εισπραττομένου δια των λογαριασμών καταναλώσεως ύδατος κατά τα εν άρθρ. 25 και 26 του παρόντος οριζόμενα. Δια τους ήδη συνδεδεμένους μετά των δικτύων το τέλος χρήσεως οφεί­λεται από της συστάσεως της επιχειρήσεως. Συνοφειλέται εις ολόκληρον του τέλους χρήσεως μετά των ιδιοκτητών τυγχάνουν και οι οπωσδήποτε ποιούμενοι χρήσιν του ακι­νήτου.

2. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και υπό ιδιοκτή­του ακινήτου, συνδεθέντος αυθαιρέτως κα' οιονδήποτε τρόπον αμέσως ή εμμέσως μετά του δικτύου αποχετεύ­σεως της επιχειρήσεως και δι' όσον χρόνον διαρκεί ή μέλ­λει να διαρκέση η τοιαύτη σύνδεσις. Η εις τας περιπτώ­σεις αυθαιρέτου συνδέσεως καταβολή του τέλους χρήσε­ως υπονόμου υπό του υποχρέου δεν απαλλάσσει τούτον των λοιπών συνεπειών. Δια την σύνδεσιν της εσωτερικής εγκαταστάσεως, αποχετεύσεως των ακινήτων μετά του δικτύου υπονόμου, ορίζεται προθεσμία τριάκοντα ημε­ρών από της περατώσεως της κατασκευής της εξωτερικής διακλαδώσεως, μετά την πάροδον της οποίας άρχεται η υποχρέωσις καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμου. Εις τας περιπτώσεις ακινήτων χρησιμοποιουμένων υπό βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εκπαιδευτηρίων, επιχειρήσεων λουτρών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κοινωφελών ιδρυ­μάτων, ως και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ακινήτων κα­θοριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά κα­τηγορίας και αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχετεύ­σεως, ως και το τέλος χρήσεως υπονόμου, καθορίζονται δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρή­σεως, εγκρινομένων υπό του Νομάρχου. Τα φυσικά ή νο­μικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οργανι­σμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως ή επιχειρήσεις κοινής ωφε­λείας, επιθυμούντα την εκτέλεσιν υπό της επιχειρήσεως έργων αποχετεύσεως κατά προτεραιότητα, υποχρεούνται εις συνεισφοράν αυτών εις την δαπάνην εκτελέσεως των έργων τούτων.

Άρθρο: 17

Τίτλος Άρθρου

Διαχείρισις

1. Η οικονομική διαχείρισις εκάστης επιχειρήσεως ενερ­γείται επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Η επιχείρησις έχει ιδίαν ταμιακήν υπηρεσίαν, διατάκτης δε των δαπανών αυτής είναι ο Γενικός Διευθυ­ντής εν συμπράξει μετά του προϊσταμένου των οικονομι­κών υπηρεσιών της Επιχειρήσεως ή οι νόμιμοι αναπληρω­ταί των.

2. Το οικονομικόν έτος της διαχειρίσεως αντιστοιχεί προς το οικονομικόν έτος της Δημοτικής ή Κοινοτικής διαχειρί­σεως, άμα δε τη λήξει αυτού κλείονται οι ενιαύσιοι λογα­ριασμοί και ενεργείται η απογραφή της περιουσίας της επιχειρήσεως.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 17

Τίτλος Άρθρου

Διαχείρισις

1. Η οικονομική διαχείρισις εκάστης επιχειρήσεως ενερ­γείται επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Η επιχείρησις έχει ιδίαν ταμιακήν υπηρεσίαν, διατάκτης δε των δαπανών αυτής είναι ο Γενικός Διευθυ­ντής εν συμπράξει μετά του προϊσταμένου των οικονομι­κών υπηρεσιών της Επιχειρήσεως ή οι νόμιμοι αναπληρω­ταί των.

2. Το οικονομικόν έτος της διαχειρίσεως αντιστοιχεί προς το οικονομικόν έτος της Δημοτικής ή Κοινοτικής διαχειρί­σεως, άμα δε τη λήξει αυτού κλείονται οι ενιαύσιοι λογα­ριασμοί και ενεργείται η απογραφή της περιουσίας της επιχειρήσεως.

Άρθρο: 18

Τίτλος Άρθρου.

Διαχειριστικός Έλεγχος

«1. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης διενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορ­κωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α' 120).

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του Διοι­κητικού Συμβουλίου, ύστερα από διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση, με κρι­τήριο την οικονομικότερη προσφορά. Η αμοιβή των ορ­κωτών ελεγκτών βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α..

3. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιλογής των ορκωτών ελεγκτών υποβάλλεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που επιλέχθηκαν κατά τη διαδι­κασία της προηγούμενης παραγράφου.»

Σημείωση: Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθη­κε με το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Αιτιολογική έκθεση: Με τη διάταξη του άρθρου 7, αντι­καθίσταται το άρθρο 18 του ν. 1069/1980 και προβλέπε­ται διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή των ορκωτών ελεγκτών που διενεργούν τον διαχειριστι­κό έλεγχο των Δ.Ε.Υ.Α., με σκοπό την εξοικονόμηση μίας δαπάνης, που σήμερα είναι συχνά δυσανάλογη του ανα­τιθέμενου έργου και δημιουργεί σε πολλές Δ.Ε.Υ.Α. ση­μαντικό οικονομικό κόστος.

Άρθρο: 18

Τίτλος Άρθρου

Διαχειριστικός έλεγχος

"Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επι­χείρησης ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογι­στές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκω­τών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 και διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην αρχή κάθε οικονομικού έτους." Δια της αποφάσεως διορισμού αυτών ορίζεται και η αμοιβή των, κατά την διαδικασίαν του άρθρου 14 του Νόμ. 3329/1955.

Άρθρο: 19

Τίτλος Άρθρου

Ενημερωτικό τεύχος

«1. Η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει, το αργότε­ρο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έ­τους, τα ουσιώδη και αναγκαία, για την ενημέρωση του κοινού, στοιχεία της δραστηριότητάς της.

2. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από τον ετήσιο απολο­γισμό και τις εκθέσεις οικονομικής κατάστασης, την απο­γραφή της περιουσίας της, το ετήσιο Πρόγραμμα Επενδύ­σεων με τις πηγές χρηματοδότησής τους, από το αποτέ­λεσμα του διαχειριστικού ελέγχου, τις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης, την παραγωγικότητα της επιχείρησης, την κατάσταση του προσωπικού, τις αμοιβές της διοίκησης και του προσωπικού, καθώς και άλλα στοι­χεία για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

3. Τα στοιχεία καταγράφονται είτε σε Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης και αποστέλλεται, με μέριμνα της επιχείρη­σης στους καταναλωτές για ενημέρωσή τους είτε αναρ­τώνται στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης.

4. Η παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυ­τής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδίων οργά­νων διοίκησης της επιχείρησης.»

