Αλλοδαπό υποκατάστημα με έναρξη στην Ελλάδα και κεντρικό στην Κύπρο έχει ενταχθεί για τις πωλήσεις του στην ημεδαπή στο καθεστώς 39β.
1.Υπάρχει υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων της ΠΟΛ 1022/07-01-2014?Αν δεν έχουν κατατεθεί οι ανωτέρω καταστάσεις τι πρόστιμο επισύρει και κάθε πότε πρέπει να τις καταθέτουμε?
2.Οι πωλήσεις του 39Β δεν εμφανίζονται καθόλου στο φπα της περιόδου,παρά μόνο αν εισπραχθούν.Συμφωνείται σε αυτό?Οπότε δεν θα υπολογισθούν αντιστοίχως και στην επιστρεπτέα προκαταβολή ?
3.Υπάρχει κάποια εξαίρεση ως προς το πελατολόγιο?Οι υπαγόμενοι πελάτες είναι δημόσια νοσοκομεία?
4.Τα διατιθέμενα εμπορεύματα με το άρθρο 39Β, προέρχονται απο ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή απο εισαγωγές τρίτων χωρών,δημιουργεί κάποιο πρόβλημα αυτο στο ΦΠΑ ή στο καθεστώς 39Β?
5.Κατά την σύνταξη του ΦΠΑ, το αλλοδαπό υποκατάστημα δύναται να συμψηφίζει το φπα των εσροών του,στο συνολό του αφού δεν συναλλάσεται με προμηθευτές του καθεστώτος 39Β αλλά προμηθευτές του κανονικού καθεστώτος?