Με βάση την ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 σχετικά με τη διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, στο άρθρο 9 αναφέρει ότι το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

Παρ. 8 (άρθρου 9) : Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31 Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Επιχείρηση διατηρούσε τον ίδιο αριθμό προσωπικού, έναν εργαζόμενο τον Μάρτιο 2020 και τον Σεπτέμβριο 2020 με πλήρη απασχόληση. Την 1 η Νοεμβρίου προέβη στην απόλυση του εργαζομένου.

Στην αίτηση υποβολής για την επιστρεπτέα προκαταβολή IV, εμφανίζεται ότι απασχολεί 1 εργαζόμενο τη 1/9/2020, ενώ στην πραγματικότητα δεν απασχολεί προσωπικό. Προτίθεται μέσα στον Δεκέμβριο να προσλάβει εργαζόμενο με μερική απασχόληση.

Ποιο θα είναι το ποσό της ενίσχυσης που θα οφείλει να επιστρέψει η επιχείρηση με την παραδοχή ότι από Δεκέμβριο 2020 έως Μάρτιο 2021, θα απασχολεί έναν εργαζόμενο με μερική απασχόληση?