Σημείωση: Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθη­κε με το άρθρο 8 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Αιτιολογική έκθεση: Με τη διάταξη του άρθρου 8, προ­βλέπεται η αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 1069/1980 και παρέχεται η δυνατότητα στις Δ.Ε.Υ.Α. να εκπληρώνουν τη βασική τους υποχρέωση για ενημέρω­ση του καταναλωτικού κοινού και των δημοτών, όχι πλέον μόνο με την έκδοση του Ειδικού Ενημερωτικού Τεύχους Καταναλωτή, αλλά διαζευκτικά και για λόγους εξοικονόμησης της σχετικής δαπάνης και μέσω της α­νάρτησης των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό τους τόπο.

Άρθρο: 19

Τίτλος Άρθρου

Ενημερωτικόν Τεύχος

Η επιχείρησις υποχρεούται όπως καθ' έκαστον έτος συ­ντάσση Ειδικόν Ενημερωτικόν Τεύχος Καταναλωτού.

Εις το τεύχος τούτο θα αναγράφωνται, μεταξύ άλλων, τα ουσιώδη και αναγκαία προς ενημέρωσιν επί της δραστη­ριότητος της επιχειρήσεως στοιχεία, τα οποία θα λαμβά­νωνται εκ του ετησίου απολογισμού και των εκθέσεων οικονομικής καταστάσεως, της απογραφής της περιουσί­ας της, του ετησίου Προγράμματος Επενδύσεων μετά των πηγών χρηματοδοτήσεώς του, εκ του αποτελέσματος του διαχειριστικού ελέγχου, των δαπανών διοικήσεως λει­τουργίας και συντηρήσεως, της παραγωγικότητος της Επι­χειρήσεως, της καταστάσεως του προσωπικού, των αμοι­βών της διοικήσεως και του προσωπικού, ως και έτερα στοιχεία επί των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων της επι­χειρήσεως.

Το Ειδικόν Ενημερωτικόν Τεύχος υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντού της επιχειρήσεως αποστέλλεται, μερίμνη της επιχειρήσεως, το βραδύτερον εντός εξ μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους εις τους καταναλωτάς της επιχειρήσεως προς ενημέρωσίν των.

Η μη σύνταξις ή η μη αποστολή του ανωτέρω τεύχους συνιστά παράβασιν καθήκοντος.

Άρθρο: 20

Τίτλος Άρθρου

Εποπτεία επί των επιχειρήσεων

1. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις εξής αποφάσεις του διοικητικού συμ­βουλίου:

α) Για την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

β) Για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων.

γ) Για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα.

δ) Για τη σύναψη δανείων.

ε) Για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.

2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει τον ισο­λογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου διαχειρι­στικού και ταμειακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές".

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 20

Τίτλος Άρθρου

Εποπτεία επί των επιχειρήσεων

"1. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις εξής αποφάσεις του διοικητικού συμ­βουλίου:

α) Για την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

β) Για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων.

γ) Για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα.

δ) Για τη σύναψη δανείων.

ε) Για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.

2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει τον ισο­λογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου διαχειρι­στικού και ταμειακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές".

Άρθρο: 21

Τίτλος Άρθρου

Κανονισμοί λειτουργίας και διαχειρίσεως

1. Δια κανονισμών, συντασσομένων και ψηφιζομένων υπό του διοικητικού συμβουλίου της επιχειρήσεως και ελεγχομένων υπό του Νομάρχου ρυθμίζονται εκάστοτε τα της λειτουργίας και διαχειρίσεως της επιχειρήσεως, επί τη βάσει γενικώς παραδεδεγμένων λογιστικών αρχών.

2. Οι ανωτέρω κανονισμοί δύνανται να τροποποιούνται, εφ' όσον επιβάλλεται τούτο εκ των αναγκών λειτουργίας της επιχειρήσεως κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν.

3. Μέχρι της συντάξεως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων κανονισμών λειτουργίας και διαχειρίσε­ως της επιχειρήσεως, εφαρμόζονται οι υπάρχοντες αντί­στοιχοι κανονισμοί του Δήμου ή Συνδέσμου και εν περι­πτώσει μη υπάρξεως τοιούτων αι σχετικαί περί Δήμων και Κοινοτήτων διατάξεις.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 21

Τίτλος Άρθρου

Κανονισμοί λειτουργίας και διαχειρίσεως

1. Δια κανονισμών, συντασσομένων και ψηφιζομένων υπό του διοικητικού συμβουλίου της επιχειρήσεως και ελεγ­χομένων υπό του Νομάρχου ρυθμίζονται εκάστοτε τα της λειτουργίας και διαχειρίσεως της επιχειρήσεως, επί τη βάσει γενικώς παραδεδεγμένων λογιστικών αρχών.

2. Οι ανωτέρω κανονισμοί δύνανται να τροποποιούνται, εφ' όσον επιβάλλεται τούτο εκ των αναγκών λειτουργίας της επιχειρήσεως κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν.

3. Μέχρι της συντάξεως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων κανονισμών λειτουργίας και διαχειρίσε­ως της επιχειρήσεως, εφαρμόζονται οι υπάρχοντες αντί­στοιχοι κανονισμοί του Δήμου ή Συνδέσμου και εν περι­πτώσει μη υπάρξεως τοιούτων αι σχετικαί περί Δήμων και Κοινοτήτων διατάξεις.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 22

Τίτλος Άρθρου

Έργα - Προμήθειες - Μελέτες

«1. Τα έργα και οι προμήθειες για την κατασκευή, συντή­ρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και απο­χέτευσης εκτελούνται από την επιχείρηση. Για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.

2. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρε­σιών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης διενερ­γείται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

3. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δημοτικού Κώδι­κα περί εκσκαφών προς ανεύρεση ύδατος και εγκατάστα­σης δικτύου ύδρευσης εφαρμόζονται και προκειμένου περί των επιχειρήσεων του νόμου αυτού.»

Σημείωση: Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθη­κε με το άρθρο 9 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Αιτιολογική έκθεση: Με τη διάταξη του άρθρου 9 τρο­ποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1069/1980, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η διαδικασία ανάθεσης έργων και προμηθειών των Δ.Ε.Υ.Α. και να προσαρμοστεί στα γενι­κώς ισχύοντα για τις δημόσιες συμβάσεις.

Άρθρο: 22

Τίτλος Άρθρου

Έργα-Προμήθειαι

1. Τα έργα και αι προμήθειαι δια την κατασκευήν, συντή­ρησιν και λειτουργίαν των συστημάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως εκτελούνται υπό της επιχειρήσεως. Περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων και ενεργείας των προμηθειών αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον της επιχειρήσεως.

2. Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος περί εκσκαφών προς ανεύρεσιν ύδα­τος και εγκαταστάσεως δικτύου υδρεύσεως εφαρμόζονται και προκειμένου περί των επιχειρήσεων του παρόντος.

Άρθρο: 23

Τίτλος Άρθρου

Κανονισμοί δικτύων

1. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συ­ντονισμού, Εσωτερικών, Βιομηχανίας και Ενεργείας, Κοι­νωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων, εκδίδεται κα­νονισμός, δι' ου καθορίζονται τα της λειτουργίας του δι­κτύου αποχετεύσεως, ιδία δε αι επιβαλλόμεναι εις τας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας πρόσθετοι υποχρεώσεις, αι ου­σίαι, των οποίων η καθ' οιονδήποτε τρόπον διάθεσις εις το δίκτυον αποχετεύσεως απαγορεύεται, η επιτρεπομένη συγκέντρωσις ρυπαινουσών ουσιών, τα όρια φυσικών και λοιπών παραμέτρων των διατεθειμένων εις τα δίκτυα υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, τα της χρησιμοποιήσε­ως των υδάτων και των προϊόντων της αποχετεύσεως οι όροι προστασίας των υδατικών αποδεκτών εν γένει και τα των υλικών κατασκευής των δικτύων αποχετεύσεως.

2. Δια του αυτού ως άνω Π.Δ/τος ορίζεται ο τρόπος λει­τουργίας του δικτύου αποχετεύσεως, ιδία δε τα υπόχρεα προς σύνδεσιν ακίνητα τα του αριθμού των εξωτερικών διακλαδώσεων, τα της αποχετεύσεως των ομβρίων υδά­των των ακινήτων, τα της αποχετεύσεως χαμηλών χώρων και επιφανειών, τα της διαδικασίας συνδέσεως μετά του δικτύου αποχετεύσεως, τα της διακοπής των συνδέσμων, αι αντίστοιχοι εν γένει υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακι­νήτων των κατοίκων, και λοιπών οργανισμών ή επιχειρή­σεων κοινής ωφελείας, ως και τα σχετικά δικαιώματα των οργάνων της επιχειρήσεως, το προς υπολογισμόν του τέλους συνεσεως λαμβανόμενον υπ' όψιν μήκος συνδέ­σεως δι' ακίνητα έχοντα προσόψεις επί πλειόνων της μιας οδών, ο τρόπος υπολογισμού της επιβαρύνσεως των ακι­νήτων επί του αυτού οικοπέδου εις ο υφίσταται κάθετος ιδιοκτησία, ο τρόπος κατασκευής υπό της επιχειρήσεως της εξωτερικής διακλαδώσεως προς σύνδεσιν ακινήτων, ων οι υπόχρεοι προς τούτο δεν υποβάλλουν εντός της ταχθείσης προθεσμίας υπό της επιχειρήσεως τα προς ε­κτέλεσιν της συνδέσεως δικαιολογητικά και τα της ει­σπράξεως των δαπανών συνδέσεων εν τη περιπτώσει ταύτη ως και πάσα λεπτομέρεια περί την λειτουργίαν, συντήρησιν και εκμετάλλευσιν των έργων της επιχειρή­σεως.

3. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχει­ρήσεως, εγκρινομένης υπό του Νομάρχου, καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου υδρεύσεως, ιδία δε ο τρόπος του καθορισμού εκάστοτε της τιμής του ύδατος, τα της διανομής αυτού, τα της διαδικασίας συνδέσεως μετά του δικτύου υδρεύσεως, τα της διακοπής των συν­δέσεων, τα της εγγυήσεως χρήσεως υδρομετρητών, τα των διακλαδώσεων του δικτύου, τα υπόχρεα προς σύνδε­σιν ακίνητα και οι υπόχρεοι καταβολής των πάσης φύσε­ως τελών υδρεύσεως και αι υποχρεώσεις αυτών, ως και αι αντίστοιχοι εκ τούτων κυρώσεις και πάσα εν γένει, περί την λειτουργίαν, συντήρησιν και εκμετάλλευσιν των έρ­γων υδρεύσεως της επιχειρήσεως, λεπτομέρεια. Μέχρι της εκδόσεως των κανονισμών τούτων εφαρμόζονται τα εν ισχύϊ τιμολόγια και οι κανονισμοί των υπηρεσιών υ­δρεύσεως και αποχετεύσεως του Δήμου ή Κοινότητος ή Συνδέσμου υπό των οποίων ιδρύεται η επιχείρησις.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 23

Τίτλος Άρθρου

Κανονισμοί δικτύων

1. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συ­ντονισμού, Εσωτερικών, Βιομηχανίας και Ενεργείας, Κοι­νωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων, εκδίδεται κανο­νισμός, δι' ου καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύ­ου αποχετεύσεως, ιδία δε αι επιβαλλόμεναι εις τας βιο­μηχανίας ή βιοτεχνίας πρόσθετοι υποχρεώσεις, αι ουσίαι, των οποίων η καθ' οιονδήποτε τρόπον διάθεσις εις το δίκτυον αποχετεύσεως απαγορεύεται, η επιτρεπομένη συγκέντρωσις ρυπαινουσών ουσιών, τα όρια φυσικών και λοιπών παραμέτρων των διατεθειμένων εις τα δίκτυα υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, τα της χρησιμοποιήσε­ως των υδάτων και των προϊόντων της αποχετεύσεως οι όροι προστασίας των υδατικών αποδεκτών εν γένει και τα των υλικών κατασκευής των δικτύων αποχετεύσεως.

2. Δια του αυτού ως άνω Π.Δ/τος ορίζεται ο τρόπος λει­τουργίας του δικτύου αποχετεύσεως, ιδία δε τα υπόχρεα προς σύνδεσιν ακίνητα τα του αριθμού των εξωτερικών διακλαδώσεων, τα της αποχετεύσεως των ομβρίων υδά­των των ακινήτων, τα της αποχετεύσεως χαμηλών χώρων και επιφανειών, τα της διαδικασίας συνδέσεως μετά του δικτύου αποχετεύσεως, τα της διακοπής των συνδέσμων, αι αντίστοιχοι εν γένει υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακι­νήτων των κατοίκων, και λοιπών οργανισμών ή επιχειρή­σεων κοινής ωφελείας, ως και τα σχετικά δικαιώματα των οργάνων της επιχειρήσεως, το προς υπολογισμόν του τέ­λους συνεσεως λαμβανόμενον υπ' όψιν μήκος συνδέσεως δι' ακίνητα έχοντα προσόψεις επί πλειόνων της μιας ο­δών, ο τρόπος υπολογισμού της επιβαρύνσεως των ακινή­των επί του αυτού οικοπέδου εις ο υφίσταται κάθετος ιδιοκτησία, ο τρόπος κατασκευής υπό της επιχειρήσεως της εξωτερικής διακλαδώσεως προς σύνδεσιν ακινήτων, ων οι υπόχρεοι προς τούτο δεν υποβάλλουν εντός της ταχθείσης προθεσμίας υπό της επιχειρήσεως τα προς ε­κτέλεσιν της συνδέσεως δικαιολογητικά και τα της ει­σπράξεως των δαπανών συνδέσεων εν τη περιπτώσει ταύτη ως και πάσα λεπτομέρεια περί την λειτουργίαν, συντήρησιν και εκμετάλλευσιν των έργων της επιχειρή­σεως.

3. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχει­ρήσεως, εγκρινομένης υπό του Νομάρχου, καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου υδρεύσεως, ιδία δε ο τρό­πος του καθορισμού εκάστοτε της τιμής του ύδατος, τα της διανομής αυτού, τα της διαδικασίας συνδέσεως μετά του δικτύου υδρεύσεως, τα της διακοπής των συνδέσεων, τα της εγγυήσεως χρήσεως υδρομετρητών, τα των δια­κλαδώσεων του δικτύου, τα υπόχρεα προς σύνδεσιν ακί­νητα και οι υπόχρεοι καταβολής των πάσης φύσεως τελών υδρεύσεως και αι υποχρεώσεις αυτών, ως και αι αντίστοι­χοι εκ τούτων κυρώσεις και πάσα εν γένει, περί την λει­τουργίαν, συντήρησιν και εκμετάλλευσιν των έργων υ­δρεύσεως της επιχειρήσεως, λεπτομέρεια. Μέχρι της εκ­δόσεως των κανονισμών τούτων εφαρμόζονται τα εν ισχύϊ τιμολόγια και οι κανονισμοί των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως του Δήμου ή Κοινότητος ή Συνδέσμου υπό των οποίων ιδρύεται η επιχείρησις.

Άρθρο: 24

Τίτλος Άρθρου

Απαλλοτριώσεις

1. Τα υπό της επιχειρήσεως εκτελούμενα έργα χαρακτηρί­ζονται δημοσίας ωφελείας, τα δε δια ταύτα, ως και δια τας συναφείς εγκαταστάσεις αναγκαιούντα ακίνητα, α­παλλοτριούνται αναγκαστικώς υπέρ και δαπάναις αυτής, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρ­μοζομένων κατά τα λοιπά των περί αναγκαστικών απαλ­λοτριώσεων των Δήμων και Κοινοτήτων εκάστοτε ισχυου­σών διατάξεων. Καθ' όμοιον τρόπον συνιστώνται ανα­γκαστικώς και δουλείαι οιασδήποτε μορφής.

2. Αι διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" και αι δι' αυτών διατηρηθείσαι εξαιρέ­σεις επί Δήμων και Κοινοτήτων, ισχύουν και δια τας υπέρ της επιχειρήσεως απαλλοτριώσεις, επιφυλασσομένων των ειδικωτέρων διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτι­κού Κώδικος.

3. Εφ' όσον τα έργα πρόκειται να κατασκευασθούν εις χώρους προβλεπομένους δι' οδούς, πλατείας ή λοιπούς κοινοχρήστους χώρους του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρ­θρου 2 του από 17.7-16.8.1923 του Ν.Δ/τος "περί σχεδίου πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και της οικοδομής αυτών" η υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητος απαλλοτρίωσις δύναται να επισπεύδεται υπό της Επιχει­ρήσεως δαπάναις αυτής.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 24

Τίτλος Άρθρου

Απαλλοτριώσεις

1. Τα υπό της επιχειρήσεως εκτελούμενα έργα χαρακτηρί­ζονται δημοσίας ωφελείας, τα δε δια ταύτα, ως και δια τας συναφείς εγκαταστάσεις αναγκαιούντα ακίνητα, α­παλλοτριούνται αναγκαστικώς υπέρ και δαπάναις αυτής, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρ­μοζομένων κατά τα λοιπά των περί αναγκαστικών απαλ­λοτριώσεων των Δήμων και Κοινοτήτων εκάστοτε ισχυου­σών διατάξεων. Καθ' όμοιον τρόπον συνιστώνται αναγκα­στικώς και δουλείαι οιασδήποτε μορφής.

2. Αι διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" και αι δι' αυτών διατηρηθείσαι εξαιρέ­σεις επί Δήμων και Κοινοτήτων, ισχύουν και δια τας υπέρ της επιχειρήσεως απαλλοτριώσεις, επιφυλασσομένων των ειδικωτέρων διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.

3. Εφ' όσον τα έργα πρόκειται να κατασκευασθούν εις χώρους προβλεπομένους δι' οδούς, πλατείας ή λοιπούς κοινοχρήστους χώρους του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρ­θρου 2 του από 17.7-16.8.1923 του Ν.Δ/τος "περί σχεδίου πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και της οι­κοδομής αυτών" η υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητος α­παλλοτρίωσις δύναται να επισπεύδεται υπό της Επιχειρή­σεως δαπάναις αυτής.

Άρθρο: 25

Τίτλος Άρθρου

Τιμολόγια

«1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ε­γκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθορίζο­νται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης. Με την παραπάνω απόφαση του Διοικητι­κού Συμβουλίου καθορίζονται τα τιμολόγια για τις διάφο­ρες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικά τέλη, πάγιες χρεώσεις για την κάλυ­ψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο περι­λαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α..

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχεί­ρησης, που εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, μπορεί να καθορίζονται ειδικά τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών των υπηρε­σιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο του οποίου το αντικείμενο περιλαμβάνε­ται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. για τους κατοίκους των δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέχουν στην επιχείρη­ση, οι οποίοι εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών, με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμ­βούλιο.

4. Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέ­τευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του ε­λάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δρα­στηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά να κα­λύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3199/2003 (Α' 24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α' 54), του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/2013 (Α' 29) και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενι­κούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρε­σιών ύδατος.

5. Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου για την εκτέλε­ση έργων, σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφα­ση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

6. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης πρέπει να είναι σύμφωνη με τη μελέτη κόστους-οφέλους της επιχείρησης του εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του άρ­θρου 5.»

Σημείωση: Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθη­κε με το άρθρο 10παρ1 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Αιτιολογική έκθεση: Με το άρθρο 10, ενοποιούνται τα άρθρα 25 και 26 του ν. 1069/1980 σε ένα ενιαίο άρθρο, που καθορίζει τους όρους διαμόρφωσης της τιμολογια­κής πολιτικής των Δ.Ε.Υ.Α και προβλέπει ότι αυτή θα προσδιορίζεται με βάση την αρχή της ανάκτησης του κόστους του νερού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/2007, του ν. 4117/2013 και τις εκάστοτε Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού ειδικών τιμολογίων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4071/2012.

Άρθρο: 25

Τίτλος Άρθρου

Τιμολόγια

1. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομέ­νης υπό του Νομάρχου καθορίζονται κεχωρισμένως τιμο­λόγια δια την υπηρεσίαν υδρεύσεως και αποχετεύσεως.

2. Τα εκ των τελών των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχε­τεύσεως έσοδα δέον υποχρεωτικώς να καλύπτουν τας αναγκαίας δαπάνας προσωπικού, λειτουργίας και συντη­ρήσεως των δικτύων, αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεωλυσίων συναφθέντων δανείων.

3. Τα εκ των τελών έσοδα επιτρέπεται να υπερβαίνουν τας κατά την προηγουμένην παράγραφον δαπάνας προς εκτέλεσιν έργων συμφώνως προς τον σκοπόν της επιχει­ρήσεως μετά την πάροδον της δεκαετίας περί ης τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος νόμου. Το ποσοστόν καθορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομέ­νης υπό του Νομάρχου.

