07/04/17 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Η σχέση μεταξύ της ΕΠΑ και του έμμεσου εργοδότη

1. Νομικό πλαίσιο

Με βάση τον ορισμό της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 181 για τα γραφεία προσωρινής απασχόλησης, από τη δράση των γραφείων προκύπτει μια τριγωνική σχέση γραφείου-εργαζόμενου-χρήστριας επιχείρησης. Τα γραφεία προσλαμβάνουν εργαζόμενους τους οποίους εν συνεχεία τους διαθέτουν άμεσα σε επιχειρήσεις για να εργασθούν. Μέσα από αυτή την τριγωνική σχέση, όπως διαφαίνεται στο παρακάτω σχήμα, προκύπτουν δύο τύποι σύμβασης, αυτή που αναπτύσσεται μεταξύ ΕΠΑ (Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης) και των εργαζομένων που προσλαμβάνει και αυτή με­ταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη.

Το ειδικό νομικό πλαίσιο για τον κατ' επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων εμφανίστηκε με το Ν.2956/2001, η έννοια του οποίου συμπίπτει με αυτή του γνήσιου δανεισμού, όπου εν συνεχεία τροποποιήθηκε κατά τρόπο εκτεταμένο με το άρθρο 3 του Ν.3846/2010 και το άρθρο 7 του Ν.3899/2010 και χαρακτηρίζει ως προσωρινή απασχόληση την κατά δανεισμό εργασία και παράλληλα οριοθετεί τις προϋποθέσεις σύστασης Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Ν.4093/2012, οι ΕΠΑ αποτελούν ανώνυμες εταιρείες και διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Με το Ν.4052/2012, προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2008/104/ΕΚ/19-11-2008 του Ευρωπαικού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί της ερ­γασίας μέσω ΕΠΑ και ρυθμίζονται οι όροι εργασίας των προσωρινά απασχολούμενων και άλλες διατάξεις. Με την Απόφαση με αριθμ. 1517/34 (ΦΕΚ 155/Β/29-01-2013), Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, δίνεται εκ νέου ο ορισμός αυτής, όπου Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με την μορφή της προσωρινής απασχόλησης, όπως η απασχόληση αυτή προσδιορίζεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 123 του Ν. 4052/2012.

Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να ασκεί και τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας, για την άσκηση της οποίας η επιχείρηση πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αναγγελία έναρξής σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4052/2012,

β) Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον η επιχείρηση αυτή πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις

γ) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η παροχή εργασίας μέσω ΕΠΑ διαφέρει από την σύμβαση έργου (υπεργολαβία), όπου στην περίπτωση της σύμβασης έργου τη διεύθυνση και την εποπτεία του εργαζομένου την ασκεί ο άμεσος εργοδότης.

2. Εννοιολογικοί ορισμοί

Επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις,

Προσωρινά απασχολούμενος: Είναι ο εργαζόμενος ο οποίος έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του.

Έμμεσος εργοδότης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο και υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση του οποίου εργάζεται προσωρινά ο προσωρινά απασχολούμενος,

Τοποθέτηση: Είναι η περίοδος κατά την οποία ο προσωρινά απασχολούμενος τίθεται στη διάθεση του έμμεσου εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του.

Βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης: Είναι οι όροι εργασίας και απασχόλησης που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση και αφορούν ιδίως:

  • στη διάρκεια του χρόνου εργασίας, στις υπερωρίες, στα διαλείμματα, στις περιόδους ανάπαυσης, στη νυκτερινή εργασία, στις άδειες και στις αργίες,
  • στις αποδοχές.

3. ΕΠΑ- Μη γνήσιος δανεισμός

Η παραχώρηση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένο λόγο που δικαιολογείται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχικές ανάγκες. Διακρίνουμε την έννοια του μη γνήσιου δανεισμού, όπου μη γνήσιος δανεισμός υπάρχει όταν η σύμβαση εργασίας μεταξύ εργαζομένου και αρχικού εργοδότη προβλέπει ότι ο εργαζόμενος δεν θα προσφέρει την εργασία του στον αρχικό εργοδότη αλλά σε τρίτο που θα υποδεικνύει ο αρχικός εργοδότης. Ο μη γνήσιος δανεισμός ονομάζεται και κατ' επιχείρησιν δανεισμός, γιατί ο αρχικός εργοδότης είναι επιχείρηση, της οποίας το αντικείμενο εργασίας είναι ακριβώς να παραχωρεί εργαζομένους σε τρίτους (ΕΠΑ).

