02/05/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Μαΐου 2017

Δείτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για το μήνα Μάιο 2017.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τροποποιητικές για διόρθωση αποκλίσεων ΜΥΦ

Για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2016, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση

μέχρι 8 Μαΐου 2017

Ειδικός Φόρος Ακινήτων

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε (σήμερα Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του / άρθρου 65 του Ν.4172/2013), που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 3091/2002.

Η δήλωση υποβάλλεται

Μέχρι 22 Μαΐου 2017

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα. (Άρθρο 36 Ν.2859/2000, ΠΟΛ. 1127/2009 ΠΟΛ.1098/2006)

Διαχειριστική περίοδος Απριλίου 2017

Μέχρι 26 Μαΐου 2017

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Προκειμένου γιαυποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιοόταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδικήδήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναιχρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό για κάθε φορολογική περίοδο. Οι εμπρόθεσμεςπεριοδικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικήςμεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
Διαχειριστική περίοδος Απριλίου 2017 (για υπόχρεους σε τήρησηδιπλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.)
Μέχρι 31 Μαΐου 2017

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται με τις ΠΟΛ.1060/2006, ΠΟΛ.1098/2006, ΠΟΛ.1107/2014.

Η υποβολή της στατιστικής δήλωση είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου Α.Φ.Μ..

Για τον μήνα Απρίλιο 2017

Μέχρι 31 Μαΐου 2017

Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου16 του Ν.4172/2013 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.
Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Μαρτίου που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος.
Μέχρι 31 Μαΐου 2017

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Απριλίου 2017 γίνεται:
Μέχρι 31 Μαΐου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Για τη μισθολογική περίοδο Απριλίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται:

Μέχρι 31 Μαΐου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή Α.Π.Δ.,για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Απριλίου 2017,σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή μέσω διαδικτύου:
Μέχρι 31 Μαΐου 2017

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.(α΄ και β΄ βαθμού)

Για τη μισθολογική περίοδο Μαρτίου 2017 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται:
Μέχρι 31 Μαΐου 2017comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΑΠΔ, Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ΦΠΑ, Παρακράτηση φόρου, Vies, Ειδικός Φόρος Ακινήτων, Φορολογικές υποχρεώσεις, Ασφαλιστικές υποχρεώσεις, τροποποιητική ΜΥΦ