Ατομική επιχείρηση απαλλασσόμενη απογραφής( μίνι μάρκετ) 31/12/2016 ξεπερνά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το όριο του 1.500.000€ κύκλου εργασιών.Συνεπώς οφείλει να τηρήσει κατα τα ΕΛΠ διπλογραφικά βιβλία.
α)στο Ε3 31/12/2016 απογραφή λήξης θα έχει μηδέν ??

β)στο Ε3 31/12/2017 απογραφή έναρξης θα έχει την πραγματική (αφού κατά την αλλαγή των βιβλίων υποχρεωτικά απογράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία (πάγια, αποθέματα ,απαιτήσεις υποχρεώσεις κλπ) ή θα έχει μηδέν ?