01/09/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου 2017

Δείτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για το μήνα Σεπτέμβριο 2017.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας από Φυσικά Πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, (α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας ή (β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή (γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

Για το ημερολογιακό έτος αναχώρησης 2016

Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ

Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016 η συνέλευση συγκαλείται

Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017

Καταχώριση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο ΓΕΜΗ

Ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο ΓΕΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών.

Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης 79752/31-12-2014 (τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ).

Για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016

Μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα. (Άρθρο 36 Ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1127/2009 ΠΟΛ.1098/2006)

Διαχειριστική περίοδος Αυγούστου 2017

Μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2017

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό για κάθε φορολογική περίοδο. Οι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
Διαχειριστική περίοδος Αυγούστου 2017 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο)

Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2017

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται με τις ΠΟΛ.1060/2006, ΠΟΛ. 1098/2006, ΠΟΛ.1107/2014.

Η υποβολή της στατιστικής δήλωση είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου Α.Φ.Μ..

Για τον μήνα Αύγουστο 2017

Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2017

Καταχώρηση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και εφόσον η Γενική Συνέλευση έχει οριστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου, οι υπόχρεοι οφείλουν να δημοσιεύσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017

Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.
Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Ιουλίου 2017 που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος

Μέχρι 2 Οκτωβρίου 2017

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2017 γίνεται

Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2017

Καταβολή Εργοδοτικής εισφοράς για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

Υποχρέωση καταβολής ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς (20) ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων.

Η καταβολή της εισφοράς για το έτος 2017 γίνεται

Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Για τη μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται

Μέχρι 2 Οκτωβρίου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2017, σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή μέσω διαδικτύου
Μέχρι 2 Οκτωβρίου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)

Για τη μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται
Μέχρι 2 Οκτωβρίου 2017comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προθεσμίες, Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, Φορολογικές υποχρεώσεις, Ασφαλιστικές υποχρεώσεις, Δήλωση ΦΠΑ, Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Γενικές Συνελεύσεις, Υποβολή ΑΠΔ