30/12/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οδηγίες για τη δήλωση Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού

Με την Αριθ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ (9/11/2017) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Οικονομικών, οι δικαιούχοι πληρωμής* υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Η επιχείρηση (υπόχρεος) δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση τον/τους ΕΤΛ σε μορφή IBAN, όπου δέχεται τις εισπράξεις της μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σημειώνεται επίσης ότι στο νέο έντυπο Ε3 που έχει τεθεί για διαβούλευση υπάρχει ξεχωριστή ενότητα που αφορά το θέμα με τίτλο «Ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί επιχείρησης». Αναμένεται λοιπόν να δηλωθούν και εκεί.

Με την ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι αυτοί είναι όσοι διαθέτουν τους κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι) που αναφέρονται στην περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου της με Αριθμ. 45231/20-04-2017 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Οικονομικών.

(* Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως «δικαιούχος πληρωμής» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής)

Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Συναλλαγές που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010 ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω Επαγγελματικού Λογαριασμού, που έχουν δηλωθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του. Σε περίπτωση που γίνει δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής, τότε η ΑΑΔΕ προβαίνει επίσης σε απενεργοποίησή του Λογαριασμού αυτού.

Σε περίπτωση που οι συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά (όπως ορίζονται και στο άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1005/2017 ) διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς, τότε οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών τους Λογαριασμών.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης.

Εφαρμογή Δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού

Αρχική Οθόνη

H είσοδος του Χρήστη στην εφαρμογή πραγματοποιείται από το δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) μέσω του TAXISnet με τα διαπιστευτήρια που διαθέτει για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ Κατά την πρόσβαση, επιβεβαιώνεται ότι ο Χρήστης είναι επιχείρηση / επιτηδευματίας. Κάνοντας κλικ στις «Εφαρμογές» ο χρήστης επιλέγει «Επαγγελματικοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.


Στην αρχική σελίδα ο Χρήστης έχει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Διαχείριση ΕΛ
 • Ιστορικό Μεταβολών
 • Επιλογή Ρόλου (εμφανίζεται μόνο εάν ο Χρήστης διαθέτει και άλλους ρόλους στο TAXISnet, π.χ. λογιστής)

Επιπλέον, εμφανίζονται σε πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ΕΛ, εφόσον έχει δηλωθεί.
 • Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών όπου τηρείται ο κάθε ΕΛ.
 • Ημερομηνία Δήλωσης του ΕΛ.
 • Κατάσταση του Ε.Λ. Στην περίπτωση που υπάρχει καταχωρημένος Ε.Λ., αυτός εμφανίζεται σε κατάσταση είτε «Επιβεβαιωμένος» Ε.Λ. είτε «Προς επιβεβαίωση».

Πατώντας επάνω σε έναν ΙΒΑΝ/Λογαριασμό, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του σε αναδυόμενο παράθυρο.

Προσθήκη ΕΛ

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει έναν ή περισσότερους ΕΛ, εφόσον έχει τουλάχιστον μία δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στις Ομάδες Δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση του φόρου εισοδήματος (άρθρο 16 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει). Εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα η οποία να εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω Ομάδες , εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ΕΛ. Η δυνατότητα εισαγωγής ΕΛ για αυτές τις περιπτώσεις θα ενεργοποιηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Η προσθήκη γίνεται μέσω του πλήκτρου «Προσθήκη Επαγγελματικού Λογαριασμού». Ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον ΕΛ ως ακολούθως:


Ο Χρήστης εισάγει τον ΙΒΑΝ/Λογαριασμό και επιλέγει την Ομάδα Δαπανών στην οποία θα πρέπει να εντάσσονται οι κινήσεις του λογαριασμού αυτού. Οι Ομάδες Δαπανών μπορεί να είναι κάποια ή κάποιες από τις Γενικές δαπάνες, Ιατρικές δαπάνες, Φαρμακευτικές δαπάνες, Εμπορία Οχημάτων και Λειτουργία Συνεργείων, ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Σε περίπτωση εισαγωγής Αριθμού Λογαριασμού από Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμής οι οποίοι δεν διαθέτουν ΙΒΑΝ (π.χ. σε περίπτωση wallet), πρέπει να προστίθεται το πρόθεμα 701 πριν το 12ψήφιο Αρ. Λογαριασμού. Αν π.χ. ο Αρ. Λογαριασμού είναι 123456789100 στην εφαρμογή πρέπει να εισαχθεί το 701123456789100.

Στο τέλος, ο Χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει την καταχώρηση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί «Ακύρωση» ο Χρήστης οδηγείται στην Αρχική Οθόνη.

Στην περίπτωση που επιλεγεί «Επιβεβαίωση» πραγματοποιείται η ακόλουθη επεξεργασία:

 • Επαλήθευση των ψηφίων ελέγχου του IBAN/Λογαριασμού.
 • Έλεγχος αν ο λογαριασμός είναι ήδη καταχωρημένος από τον ίδιο τον Χρήστη.
 • Αναζήτηση και εμφάνιση της ονομασίας του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών. Αν ο ΙΒΑΝ/Λογαριασμός που εισάγει ο Χρήστης ανήκει σε ελληνικό Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, τότε συμπληρώνεται αυτόματα το όνομα του Παρόχου στον οποίο ανήκει ο λογαριασμός.
 • Έλεγχος αν ο λογαριασμός έχει ήδη δηλωθεί ως ΕΛ από άλλον επιτηδευματία και αν αυτή η ιδιότητα παραμένει σε ισχύ.

Εφόσον οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης ως ακολούθως:


Πατώντας το πλήκτρο «Διόρθωση Στοιχείων», επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη, ενώ με το πλήκτρο «Καταχώρηση» ολοκληρώνεται η καταχώρηση του ΕΛ.

Διαγραφή ΕΛ

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει έναν ή περισσότερους ΕΛ. Για κάθε εγγραφή ΕΛ. εμφανίζεται η επιλογή διαγραφής του. Εφόσον ο Χρήστης επιλέξει Διαγραφή, εμφανίζεται:


Ο Χρήστης επιλέγει είτε να επιβεβαιώσει τη διαγραφή του ΕΛ προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί είτε να την ακυρώσει και να επιστρέψει στην Αρχική Οθόνη.

Στην περίπτωση που επιλεγεί «Διαγραφή» ελέγχονται τα ακόλουθα:

 • Εάν ο ΕΛ είναι μοναδικός. Η εφαρμογή παράγει προειδοποιητικό μήνυμα ότι είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τουλάχιστον έναν ΕΛ.
 • Εάν ο Ε.Λ. ήταν σε status «Προς επιβεβαίωση», τότε η εφαρμογή παράγει προειδοποιητικό μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται η διαγραφή λογαριασμών που η κατάστασή τους είναι «Προς Επιβεβαίωση».

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να αντικαταστήσει έναν ΕΛ, θα πρέπει πρώτα να εισάγει τον νέο ΕΛ και στη συνέχεια να διαγράψει τον παλαιό. Η σειρά αυτή είναι υποχρεωτική εάν υπάρχει μόνο ένας ενεργός ΕΛ.

Διαδικασία Επιβεβαίωσης Λογαριασμού

Οι λογαριασμοί που εισάγονται από τους Χρήστες (σε μορφή ΙΒΑΝ) αποστέλλονται καθημερινά στους αντίστοιχους εκδότες, οι οποίοι ελέγχουν την ορθότητά τους (π.χ. υπαρκτός λογαριασμός, ο λογαριασμός ανήκει πράγματι στο χρήστη που τον δηλώνει κ.ά.). Εφόσον ένας λογαριασμός επιβεβαιωθεί από τον εκδότη, αλλάζει κατάσταση από «Προς επιβεβαίωση» σε «Επιβεβαιωμένος». Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται ως απορριφθείς. Σε περίπτωση απόρριψης, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκδότη του λογαριασμού για να εξακριβώσει το λόγο της απόρριψης.

Λογαριασμοί από Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών οι οποίοι δε διαθέτουν ΙΒΑΝ, δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν από τους αντίστοιχους εκδότες και παραμένουν σε κατάσταση «Προς επιβεβαίωση». Η επιβεβαίωση αυτής της κατηγορίας λογαριασμών θα ενεργοποιηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Ιστορικό Μεταβολών

Σε κάθε Ενέργεια (προσθήκη, διαγραφή κ.λπ.), δημιουργείται μια εγγραφή με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ημερομηνία
 • ΙΒΑΝ/Λογαριασμό
 • Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών
 • Ενέργεια
 • Νέα Κατάσταση
 • Αιτιολογία
 • Κωδικός Αναφοράς

Ο Χρήστης μπορεί να δει το Ιστορικό Μεταβολών πατώντας τη σχετική επιλογή.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΑΑΔΕ, Επαγγελματικός Τραπεζικός Λογαριασμός, Ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής