Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ελληνική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία λαμβάνει ΤΠΥ από Επιχ/ση Τρίτης Χώρας ( π.χ. USA ) στο οποίο αναγράφεται μόνο καθαρή αξία σε $. Τόπος Παροχής είναι η Ελλάδα.

Ποιές είναι οι προτεινόμενες λογιστικές εγγραφές στο ΕΓΛΣ ώστε να απεικονιστεί σωστά η Χρεωπίστωση ΦΠΑ και να ενημερωθεί σωστά και η Περιοδική ΦΠΑ.

Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ελληνική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία λαμβάνει ΤΠΥ από Επιχ/ση Τρίτης Χώρας ( π.χ. USA και Προμηθευτής η zoom ) στο οποίο αναγράφεται ΚΑΙ καθαρή αξία σε € αλλά ΚΑΙ ΦΠΑ 24%.
Τόπος Παροχής είναι η Ελλάδα.

1. Ποιές είναι οι προτεινόμενες λογιστικές εγγραφές στο ΕΓΛΣ ώστε να απεικονιστεί σωστά ο ΦΠΑ και να ενημερωθεί σωστά και η Περιοδική ΦΠΑ.

2. Ποιοι κωδικοί ενημερώνονται στην Περιοδική ΦΠΑ ( γίνεται ενημέρωση και στις Εκροές και στις Εισροές ή μόνο στις Εισροές;)