29/11/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Επώνυμες Σκέψεις

ΕΝΦΙΑ – Τι ισχύει για φυσικά και νομικά πρόσωπα

ΕΝΦΙΑ, ένας φόρος που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού λαμβάνει υπόψη του αντικειμενικές αξίες που καμία σχέση δεν έχουν µε τις σημερινές εμπορικές αξίας που έχουν κατακρημνιστεί.

Γενικά η υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας έχει µειώσει την εμπορική - πραγματική αξία τους, έχει παγώσει την κτηματαγορά και µία σειρά συνδεδεμένων κλάδων και έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της οικονομίας. Κυρίως όμως, έχει φέρει σε απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των οποίων προς την εφορία αυξάνονται πάνω από 1 δισ. ευρώ τον μήνα!

Πρέπει να έχουμε κατά νου για τα φυσικά πρόσωπα, ότι:

  • Από το 2016, δεν ισχύει η µείωση του κύριου φόρου κατά 20% των κενών µη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
  • Από το 2016, αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων (σηµ. η αξία των αγροτεμαχίων δεν λαμβάνεται υπόψη για το συμπληρωματικό φόρο για το 2017 και το 2018).
  • Από το 2016, αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου επί των οικοπέδων.

Πρέπει να έχουμε κατά νου για τα νομικά πρόσωπα, ότι:

  • Από το 2016, αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου επί των οικοπέδων.
  • Από το 2016, δεν ισχύει η απαλλαγή του συμπληρωματικού φόρου για τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας και πλέον φορολογούνται µε συντελεστή 1‰ για τον ΕΝΦΙΑ του 2016 – 2017 κ.λπ..
  • Από 2ο 2016, αυξήθηκε ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5‰ στο 5,5‰, ενώ για τα οριζόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ο ίδιος συντελεστής αυξήθηκε από 2,5‰ στο 3,5‰.

Επίσης τόσο για φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα:

Κτίσματα µετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2017 και 2018.

Απαλλάσσονται για το 2017 από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν: στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ και στην Επιτροπή Ολυµπίων και Κληροδοτημάτων (ΕΟΚ), σύμφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν.4474/2017, όπως τροποποίησε το σχετικό άρθρο 3 του Ν.4223/2013.

Καταβολή ΕΝΦΙΑ 2017 σε πέντε (5) δόσεις:

1.Μέχρι 29/9/2017

2.Μέχρι 31/10/2017

3.Μέχρι 30/11/2017

4.Μέχρι 29/12/2017

5.Μέχρι 31/1/2018

Για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2017 ισχύουν όλες οι παραδοχές οι οποίες ίσχυσαν και στην εκκαθάριση των ετών 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα µε την ΠΟΛ. 1184/30-7-2014 και την ΠΟΛ. 1082/23-6-2016.

Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωµής φόρου

1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση 50% στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.

Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημά του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4172/2013 όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει 9.000 ευρώ, προσαυξημένο 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο µέλος.

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150τµ και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη µμονογονεϊκή οικογένεια µε ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο εξαρτώμενα τέκνα και

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

2. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό 100%, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείµενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο µέλος.

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150τµ,

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και

δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΝΦΙΑ, Φυσικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα