Αλλοδαπή Α.Ε με έδρα το Λουξεμβούργο, αγόρασε και έχει την πλήρη κυριότητα ενός κτιρίου μετά του εδάφους αυτού στην Κέρκυρα.

Η αλλοδαπή εταιρεία δεν εκμεταλλεύεται το άνω ακίνητο και δεν αποκτά εισοδήματα στην Ελλάδα από εμπορική δραστηριότητα από την ιδιοχρησιμοποίησή του και δεν αποκτά εισοδήματα από ακίνητα, δηλαδή δεν εισπράττει ενοίκια.

Η αλλοδαπή εταιρεία επιτρέπει στον κύριο μέτοχό και νόμιμο εκπρόσωπό της, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και κάτοχος ελληνικού Α.Φ.Μ, να παραμένει στο κτίριο για δύο περίπου μήνες τον χρόνο, χωρίς να λαμβάνει από αυτόν οποιουδήποτε είδους αμοιβή. Η εταιρεία δεν κατέχει άλλο ακίνητο στην Ελλάδα και δεν έχει για άλλο λόγο μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας.ΕΡΩΤΑΤΑΙ

1. Έχει υποχρέωση η αλλοδαπή εταιρεία να τηρεί βιβλία αφού δεν αποκτά εισόδημα από την ενοικίαση ή την ιδιοχρησιμοποίηση του ακινήτου της στην Ελλάδα ή μήπως η βραχεία δωρεάν παραχώρηση στον μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, κύριο μέτοχό και διαχειριστή της, δημιουργεί τέτοια υποχρέωση;

2. Η εταιρεία υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που είναι υποχρεωμένη στην τήρηση βιβλίων, εκ του παραπάνω ερωτήματος, θα υπολογίσει ως τεκμαρτό εισόδημα ύψους 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου στα έσοδα και ισόποσο έξοδο από την δωρεάν παραχώρηση και θα διενεργεί κάθε έτος αποσβέσεις για το κτίριο;

3. Γεννάται κάποια φορολογική υποχρέωση για τον πρόσκαιρα παρεπιδημούντα αλλοδαπό υπήκοο (μέτοχο και διαχειριστή) εξ αυτής της διαμονής του στο άνω ακίνητο;