Άρθρο: 26

Τίτλος Άρθρου

Διαφοροποίησις τελών

Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Νομάρχου δύναται να καθορίζηται ειδικόν τιμο­λόγιον υδρεύσεως ή αποχετεύσεως δια τους κατοίκους των μετεχόντων της επιχειρήσεως Δήμων ή Κοινοτήτων ή συνοικισμών αυτών, οίτινες εξυπηρετούνται εξ ιδίου δι­κτύου ανεξαρτήτου του ενιαίου τοιούτου της επιχειρήσε­ως

Σημείωση Η περίπτωση β) του άρθρου αυτού κατηρ­γήθη με το άρθρο 10παρ2 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 26

Τίτλος Άρθρου

Διαφοροποίησις τελών

Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Νομάρχου δύναται α) να καθορίζηται ειδικόν τιμολόγιον υδρεύσεως ή αποχετεύσεως δια τους κατοί­κους των μετεχόντων της επιχειρήσεως Δήμων ή Κοινοτή­των ή συνοικισμών αυτών, οίτινες εξυπηρετούνται εξ ιδί­ου δικτύου ανεξαρτήτου του ενιαίου τοιούτου της επιχει­ρήσεως και β) να θεσπίζωνται διαφορετικά τιμολόγια κα­τά περιοχάς αναλόγως των εκτελουμένων έργων ή του κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής.

Άρθρο: 27

Τίτλος Άρθρου

Ποινικαί διατάξεις

1. Απαγορεύεται η άνευ εγγράφου αδείας της επιχειρή­σεως εκτέλεσις οιασδήποτε εργασίας αποχετεύσεως έξω του σιφώνος, εις ον καταλήγουν αι εσωτερικαί εγκατα­στάσεις αποχετεύσεως του ακινήτου. Επίσης απαγορεύε­ται κατά πάσαν περίπτωσιν η εκτέλεσις οιασδήποτε ερ­γασίας, επί σκοπώ λαθραίας αποχετεύσεως ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων ακινήτου τινός εις το δίκτυον αποχετεύ­σεως.

2. Η παράβασις των διατάξεων της παρ. 1 τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών και δια χρηματικής ποινής μέχρι 30.000 δραχμών. Εάν η αξιόποινος πράξις εγένετο επί σκοπώ λαθραίας αποχετεύσεως πλειόνων ακινήτων, δια της κατασκευής υπονόμου μέλλοντος να εξυπηρετήση ταύτα και συνδέσεως αυτού μετά του δικτύου αποχετεύ­σεως, ο υπαίτιος ταύτης τιμωρείται δια φυλακίσεως μέ­χρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής 30.000 έως 80.000 δραχμών.

3. Η επιχείρησις δύναται πάντοτε να παρίσταται ως πολι­τικώς ενάγουσα, τόσον εν τη προδικασία, όσον και εν τη κυρία διαδικασία προς επιδίωξιν της εκ των αξιοποίνων τούτων πράξεων αποζημιώσεως και αποκαταστάσεως, ως και της χρηματικής ικανοποιήσεώς της, λόγω της εξ αυτών ηθικής βλάβης της, τηρουμένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 63 επ. και 82 επ. Κώδ. Ποιν. Δικονομίας.

4. Εις τας προβλεπομένας υπό της παρ. 1 περιπτώσεις η επιχείρησις δικαιούται δι' αιτήσεώς της, υποβαλλομένης εις τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, να αιτήσηται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 22 του Α.Ν.1539/1938 "περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων" την άμεσον επα­ναφοράν των πραγμάτων εις την προτέραν κατάστασιν, ήτις διατάσσεται υποχρεωτικώς, εφ' όσον ήθελε διαπι­στωθή αυθαίρετος κατασκευή αποχετευτικού έργου. Η απόφασις του εισαγγελέως πρωτοδικών, εκδιδομένη ε­ντός της συντομωτέρας δυνατής προθεσμίας εκτελείται δια συνεργείου της επιχειρήσεως υπό την προστασίαν της αρμοδίας αστυνομικής αρχής, ήτις παρακολουθεί την ακριβή τήρησιν αυτής. Αι απαιτηθησόμεναι δια την τοιαύτην επαναφοράν των πραγμάτων εις την προτέραν κατάστασιν δαπάναι, βεβαιούνται υπό της επιχειρήσεως εις βάρος του δράστου, εφ' όσον ήθελεν ούτος καταδικα­σθή υπό του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ή, εν περιπτώσει απαλ­λαγής τούτου, εφ' όσον ήθελεν υποχρεωθή εις την κατα­βολήν των τοιούτων δαπανών, του δικαστηρίου υποχρε­ωτικώς αποφαινομένου επί της τοιαύτης καταβολής ή μη. Αι δαπάναι αύται εισπράττονται κατά τας περί εισπράξε­ως των εσόδων της επιχειρήσεως κειμένας διατάξεις.

5. Ο παραβαίνων τας υπό των εν άρθρ. 21 του παρόντος προβλεπομένων κανονισμών λειτουργίας και διαχειρίσεως της επιχειρήσεως, επιβαλλομένας υποχρεώσεις εφ' όσον υπό ετέρας τινός διατάξεως δεν προβλέπεται βαρυτέρα ποινή, τιμωρείται, εάν μεν ενήργησεν εκ προθέσεως δια της ποινής της φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής ή και δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων, εάν δε ενήργησεν εξ αμελείας δια χρηματικής ποινής.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 27

Τίτλος Άρθρου

Ποινικαί διατάξεις

1. Απαγορεύεται η άνευ εγγράφου αδείας της επιχειρή­σεως εκτέλεσις οιασδήποτε εργασίας αποχετεύσεως έξω του σιφώνος, εις ον καταλήγουν αι εσωτερικαί εγκατα­στάσεις αποχετεύσεως του ακινήτου. Επίσης απαγορεύε­ται κατά πάσαν περίπτωσιν η εκτέλεσις οιασδήποτε εργα­σίας, επί σκοπώ λαθραίας αποχετεύσεως ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων ακινήτου τινός εις το δίκτυον αποχετεύ­σεως.

2. Η παράβασις των διατάξεων της παρ. 1 τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών και δια χρηματικής ποινής μέχρι 30.000 δραχμών. Εάν η αξιόποινος πράξις εγένετο επί σκοπώ λαθραίας αποχετεύσεως πλειόνων ακινήτων, δια της κατασκευής υπονόμου μέλλοντος να εξυπηρετήση ταύτα και συνδέσεως αυτού μετά του δικτύου αποχετεύ­σεως, ο υπαίτιος ταύτης τιμωρείται δια φυλακίσεως μέ­χρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής 30.000 έως 80.000 δραχμών.

3. Η επιχείρησις δύναται πάντοτε να παρίσταται ως πολι­τικώς ενάγουσα, τόσον εν τη προδικασία, όσον και εν τη κυρία διαδικασία προς επιδίωξιν της εκ των αξιοποίνων τούτων πράξεων αποζημιώσεως και αποκαταστάσεως, ως και της χρηματικής ικανοποιήσεώς της, λόγω της εξ αυτών ηθικής βλάβης της, τηρουμένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 63 επ. και 82 επ. Κώδ. Ποιν. Δικονομίας.

