Σύμφωνα με την γνωμάτευση με αριθμό πρωτοκόλλου 834 ΕΞ 23.06.2020 του ΣΛΟΤ, η έκπτωση 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών λόγω covid έχει καταχωρισθεί ως έκτακτο έσοδο στον λογαριασμό 79 «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» (με ισόποση χρέωση του φόρου που μειώνεται). Σύμφωνα με την Ε.2207/2020 η ως άνω έκπτωση (έκτακτο έσοδο) δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα).
1. Στο τέλος της χρήσης, κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού το ποσό αυτό θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα χρήσης όπως γίνεται για τα έκτακτα έσοδα? Ποια λογιστική εγγραφή τέλους χρήσης θα γίνει για το ποσό αυτό? Θα αναγραφεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης και σε ποιο κονδύλι?

2. Στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων (Ε3 και Ν για τις νομικές οντότητες / Ε3 και Ε1 για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα) σε ποιον κωδικό του κάθε εντύπου θα αναγραφεί? Παρακαλώ να αναφερθείτε στον χειρισμό που πρέπει να ακολουθηθεί i) από νομικά πρόσωπα με χρήση που έληξε 30/6/20 ii) από νομικά πρόσωπα με χρήση που έληξε 31/12/20 και iii) από φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες.

3. Θα καταχωρηθεί στην δήλωση Φ.Π.Α. και σε ποιον-ους κωδικό-ους? Θα συμπεριληφθεί στο κλάσμα της pro-rata?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων και εύχομαι Καλή Χρονιά με υγεία!