Σε μία ΑΕ υπάρχουν ανέλεγκτες οι χρήσεις 2010 & 2011.
Για τη χρήση 2011 παρότι είχε υποχρέωση ελέγχου βάσει ορκωτών δεν έγινε.
Έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου στο έτος 2015 για τακτικό έλεγχο για το φόβο της παραγραφής προφανώς αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει έλεγχος.
Πόσο είναι το πρόστιμο για την μη διενέργεια ελέγχου για τη χρήση 2011 από ορκωτούς ως όφειλε η εταιρεία,10.000,00-100.000,00;
Από την στιγμή που έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου από την φορολογική αρχή μέχρι πότε πρέπει να γίνει;
Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση μετά από κάποιο διάστημα να επικαλεστεί παραγραφή για τις εν λόγω χρήσεις χωρίς να γίνει έλεγχος;