Σύμφωνα με την Α.1188/2022 οι συναλλαγές που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης θα διαβιβάζονται από 01/04/2023 από τους εκδότες αυτών.

Είμαστε εταιρεία διαχείρισης ιδιόκτητων ακινήτων και συνάπτουμε συμβάσεις αστικής ή επαγγελματικής μίσθωσης. Σε αυτές, προβλέπεται ότι οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ των μισθίων εκδίδονται στο όνομα μας (εκμισθωτές) και αποστέλλονται στους μισθωτές μας για την πληρωμή.

Μέχρι σήμερα (& έως 31/03/2023) οι λογαριασμοί που ναι μεν εκδίδονταν στο όνομα μας αλλά αφορούσαν έξοδο των μισθωτών μας δεν λαμβάνονται υπόψιν στα λογιστικά μας βιβλία αλλά ούτε και στα ηλεκτρονικά μας βιβλία(MyData).

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν υπάρχει κάποια οδηγία ή να μας προτείνετε τον χειρισμό MyData αυτών των εξόδων από 01/04/2023 καθώς όπως καταλαβαίνετε οι εκδότες θα αποστέλλουν τους λογαριασμούς στο ΑΜΦ μας ως B2B συναλλαγή.