Σε εταιρεία οδικών μεταφορών, με βιβλία τρίτης κατηγορίας, θα πρέπει να απογραφούν οι ποσότητες καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και ανταλλακτικών εξαρτημάτων εφόσον οι ποσότητες κατά την 31/12 είναι μεγάλες;
Ευχαριστώ!