Αν και η παραχώρηση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένο λόγο που δικαιολογείται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχικές ανάγκες, θεσπίζεται ότι η διάρκεια της απασχόλησης του εργαζομένου στον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 36 μήνες (ουσιαστικά αναιρείται ο πρόσκαιρος χαρακτήρας της).

Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου, επέρχεται αυτόματη μετατροπή αυτής της σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανεώσεών της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη.

4. Έγγραφη σύμβαση ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη

Το θεσμικό πλαίσιο είναι αρκετά ευέλικτο, με την έννοια της έλλειψης περιορισμών και ευνοεί την επέκταση της προσωρινής απασχόλησης, διότι επιτρέπει την απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη, με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης για όλες τις ειδικότητες και τα επαγγέλματα.

Για την παροχή εργασίας με τη μορφή προσωρινής απασχόλησης απαιτείται έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, στην οποία θα αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της. Αναφορικά με το ύψος των αποδοχών προβλέπεται ότι οι αποδοχές τού κατά δανεισμό εργαζομένου δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ΕΓΣΣΕ. Στην περίπτωση εργαζομένων που απασχολούνται σε μια επιχείρηση μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, η επιχείρηση αυτή αποτελεί σύμφωνα με το νόμο τον έμμεσο εργοδότη τους.

5. Τρόπος και διαδικασία γνωστοποίησης των συμβάσεων προσωρινής Απασχόλησης

Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης της παρ. 1 του άρθρου 124 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α' 41) συνάπτονται εγγράφως από την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) σε τρία αντίτυπα και υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους, νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας και εργαζόμενο.

Το ένα αντίτυπο της σύμβασης αμέσως μετά την υπογραφή της παραδίδεται στον εργαζόμενο, το άλλο παραμένει στην Ε.Π.Α. και το τρίτο παραδίδεται στον έμμεσο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να το τηρεί στο χώρο εργασίας και να το θέτει στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του Σ.Ε.Π.Ε.

Σε περίπτωση συμβάσεων μερικής απασχόλησης, η Ε.Π.Α. υποχρεούται, μετά την κατάθεση τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.2639/1998 (ΦΕΚ Α' 205) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α' 166), να παραδίδει ένα αντίγραφο της σύμβασης στον εργα­ζόμενο και το άλλο να το αποστέλλει στον έμμεσο εργοδότη, ο οποίος έχει την υποχρέωση τήρησής του στο χώρο εργασίας.

Η Ε.Π.Α. ευθύνεται για τη σύννομη κατάρτιση των ανωτέρω συμβάσεων και είναι υπεύθυνη για την παράδοση των αντιτύπων τους στον εργαζόμενο και τον έμμεσο εργοδότη.

Η σύναψη συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης επιτρέπε­ται εφόσον η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) έχει εγγραφεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης και δεν της έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Όροι εργασίας προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων

Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.

Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικώς καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.

Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.

Οι αποδοχές του προσωρινά απασχολούμενου καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτός έχει υποδείξει.

Η διάρκεια της τοποθέτησης του μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανεώσεών της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη.

Οι όροι εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση ή με σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποδοχές, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έμμεσο εργοδότη είναι τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από αυτό τον εργοδότη για την ίδια θέση.

Για την απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη, είτε με προσωρινή απασχόληση είτε με σύναψη σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούμενου μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας μέσω της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, απαγορεύεται οποιαδή­ποτε οικονομική επιβάρυνση του μισθωτού.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη διάθεση της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους σε έμμεσο εργοδότη υπάγονται στον κλάδο παροχών ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον επικουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, με εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητάς τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωρινά απασχολούμενου καταβάλλονται από την Ε.Π.Α. σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση που ο προσωρινά απασχολούμενος λόγω της ιδιότητάς του ασφαλίζεται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του καθορίζεται με συμφωνία του (προσωρινά απασχολούμενου) και της Ε.Π.Α..

Στους εργαζόμενους μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσο εργοδότη παρέχονται οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, ιδίως δε στα κυλικεία, στους παιδικούς σταθμούς και στα μεταφορικά μέσα, που υπάρχουν στη διάθεση των άμεσα εργαζομένων στον έμμεσο εργοδότη και με τους ίδιους όρους, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση, όπως η διαφοροποίηση του ωραρίου ή η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας.

Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης διευκολύνουν την πρόσβαση και των προσωρινά απασχολούμενων στους παιδικούς σταθμούς που παρέχουν, ακόμα και κατά τις περιόδους μεταξύ των τοποθετήσεων και σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρο­μίας τους και η επαγγελματική κινητικότητά τους.

Οι μισθωτοί με σύμβαση ή σχέση προσωρινής απασχόλησης απολαμβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη.

Οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των εγκύων και γαλουχουσών γυναικών, στην προστασία των παιδιών και των νέων, καθώς και στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και κάθε δράση για την καταπολέμηση οποιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, εφαρμόζονται και στους προσωρινά απασχολούμενους.

7. Υποχρεώσεις έμμεσου εργοδότη

Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο μετά την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις κενές θέσεις εργασίας στον έμμεσο εργοδότη, προκειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άλλους εργαζομένους της επιχείρησης να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται με γενική ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν άμεσα ή έμμεσα απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η μόνιμη απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύναψη σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούμενου, μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας με την επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Άκυρη επίσης θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν άμεσα ή έμμεσα παρεμποδίζονται τα συνδκαλιστικά δικαιώματα του μισθωτού ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά του δικαιώματα. Δηλαδή- παρά το γεγονός ότι άμεσος εργοδότης εδώ είναι η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, ωστόσο, με δεδομένο ότι ο εργαζόμενος απασχολείται στην επιχείρηση του έμμεσου εργοδότη, εκεί έχει κάθε συμφέρον να ασκήσει και το συνδικαλιστικό του δικαίωμα. Επομένως και οι μισθωτοί που απασχολούνται μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσους εργοδότες έχουν δικαίωμα να γίνονται μέλη των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφόσον πληρούν τους όρους του καταστατικού τους. Οι προσωρινά απασχολούμενοι συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του ορίου που απαιτείται για τη σύσταση οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στην επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης και στον έμμεσο εργοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται, κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων του, να παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των προσωρινά απασχολουμένων, το σχέδιο χρήσης των προσωρινά απασχολουμένων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψής τους απευθείας από αυτόν, υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ενημέρωση και τη διαβούλευση και ιδίως του Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ Α' 252).

Οι έμμεσοι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν και στους προσωρινά απασχολούμενους τις κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης που παρέχονται στους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους και η επαγγελματική κινητικότητά τους.

Ο έμμεσος εργοδότης, με την επιφύλαξη συμβατικής πρόβλεψης για συνευθύνη σωρευτικά και της Ε.Π.Α., είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του μισθωτού και για το εργατικό ατύχημα.

Στην περίπτωση έμμεσου εργοδότη, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη και τους προσωρινά απασχολούμενους, αυτός υποχρεούται να απασχολεί ιατρό εργασίας. Οι προσωρινά απασχολούμενοι προσμετρώνται για τον καθορισμό του ελάχιστου ετήσιου χρόνου απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας του έμμεσου εργοδότη.

Εάν ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του έμμεσου εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη και τους προσωρινά απασχολού­μενους, είναι μικρότερος του 50, ισχύουν οι γενικές διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης. Πέραν αυτού, ο ιατρός εργασίας της Ε.Π.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες παρακολούθησης της υγείας των προσωρινά απα­σχολούμενων.

8. Περιορισμοί-Απαγορεύσεις

Η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμ­βαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται:

  • όταν με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας,
  • όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων,
  • όταν οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

9. Σύνδεση ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη

Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.

Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το άρθρο 126 εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).

Η Ε.Π.Α. έχει την υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό μισθωτών (εργαζομένων) που απασχολεί. Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, καθορίζεται σε 0,4 ώρες ανά εργαζόμενο ετησίως. Ο χρόνος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως.

Τα στοιχεία και ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες προσωπικού που κατατίθενται από την Ε. Π. Α. στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας της Ε.Π. Α. καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ Α' 84).

Η Ε.Π.Α. συνεργάζεται συστηματικά με τον έμμεσο εργοδότη προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των προσωρινά απασχολούμενων.

Για τους μισθωτούς των Ε.Π.Α. ισχύουν οι σχετικές με την ασφάλεια και υγεία διατάξεις.

10. Διαδικαστικά για την τήρηση και εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την εργατική νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Αποφ. 1517/34/2013, ρυθμί­ζονται οι διατυπώσεις που αφορούν την σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη, αναφορικά με την τήρηση των στοιχείων, που αφορούν την εργατική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

1. Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συνάπτονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 124 Ν.4052/2012 μεταξύ της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και των μισθωτών, πέραν των οριζόμενων στη διάταξη αυτή στοιχείων και με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του Π.Δ.156/94 (ΦΕΚ Α' 102), πρέπει να περιλαμβάνουν και τα εξής επιπλέον στοιχεία:

α) Αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης περί δυνατότητας άσκησης της δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης.

