1

Πρακτορείο ταξιδιών με διπλογραφικά βιβλία οργανώνει εκδρομές – πακέτα σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς Πρακτορείων ταξιδίων του άρθρου 43, στο εσωτερικό της χώρας. Ποιοι είναι οι λογιστικοί   χειρισμοί;

Συγκεκριμένα:

για κάθε πακέτο   χρησιμοποιούνται δύο λογαριασμοί εσόδων;   1) Για τα έσοδα τα απαλλασσόμενα του ΦΠΑ που είναι   ισόποσα με τις δαπάνες   και 2) Για την καθαρή αμοιβή που επιβαρύνεται με ΦΠΑ;

Οι λογαριασμοί δαπανών χρειάζεται να αναλύονται με βάση την τυπική ανάλυση του ΓΛΣ ή απλώς χρεώνονται σε ένα γενικό λογαριασμό «Δαπάνες εκδρομής ………». Ο   ΦΠΑ των δαπανών,   που και αυτός επιβαρύνει το κόστος της εκδρομής – πακέτου χρειάζεται να παρακολουθείται σε ξεχωριστό λογαριασμό 63.**.

Με ποιο τρόπο αποτυπώνεται   όλο το παραπάνω κύκλωμα στη δήλωση του ΦΠΑ;

 

2

Στον κωδικό 361 της δήλωσης ΦΠΑ περιλαμβάνονται και δαπάνες που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ; Αν όχι πως αποτυπώνονται αυτές οι δαπάνες   στη δήλωση του ΦΠΑ;

 

3

Οι   κωδικοί   364 και 365 (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και λήψεις υπηρεσιών) της δήλωσης ΦΠΑ σε ποιες περιπτώσεις   συμπληρώνονται;

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ   ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΑΣ.