Φυσικό πρόσωπο , το οποίο έχει ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα , με αντικείμενο εργασιών ΤΑXI ,

έχει μεταναστεύσει σε χώρα της Ε.Ε. από το 2016 , μαζί με την οικογένεια του.

Το TAXI δεν του ανήκει 100% , αλλά ποσοστό αυτού.

Το ποσοστό του το εκμισθώνει στον έτερο ιδιοκτήτη του TAXI.

Όταν υποβάλαμε αίτημα , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , για την μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό μας απάντησαν προφορικά ότι , η μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας δεν επιτρέπεται.Το αιτιολογικό της προφορικής τους απάντησης ήταν΄ότι, ο φορολογούμενος έχει ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια ισχυρό δεσμό με την χώρα μας.

Σημειώστε ότι , κατά την υποβολή του αιτήματος μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό υπεβλήθησαν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση εγγραφής στα δημοτολόγια του οικείου δήμου της χώρας του εξωτερικού στην οποία διαμένει μόνιμα ο φορολογούμενος και η οικογένεια του.(Επικυρωμένο με την σφραγίδα της Χάγης)

- Μισθωτήριο συμβόλαιο της κατοικίας που εκμισθώνει , στο όνομα του ο φορολογούμενος , στην χώρα του εξωτερικού , για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών , τόσο του ιδίου , όσο και της οικογένειας του.(Μεταφρασμένο στην ελληνική)

- Βεβαίωση φοίτησης των τέκνων του από το σχολείο της χώρας του εξωτερικού στην οποία διαμένει μόνιμα από το 2016.

- Σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη του από την χώρα του εξωτερικού στην οποία διαμένει μόνιμα και στην οποία εργάζεται , τόσο ο ίδιος , όσο και η σύζυγος του (Μεταφρασμένη στην ελληνική)

- Αιτήσεις για την εφαρμογή αποφυγής της διπλής φορολογίας , επικυρωμένες από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της χώρας του εξωτερικού στην οποία διαμένει μόνιμα.Οι συγκεκριμένες αιτήσεις είναι και επικυρωμένες με την σφραγίδα της Χάγης.

Τα ερωτήματα μου είναι:

1.) Η άσκηση ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα , καθιστά από μόνη της αδύνατη την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου?

Και εάν ναι μπορείτε να με ενημερώσετε με ποια διάταξη?

2.) Το γεγονός ότι , κατά την υποβολή του αιτήματος του φορολογούμενο να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία από την Ελλάδα στο εξωτερικό , υπεβλήθησαν τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύει την μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του στην χώρα του εξωτερικού , τόσο του ιδίου , όσο και της οικογένειας του?

3.) Εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών , ο φορολογούμενος πρέπει να προσκομίσει , επιπλέον δικαιολογητικά , τα οποία αποδεικνύουν την μόνιμη και σταθερή του εγκατάσταση στην χώρα του εξωτερικού?

4.) Σε ποιες τυχόν άλλες ενέργειες πρέπει να προβεί ο φορολογούμενος , σχετικά με την ατομική του επιχείρηση προκειμένου να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία από την Ελλάδα στο εξωτερικό?