Καλημέρα,

σας θέτω το παρακάτω ερώτημα.

Εταιρία κεφαλαιουχική ( ΙΚΕ/ ΕΠΕ/ ΑΕ ) δεν έχει δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις για το φορολογικό έτος 2019.

α) Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει η εταιρία?
Είναι νόμιμη και μπορεί να υλοποιηθεί απόφαση που λήφθηκε από έκτακτη Γ.Σ για να γίνει διανομή προμερισμάτων για το φορολογικό έτος 2020 πριν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του φορολογικού έτους 2019?
Ο φόρος διανομής των προμερισμάτων πότε καταβάλλεται? Το πρακτικό της Γ.Σ πρέπει να το δημοσιεύσω?

β) Μπορεί η διανομή προμερισμάτων να πραγματοποιείται ( μετά από λήψη απόφασης έκτακτης Γ.Σ ) κάθε μήνα ή υπάρχει περιορισμός?

γ) Ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν?

δ) Εάν τα κέρδη τελικά είναι λιγότερα από ότι λάβουν οι εταίροι, πρέπει να επιστραφούν.
Τι λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν? Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί από τον δικαιούχο και έχει αποδοθεί, επιστρέφεται με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης?

ε) Τα παραπάνω ισχύουν και για προσωπικές εταιρίες ( ΟΕ/ ΕΕ ) ?

Σας ευχαριστώ