Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν είναι επιτρεπτό ή αν υπάρχει κάποια σχετική διάταξη η οποία να απαγορεύει το εξής:

Ο τακτικός έλεγχος επι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 να γίνει από την ελεγκτική εταιρεία Α και

Ο φορολογικός έλεγχος για για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) για την ίδια χρήση να γίνει από την ελεγκτική εταιρεία Β