Δύο υπάλληλοι πλήρους και μερικής απασχόλησης αντίστοιχα, εργάζονται 20 ώρες τον μήνα επιπλέον πέρα από το ωράριό εργασίας τους. Κάποιες ημέρες εργάζονται μία ώρα επιπλέον άλλες δύο ώρες και άλλες τρεις. Δεν μπορούν να είναι σταθερές οι επιπλέον ώρες και δεν είναι δυνατόν να τις γνωρίζει εκ των προτέρων ο λογιστής. Στο αποδεικτικό μισθοδοσίας θέλουν να απεικονίζονται.
1) Ποιες επιπλέον ώρες μπορούμε να απεικονίσουμε στο αποδεικτικό μισθοδοσίας χωρίς υποβολή εντύπου στο εργάνη?
2) πως απεικονίζονται οι επιπλέον ώρες στο εργάνη ορθά, με βάση την επιθεώρηση εργασίας ανά σύμβαση?