Σε εταιρίες εκμετάλλευσης ακινήτων οι οποίες έχουν και δραστηριότητα μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ όπως είναι η αγορά, ανακαίνιση και εκμίσθωση ακινήτων, καταχωρούμε έξοδα ανακαίνισης σε λογαριασμό παγίου 11 καθώς αφορούν βελτιώσεις ακινήτων (παγίων) και το ΦΠΑ των εξόδων ανακαίνισης επίσης σε λογαριασμό 11. Στο Ε3 οι δαπάνες αυτές καταχωρούνται ως Αγορές ενσώματων παγίων χονδρικές. Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ σε ποιον λογαριασμό θα δηλωθούν στα Mydata? Δεδομένου ότι δεν πρέπει να φαίνονται στον 362 Αγορές παγίων με ΦΠΑ.