4. Εις τας προβλεπομένας υπό της παρ. 1 περιπτώσεις η επιχείρησις δικαιούται δι' αιτήσεώς της, υποβαλλομένης εις τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, να αιτήσηται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 22 του Α.Ν.1539/1938 "περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων" την άμεσον επανα­φοράν των πραγμάτων εις την προτέραν κατάστασιν, ήτις διατάσσεται υποχρεωτικώς, εφ' όσον ήθελε διαπιστωθή αυθαίρετος κατασκευή αποχετευτικού έργου. Η απόφασις του εισαγγελέως πρωτοδικών, εκδιδομένη εντός της συ­ντομωτέρας δυνατής προθεσμίας εκτελείται δια συνερ­γείου της επιχειρήσεως υπό την προστασίαν της αρμοδίας αστυνομικής αρχής, ήτις παρακολουθεί την ακριβή τήρη­σιν αυτής. Αι απαιτηθησόμεναι δια την τοιαύτην επανα­φοράν των πραγμάτων εις την προτέραν κατάστασιν δα­πάναι, βεβαιούνται υπό της επιχειρήσεως εις βάρος του δράστου, εφ' όσον ήθελεν ούτος καταδικασθή υπό του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ή, εν περιπτώσει απαλλαγής τούτου, εφ' όσον ήθελεν υποχρεωθή εις την καταβολήν των τοι­ούτων δαπανών, του δικαστηρίου υποχρεωτικώς αποφαι­νομένου επί της τοιαύτης καταβολής ή μη. Αι δαπάναι αύται εισπράττονται κατά τας περί εισπράξεως των εσό­δων της επιχειρήσεως κειμένας διατάξεις.

5. Ο παραβαίνων τας υπό των εν άρθρ. 21 του παρόντος προβλεπομένων κανονισμών λειτουργίας και διαχειρίσε­ως της επιχειρήσεως, επιβαλλομένας υποχρεώσεις εφ' όσον υπό ετέρας τινός διατάξεως δεν προβλέπεται βαρυ­τέρα ποινή, τιμωρείται, εάν μεν ενήργησεν εκ προθέσεως δια της ποινής της φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής ή και δι' αμφοτέρων των ποινών τού­των, εάν δε ενήργησεν εξ αμελείας δια χρηματικής ποι­νής.

Άρθρο: 28

Τίτλος Άρθρου

Αστυνόμευσις των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως

1. Η αστυνόμευσις των συστημάτων υδρεύσεως και απο­χετεύσεως της επιχειρήσεως ως και η, κατά τας διατάξεις του από 18/21.3.1924 Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως του Νόμ. 2853 κλπ." αστυνόμευσις δημοσίων υδάτων εις την περιοχήν ταύτην, ανατίθεται εις τους τεχνικούς υπαλλή­λους της επιχειρήσεως, και εν ελλείψει εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί αστυνομεύσεως των δημοτικών και κοινοτικών έργων.

2. Πάσα αμέσως ή εμμέσως προξενουμένη βλάβη επί των πάσης φύσεως ή κατηγορίας υπονόμων ή ετέρων στοι­χείων των συστημάτων υδρεύσεως-αποχετεύσεως της επιχειρήσεως και επί των πάσης φύσεως έργων, εν εκτε­λέσει τετελεσμένων, ως και πάσα παράβασις των εν τη προηγουμένη παραγράφω διατάξεων, περί αστυνομεύ­σεως των δημοσίων υδάτων, βεβαιούται δια πρωτοκόλ­λου συντασσομένου υπό των κατά την ανωτέρω παρά­γραφον αρμοδίων υπαλλήλων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2 έως 5 του άρ­θρου 24 του από 25 Νοεμ. 1929 Π.Δ/τος "περί κωδικοποι­ήσεως των "περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κει­μένων διατάξεων, ως το άρθρον τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 4 του Α.Ν.1966/1939 "περί συμπληρώσεως των περί εκτελέσεως δημοσίων έργων κειμένων διατάξε­ων". Τας κατά τας ανωτέρω διατάξεις αρμοδιότητας του Επιθεωρητού δημοσίων έργων ασκεί, ο Γενικός Διευθυ­ντής της επιχειρήσεως, ούτινος αι επί των θεμάτων τού­των αποφάσεις υποβάλλονται προς έγκρισιν εις τον Νο­μάρχην. Η βεβαίωσις των ποσών της ζημίας διενεργείται υπό της επιχειρήσεως και εισπράττεται κατά τας περί των εισπράξεων εσόδων αυτής διατάξεις.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 28

Τίτλος Άρθρου

Αστυνόμευσις των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως

1. Η αστυνόμευσις των συστημάτων υδρεύσεως και απο­χετεύσεως της επιχειρήσεως ως και η, κατά τας διατάξεις του από 18/21.3.1924 Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως του Νόμ. 2853 κλπ." αστυνόμευσις δημοσίων υδάτων εις την περιοχήν ταύτην, ανατίθεται εις τους τεχνικούς υπαλλή­λους της επιχειρήσεως, και εν ελλείψει εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί αστυνομεύσεως των δημοτικών και κοινοτικών έργων.

2. Πάσα αμέσως ή εμμέσως προξενουμένη βλάβη επί των πάσης φύσεως ή κατηγορίας υπονόμων ή ετέρων στοι­χείων των συστημάτων υδρεύσεως-αποχετεύσεως της επιχειρήσεως και επί των πάσης φύσεως έργων, εν εκτε­λέσει τετελεσμένων, ως και πάσα παράβασις των εν τη προηγουμένη παραγράφω διατάξεων, περί αστυνομεύ­σεως των δημοσίων υδάτων, βεβαιούται δια πρωτοκόλ­λου συντασσομένου υπό των κατά την ανωτέρω παρά­γραφον αρμοδίων υπαλλήλων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2 έως 5 του άρ­θρου 24 του από 25 Νοεμ. 1929 Π.Δ/τος "περί κωδικοποι­ήσεως των "περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κει­μένων διατάξεων, ως το άρθρον τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 4 του Α.Ν. 1966/1939 "περί συμπληρώσεως των περί εκτελέσεως δημοσίων έργων κειμένων διατάξε­ων". Τας κατά τας ανωτέρω διατάξεις αρμοδιότητας του Επιθεωρητού δημοσίων έργων ασκεί, ο Γενικός Διευθυ­ντής της επιχειρήσεως, ούτινος αι επί των θεμάτων τού­των αποφάσεις υποβάλλονται προς έγκρισιν εις τον Νο­μάρχην. Η βεβαίωσις των ποσών της ζημίας διενεργείται υπό της επιχειρήσεως και εισπράττεται κατά τας περί των εισπράξεων εσόδων αυτής διατάξεις.

Άρθρο: 29

Τίτλος Άρθρου

Δήλωσις των ιδιοκτητών περί του τρόπου αποχετεύσεως των ακινήτων των

1. Ο ιδιοκτήτης, συνιοδοκτήτης, νομεύς ή συνομεύς ακι­νήτου κειμένου εις την περιοχήν της επιχειρήσεως, επί δε συνιδιοκτησίας κατά τας διατάξεις του Νόμ. 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος και ο εις ον εχορηγήθη η άδεια κατασκευής της οικοδομής, ως και ο διαχειριστής ταύτης, καλούμενος υπό της επιχειρήσεως, υποχρεούται όπως, εντός της τασσομένης αυτώ προθεσμίας ουχί ε­λάσσοντος του μηνός, δηλώση εγγράφως τον τρόπον α­ποχετεύσεως του ακινήτου του και επιτρέπη και διευκο­λύνη τον υπό της επιχειρήσεως έλεγχον της ακριβείας της δηλώσεώς του.

