Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4-Οι τεθέντες σε αναστολή εργασίας εργαζόμενοι προσμετρώνται στο επίπεδο απασχόλησης;


Αναφορικά με την προϋπόθεση επιστροφής του 50% του χορηγούμενου ποσού σε περίπτωση:

Α) που το προσωπικό βγήκε σε αναστολή μετά τη 01/09/20 τι ισχύει σχετικά με τη διατήρηση του αριθμού προσωπικού έως 31/03/21;;
Β) που η επιχείρηση είναι εποχιακή και βγάζει τους υπαλλήλους της σε αναστολή έως 31/10/2020 ,μετά δηλαδή από 01/11/2020 μπορεί να γίνει απόλυση και τι ισχύει με τη διατήρηση του προσωπικού της 31/03/2021;; Λόγω εποχικότητας απασχολούμενου προσωπικού...

Σε περίπτωση που 01/09/20 ατομική επιχείρηση δεν απασχολούσε εργαζόμενο, αλλά έκανε πρόσληψη κατόπιν, τι ισχύει έως 31/03/21?

Ευχαριστώ πολύ
OI ATΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 1000,00 ΕΥΡΩ Ή 2000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΔ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ Ή ΤΟ 50% ;;
1. Διατήρηση προσωπικού

 Σύμφωνα με την Απόφαση ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 (ΦΕΚ 5047 τεύχος Δεύτερο), με θέμα «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«Άρθρο 9, Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης

1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

8. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31 Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.».

    Επί του συγκεκριμένου ερωτήματος, παραθέτοντας ολοκληρωμένο άρθρο σε σύνδεσμο του κ. Πέτρου Ραπανάκη στην ιστοσελίδα μας με τίτλο «Ανάλυση και ερμηνεία επί ειδικών περιπτώσεων, των διατάξεων περί αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού», εμφανώς προκύπτει ότι οι τιθέμενοι σε αναστολή εργασίας εργαζόμενοι της επιχείρησης, δεν διακόπτουν την εργασιακή τους σχέση με αυτή, για το λόγο δε αυτό, μετά τη λήξη της αναστολής, η επιχείρηση υποχρεούται να τους επαναφέρει στις θέσεις εργασίας τους για συγκεκριμένο κατ΄ ελάχιστο διάστημα.

    Συνεπώς η απάντηση στο ερώτημά σας είναι πως η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

    Περαιτέρω:

    Σε περίπτωση εποχιακής επιχείρησης, θεωρούμε ότι ισχύουν ακριβώς τα ανωτέρω, δηλαδή στο προσωπικό της επιχείρησης προσμετράται στο επίπεδο απασχόλησης, αυτό που την 1 η  Σεπτεμβρίου 2020 είτε εργαζόταν, είτε βρισκόταν σε αναστολή.

    Τέλος:

    Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 (ΦΕΚ 5047 τεύχος Δεύτερο), με θέμα το ύψος της ενίσχυσης, ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:..

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που:

i) δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε χίλια (1.000) ευρώ,

ii) δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή και οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ…».

    Συνεπώς επ΄ αυτού του ερωτήματος θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα μεταγενέστερης πρόσληψης προσωπικού, επειδή δήλη ημέρα της καταγραφόμενης απασχόλησης είναι η 1 η  Σεπτεμβρίου 2020, όπου αναφέρετε πως δεν υφίστατο κανένας εργαζόμενος στην ατομική επιχείρηση. Φρονούμε ότι δεν υφίσταται θέμα μεταγενέστερης πρόσληψης και απόρριψης, σχετικά με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή του 4 ου  κύκλου.

 

2. Ατομικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 (ΦΕΚ 5047 τεύχος Δεύτερο), με θέμα το ύψος της ενίσχυσης, ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:..

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που:

i) δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε χίλια (1.000) ευρώ,

ii) δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή και οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ…».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 (ΦΕΚ 5047 τεύχος Δεύτερο), σχετικά με τη «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης», ορίζεται ότι:

«1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

2. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας…».

    Δεδομένου ότι η ΓΔΟΥ δεν κάνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με την επιστροφή της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» από τις ατομικές επιχειρήσεις, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται από τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο 50% επιστρέφεται, σύμφωνα με τα δεδομένα του συγκεκριμένου άρθρου.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης