Σε πολλές περιπτώσεις οι guests ζητούν από τους host ένα παραστατικό για την διαμονή τους.
Έχει δυναότητα ο εκμισθωτής βραχυχρόνιας μίσθωσης να εκδώσει παραστατικό στον μισθωτή;
Παρακαλώ να μου απαντήσετε και για την περίπτωση που ο εκμισθωτής λειτουργεί ως ιδιώτης και στην περίπτωση που είναι νομικό προσωπό. Σε κάθε περίπτωση γίνεται λόγος για βραχυχρόνια μίσθωση χωρίς παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ.