24/07/15 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Η φορολόγηση των κερδών από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ δύνανται να λαμβάνουν τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ιδίου νόμου.

    Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 ορίζεται ότι, τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών, ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας από την εκποίηση μεριδίων ή μετοχών σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, που αποκτούν σε κάθε περίπτωση, οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι κατά περίπτωση, των ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

    Επίσης, με την ΠΟΛ. 1032/26.1.2015 εγκύκλιο διαταγή έγινε δεκτό ότι αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που αποκτούν οι μεριδιούχοι από την εκποίηση μεριδίων από ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτους μέλους Ε.Ε. ή ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία Δ.Ε.Ε., η υπεραξία αυτή εξομοιώνεται με αυτή των μεριδίων ημεδαπών ΟΣΕΚΑ και συνεπώς απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος

    Περαιτέρω, από το άρθρο 29 του Ν. 3986/2011, όπως κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4334/2015, ορίζεται ότι:
«2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.»

    Τέλος, σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1166/20.6.2014 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014», γίνεται αναφορά στα εξαιρούμενα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικά πρόσωπα.

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφενός μεν η υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων με έδρα την Ελλάδα ή με έδρα κράτους μέλους Ε.Ε. ή ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (πχ. Λουξεμβούργο), απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, αφετέρου δε, υπάγεται σε επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, όπως αναφέρεται και στις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της Γ.Γ.Δ.Ε., όπου ορίζεται πως οι υπεραξίες αυτές αναγράφονται στους κωδικούς 659-660, του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οφείλουμε βέβαια να σημειώσουμε ότι οι οδηγίες που παρέχονται στις οδηγίες της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012.


 24/7/2015

 
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΟΣΕΚΑ, Τρόπος φορολόγησης, Εισφορά Αλληλεγγύης