β) Αναγραφή των στοιχείων των Τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, που κατατέθηκαν από την Επιχείρηση Προσωρι­νής Απασχόλησης ως οικονομική εγγύηση των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών.

γ) Μνεία της υποχρέωσης του εργοδότη (Ε.Π.Α.) για τη λήψη και τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας

2. Στην περίπτωση κατά την οποία κατά τον χρόνο σύναψης της ως άνω σύμβασης δεν είναι γνωστός ο έμμεσος εργοδότης, αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του έμμεσου εργοδότη, καταρτίζεται συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και του εργαζόμενου, στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής της εργασίας αυτού στον έμμεσο εργοδότη.

3. Οι προσωρινά απασχολούμενοι καταχωρούνται στον πίνακα προσωπικού της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, ο οποίος υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (με μνεία την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας του ΣΕΠΕ της έδρας της). Αντίγραφο του ως άνω πίνακα προσωπικού, αποστέλλεται από την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη, κατά το μέρος που αφορά τους παραχωρηθέντες σε αυτόν εργαζόμενους. Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται στον χώρο εργασίας του έμμεσου εργοδότη.

Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται να αποστέλλει στον έμμεσο εργοδότη και αντίγραφα των συμβάσεων με τους εργαζομένους της που παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν την ασφαλιστική τους κάλυψη, εφόσον δεν έχει αναλάβει ο έμμεσος εργοδότης την υποχρέωση της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ο έμμεσος εργοδότης στην κατάσταση προσωπικού που υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (με μνεία την οικεία επιθεώρηση εργασίας) έχει την υποχρέωση να περιλαμβάνει σε "ειδικό κεφάλαιο" τους προσωρινά απασχολούμενους αναγράφοντας και την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης, της οποίας οι προσωρινά απασχολούμενοι αποτελούν προσωπικό.

4. Ο έμμεσος εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταθέτει αναλυτικά προγράμματα ωρών εργασίας στην αρμόδια επιθεώρηση και για τους προσωρινά απασχολούμενους σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σταθερό ωράριο εργασίας.

5. Σε περίπτωση ανάγκης πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης της υπερωριακής απασχόλησης, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ανήκει στον έμμεσο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται επιπλέον να κοινοποιεί τον τελικώς πραγματοποιούμενο αριθμό ωρών υπερωριακής απασχόλησης στην Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης.

6. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2972/2001 και υποχρεούται να υποβάλλει, στο κατά το άρθρο 4 του ως άνω νόμου, αρμόδιο για την απογραφή υποκατάστημα ή παράρτημα Ι.Κ.Α:

α) αντίγραφο του εγγράφου της έγκρισης άσκησης της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης και β) αντίγραφα των εκάστοτε συμβάσεων, που καταρτίζονται τόσο με τους προσωρινά απασχολούμενους όσο και με τους έμμεσους εργοδότες.

7. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης έχει υποχρέωση υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του άρθρου 1 του Ν.2972/2001 για το μόνιμο προσωπικό της και για τους προσωρινά απασχολούμενους για όσο χρονικό διάστημα δεν παρέχουν εργασία σε συγκεκριμένο έμμεσο εργοδότη. Πέραν της ανωτέρω ΑΠΔ υποβάλλεται υποχρεωτικά από την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης και Αναλυτική Περιοδική Δήλωση για τους μισθωτούς της, που παρέχουν εργασία προσωρινά σε έμμεσο εργοδότη και για όλο το διάστημα αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2972/2001, όπως ισχύει. [Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ Φ1 1321/1272/67/ 22.2-3.3.2006 (ΦΕΚ Β' 272)].

8. Υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και για τους μισθωτούς που παρέχουν εργασία προσωρινά σε έμμεσο εργοδότη υπέχει από 1-1-2006 αποκλειστικά η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης. Επίσης και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2005 και για όλους τους μισθωτούς που απασχολήθηκαν προσωρινά μέχρι τότε σε έμμεσο εργοδότη η ΑΠΔ θα υποβληθεί μόνο από την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης, χωρίς την επιβολή προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων. [Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υπ' αριθμ. ΥΑ Φ1 1321/1272/67/22.2­3.3.2006 (ΦΕΚ Β' 272)].

9. Αν στις σχετικές συμβάσεις δεν υπάρχει πρόβλεψη για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών που απασχολούνται προσωρινά σε έμμεσο εργοδότη κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρ­θρου 124 του Ν.4052/2012, υπόχρεοι είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης και ο έμμεσος εργοδότης αλ­ληλεγγύως και εις ολόκληρο ο κάθε ένας από αυτούς.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΠΑ, επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, Εργατικά