2. Ο μη υποβάλλων την εν τη προηγουμένη παραγράφω δήλωσιν ή ο μη υποβάλλων εντός της υπό της επιχειρή­σεως ταχθείσης προθεσμίας ή ο αμέσως αρνούμενος εις τα όργανα της επιχειρήσεως την εντός του ακινήτου είσο­δον προς έλεγχον της ακριβείας της τοιαύτης δηλώσεως ή ο παρακωλύων καθ' οιονδήποτε τρόπον την διενέργειαν του ειρημένου ελέγχου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι 3 μηνών ή δια χρηματικής ποινής. Ο υποβάλλων ψευδή δήλωσιν τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

.

Άρθρο: 29

Τίτλος Άρθρου

Δήλωσις των ιδιοκτητών περί του τρόπου αποχετεύσεως των ακινήτων των

1. Ο ιδιοκτήτης, συνιοδοκτήτης, νομεύς ή συνομεύς ακι­νήτου κειμένου εις την περιοχήν της επιχειρήσεως, επί δε συνιδιοκτησίας κατά τας διατάξεις του Νόμ. 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος και ο εις ον εχορηγήθη η άδεια κατασκευής της οικοδομής, ως και ο διαχειριστής ταύτης, καλούμενος υπό της επιχειρήσεως, υποχρεούται όπως, εντός της τασσομένης αυτώ προθεσμίας ουχί ελάσσοντος του μηνός, δηλώση εγγράφως τον τρόπον αποχετεύσεως του ακινήτου του και επιτρέπη και διευκολύνη τον υπό της επιχειρήσεως έλεγχον της ακριβείας της δηλώσεώς του.

2. Ο μη υποβάλλων την εν τη προηγουμένη παραγράφω δήλωσιν ή ο μη υποβάλλων εντός της υπό της επιχειρή­σεως ταχθείσης προθεσμίας ή ο αμέσως αρνούμενος εις τα όργανα της επιχειρήσεως την εντός του ακινήτου είσο­δον προς έλεγχον της ακριβείας της τοιαύτης δηλώσεως ή ο παρακωλύων καθ' οιονδήποτε τρόπον την διενέργειαν του ειρημένου ελέγχου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι 3 μηνών ή δια χρηματικής ποινής. Ο υποβάλλων ψευδή δήλωσιν τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής.

Άρθρο: 30

Τίτλος Άρθρου

Μεταβατικαί διατάξεις

Έργα και μελέται υδρεύσεως ή αποχετεύσεως των οποίων η κατασκευή και η εκπόνησις αντιστοίχως ήρχισε προ της συστάσεως επιχειρήσεως υδρεύσεως και αποχετεύσεως εις τινα Δήμον ή Κοινότητα εκτελούνται κατά τας ισχυού­σας διατάξεις.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 30

Τίτλος Άρθρου

Μεταβατικαί διατάξεις

Έργα και μελέται υδρεύσεως ή αποχετεύσεως των οποίων η κατασκευή και η εκπόνησις αντιστοίχως ήρχισε προ της συστάσεως επιχειρήσεως υδρεύσεως και αποχετεύσεως εις τινα Δήμον ή Κοινότητα εκτελούνται κατά τας ισχυού­σας διατάξεις.

Άρθρο: 31

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύ­σεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σημείωση: Χωρίς μεταβολή από το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017)

Άρθρο: 31

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύ­σεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4483/2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ Ν. 1069/1980

Άρθρο 11. Ν. 4483 /2017

Τίτλος Άρθρου

Λύση εκκαθάριση Δ.Ε.Υ.Α.

1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) λύονται με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών τους και πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο που την είχε συστήσει.

3. Η εκκαθάριση διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 1069/1980.

Αιτιολογική έκθεση: Ο Ν. 1069/1980 δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη διαδικασία λήψης απόφασης περί λύσης των Δ.Ε.Υ.Α. ούτε και για τη διαδικασία εκκαθάρισης που θα πρέπει να ακολουθεί τη λύση αυτών. Δεδομένου ότι στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις Δ.Ε.Υ.Α. οι οποίες καταργήθηκαν χωρίς σοβαρό λόγο και στη συνέχεια διαπιστώθηκε η ανάγκη ίδρυσής τους εκ νέου, αλλά και ενόψει της σημασίας των επιχειρήσεων του αντικειμένου αυτού για τις τοπικές κοινωνίες, με τις διατάξεις του άρθρου 11, προβλέπεται ότι, για τη λήψη απόφασης περί λύσης των Δ.Ε.Υ.Α., απαιτείται πλειοψηφία των του συνόλου των μελών του οικείου ή των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων και προσδιορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης που ακολουθεί τη λύση των Δ.Ε.Υ.Α..

Άρθρο 12. Ν. 4483 /2017

Τίτλος Άρθρου

Παράταση προθεσμίας επέκτασης χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.

Για την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, η οποία προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 109 του Ν. 3852/ 2010, η προθεσμία για την οποία παρατάθηκε, από τη λήξη της, έως τις 30.6.2016, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4315/2014 (Α΄ 269), χορηγείται νέα προθεσμία μέχρι τις 31.12.2017.

Αιτιολογική έκθεση: Με τη διάταξη του άρθρου 12, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ε.Υ.Α.. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις δήμων, οι οποίοι, λόγω ελλιπούς στελέχωσης, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ε.Υ.Α. τους.

Άρθρο 13. Ν. 4483 /2017

Τίτλος άρθρου

Κατάταξη προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που προέκυψαν από συγχωνεύσεις

Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετούσε με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις του Ν. 1069/ 1980 (Α΄ 191) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση εργασίας στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απορροφώσας, κατατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, σε θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3801/2009 (Α΄ 163) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζομένους αυτούς.

Σημείωση: Η διάταξη αυτή δεν ενσωματώθηκε στο Ν.1069/1980

Αιτιολογική έκθεση: Με τη διάταξη του άρθρου 13, αποκαθίσταται το νομικό κενό που έχει προκύψει, αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν συγχωνεύσεις κοινωφελών επιχειρήσεων και ειδικότερα το βαθμό κατά τον οποίο, στις σχετικές ρυθμίσεις περί της κατάταξης στις νέες επιχειρήσεις του προσωπικού των συγχωνευθεισών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνεται ή όχι και το προσωπικό της προϋπάρχουσας απορροφώσας επιχείρησης. Ειδικότερα: Με το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) ρυθμίστηκε η διαδικασία της υποχρεωτικής συγχώνευσης των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται σε μία, με ταυτόχρονη μεταφορά όλου του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, στη νέα επιχείρηση. Για τη νομιμότητα της, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, μεταφοράς προσωπικού κατά την έννοια των διατάξεων αυτών αρκούσε το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης και με απλή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς σκοπός του νόμου ήταν η αντιμετώπιση του ανακύπτοντος κοινωνικού ζητήματος της απώλειας μακροχρόνιας, κατά κανόνα, εργασίας των υπαλλήλων στις λυθείσες δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και η αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας τους, σε όφελος της νέας επιχείρησης που προκύπτει. Η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης είχε ως αποτέλεσμα να καταταγούν οι εργαζόμενοι που μεταφέρθηκαν σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου και να συνεχίσουν να απασχολούνται και να αμείβονται στο πλαίσιο έγκυρων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕφΔωδ 31/2014, ΕλΣυν Τμ. Ι. Πράξη 138/2012, 48/2012, 6/2012, 165/2011, 208/2011, 218/2010, Γνωμ. ΝΣΚ 194/2013, 203/2012).

