1.Θα ήθελα να σας ρωτήσω διαχειριστής και εταίρος σε ΙΚΕ(με δυο εταίρους) θα καταβάλλει ΕΦΚΑ μόνο για την αμοιβή διαχείρισης του ή και για τα μερίσματα που προκύπτουν από τα κέρδη? Μέχρι 31/5/18 υφίσταται αμοιβή διαχείρισης και μερίσματα για τον προαναφερόμενο εταίρο σε τι ποσά έπρεπε καταβάλλει εφκα? Με τι ποσοστά θα καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, εφεξής, για τις αμοιβές διαχείρισης και με ποιο πακέτο κάλυψης? Η εγκύκλιος αναφέρει: (σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.1759/1988) υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του Ν.4387/2016,δηλ με ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ (41,06%)πχ ή με ποσοστό 26,95%? Θα συμπεριληφθούν οι αμοιβές διαχείρισης στις ΑΠΔ από 01/06/2018,με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές? (οι αμοιβές διαχείρισης για τους διαχειριστές, οε, εε, επε, πολυπρόσωπων ικε συμπεριλαμβάνονταν στις απδ χωρίς ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/5/18) 2.Οι εταίροι μον ΙΚΕ θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές με ΑΠΔ στις αμοιβές διαχείρισης και θα έρχεται συμπληρωματικό εφκα για τα μερίσματα της προηγούμενης χρονιάς?