25/06/12 | Αρχική > Οδηγός Λογιστη > Θέματα εταιρειών

Θεσμικό πλαίσιο ΓΕΜΗ

Νόμοι:

Ν. 3419/2005 – Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

Ν. 3853/2010 – Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

Υπουργικές αποφάσεις:

Y.A. Κ1-941/2012 – Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Υ.Α. Κ1-1136/2012 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Κ1?941 οικ./2012 απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

Y.A. Κ1-884/2012 – Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων

Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011 – Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπόν θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

Κ.Υ.Α. Κ1-1259/2011 – Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.


Εγκύκλιοι:

Εγκύκλιος Κ1-1184 – Παροχή διευκρινήσεων επί της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468/Β’/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766/Β’30-5-12) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.


Εγκύκλιος Κ1-1084 – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Διαδικασία σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 5α του Ν.3853/2010

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. – Διαδικασία εγγραφής ασφαλισμένου μέσω Υπηρεσιών μιας Στάσης.

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών – Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011 (ΦΕΚ 470 Β’).

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών -Υπεραξία κατά την σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζομένων φαρμακείων 


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.