Ωστόσο, από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρέθηκαν αναιτιολόγητα οι εργαζόμενοι της προϋπάρχουσας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην οποία συγχωνεύθηκαν ή απορροφήθηκαν οι υπόλοιπες του Δήμου, παρά το γεγονός μάλιστα, πως, σε αρκετές περιπτώσεις, η σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που τους συνδέει με τις Δ.Ε.Υ.Α. έχει διαγνωσθεί και δικαστικώς ή βεβαιώνεται και από τους ίδιους τους εργοδότες τους. Η παράλειψη του νομοθέτη οφειλόμενη προδήλως σε νομοτεχνική αβλεψία ή παραδρομή να εντάξει και το εν λόγω προσωπικό στη δυνατότητα κατάταξης σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου στη νέα δημοτική επιχείρηση που προέκυψε δια συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως, τελεί εξ αντικειμένου σε αντίθεση με την περί ισότητας διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος. Τούτο, καθώς εισάγει διαφορετική μεταχείριση, όσον αφορά την εφαρμογή ενός ευνοϊκού μέτρου, μεταξύ εργαζομένων, οι οποίοι παρέχουν την εργασία τους με την ίδια έννομη σχέση, υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και σε όμοιους φορείς, ενώ δεν συντρέχει λόγος γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη διαφορετική αυτή μεταχείριση (Γνωμ. ΝΣΚ 39/2011).

Με την διάταξη, συνεπώς, του άρθρου 13 αποκαθίσταται το ανωτέρω νομοθετικό κενό, το οποίο πρέπει να καλυφθεί με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 14. Ν. 4483 /2017

Τίτλος άρθρου

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. προς τον οικείο Δήμο - Κείμενο νόμου

1. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ρυθμίζεται η αποπληρωμή σε πολλαπλές ισόποσες δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, από οποιαδήποτε αιτία, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης προς τον οικείο Δήμο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των δόσεων και η περιοδικότητά τους. Ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, από οποιαδήποτε αιτία, προς τον οικείο Δήμο, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να απαλλάσσονται προσαυξήσεων και προστίμων, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές του οικείου Δήμου προς τη Δ.Ε.Υ.Α., που προέρχονται από την τιμολόγηση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της, μπορεί να συμψηφίζονται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α. προς το Δήμο. Για την εφαρμογή του συμψηφισμού υποβάλλει πρόταση το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. και αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις και πρόστιμα, που αφορούν στις οφειλές που συμψηφίζονται, περιλαμβάνονται στο συμψηφισμό και αφαιρούνται από το τελικό ποσό.

Σημείωση: Η διάταξη αυτή δεν ενσωματώθηκε στο Ν.1069/1980

Αιτιολογική έκθεση: Η διάταξη του άρθρου 14 προβλέπει ένα πλαίσιο δυνητικής παροχής ταμειακών διευκολύνσεων προς τις Δ.Ε.Υ.Α., με τη πρόβλεψη της δυνατότητας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τους οικείους Δήμους, με καταβολή σε πολλαπλές ισόποσες δόσεις και χρονικό ορίζοντα δέκα (10) ετών, καθώς και της δυνατότητας διαγραφής προστίμων και προσαυξήσεων σε ήδη βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τους Δήμους. Αντίστοιχα, παρέχεται και η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών των οικείων Δήμων προς τις Δ.Ε.Υ.Α, με σκοπό την ταμειακή διευκόλυνση αμφοτέρων.

Άρθρο 15.

Τίτλος άρθρου

Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού –

1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«7. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α. μεταφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα μεταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στα επόμενα έτη, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μεταφέρεται για συμψηφισμό, με βάση τις διατάξεις των ίδιων ως άνω άρθρων.

8. Από 1.1.2011 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) διέπεται σχετικά με την εν γένει λειτουργία της από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/1980 (Α΄191). Οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 890/1979 (Α΄80) καταργούνται. Η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου λήγει με την εγκατάσταση του νέου, το οποίο ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1069/1980.

9.α. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρεται στο νέο φορέα, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη. Η ρύθμιση του εδαφίου αυτού εφαρμόζεται και για το προσωπικό κοινωφελών εταιρειών και Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν λυθεί, εφόσον απασχολούταν πραγματικά, κατά τις 30.5.2011.

β. Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:

αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του Ν. 3852/2010.

β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, που έχουν λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να μεταφέρεται στον οικείο δήμο, εάν απασχολείτο πραγματικά στην επιχείρηση και ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/37345/0004/ 4.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Β΄ 784), κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης λύσης. Για τη μεταφορά απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες των τυπικών του προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη βαθμολογική και μισθολογική του κατάταξη.

4. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή μετατροπής αμιγών επιχειρήσεων του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/1995 σε ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε δημοτικές ανώνυμες εταιρείες, κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, το πλεονάζον προσωπικό που μεταφέρθηκε σε Δήμους ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 (Α΄ 263) και της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 (Α΄ 234), θεωρείται ότι μεταφέρθηκε νόμιμα, εφόσον απασχολείτο πραγματικά, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, στην επιχείρηση αυτή κατά τις 31.12.2005, με την προϋπόθεση ότι συνέχισε να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας μέχρι και την ημερομηνία μεταφοράς του, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 41 . Ν. 4483 /2017.

Τίτλος άρθρου

Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α.

1. Οι δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης του Ν. 1069/1080, οι σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, καθώς και οι περιφέρειες, τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών και η Ένωση Περιφερειών, ενημερώνουν με τα οικονομικά τους στοιχεία τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται για κάθε βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων, οι φορείς στους οποίους παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστέρησης ενσωμάτωσης των στοιχείων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να επιβάλλεται παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον οικείο Ο.Τ.Α.

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι νόμοι 74712/2010 και 74713/2010 (Β΄2043) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού ρύθμιση, επιδιώκεται η διεύρυνση και συστηματοποίηση σε μια ενιαία διάταξη των υπόχρεων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού για υποβολή των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, με απώτερο στόχο την ολοκληρωμένη συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκεί το Υπουργείο Εσωτερικών ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (Ν. 3852/2010) και υπεύθυνο για τη συλλογή στοιχείων των εν λόγω φορέων.

Με τη δεύτερη παράγραφο αποσκοπείται η αποτύπωση, σε ενιαία διάταξη, των κυρώσεων, σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστερημένης ενσωμάτωσης των οικονομικών τους στοιχείων, με σκοπό να λειτουργήσει αυτό αποτρεπτικά στην εμφάνιση των εν λόγω συμπεριφορών από τους υπόχρεους φορείς. Ενδεικτικά, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης ή καθυστέρησης ενσωμάτωσης των στοιχείων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να επιβάλλεται παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους ή συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον οικείο Ο.Τ.Α..comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΔΕΥΑ, ΟΤΑ