Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ) με νομική μορφή Ο.Ε., απασχολεί παιδιά ωφελούμενα από το πρόγραμμα επιδότησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Τα χρήματα που δικαιούνται οι γονείς από την Ε.Ε.Τ.Α.Α για να πληρώσουν το ΚΔΑΠ δεν τα λαμβάνουν οι ίδιοι, αλλά η Ε.Ε.Τ.Α.Α πληρώνει το ΚΔΑΠ για λογαριασμό των γονέων.

Για να λάβει τα χρήματα το ΚΔΑΠ προσκομίζει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α ονομαστική κατάσταση των παιδιών που επιδοτούνται με τις αντίστοιχες Α.Π.Υ. που έχουν εκδοθεί από το ΚΔΑΠ στον κάθε γονέα του παιδιού.

Υπάρχει η υποχρέωση στην κάθε Α.Π.Υ. να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του κάθε γονέα.

Το ερώτημα αφορά εάν οι Α.Π.Υ. προς τους γονείς θα είναι αθεώρητες ή θα πρέπει να εκδοθούν από Φορολογικό Μηχανισμό; Στην ΠΟΛ 1142/15-10-2010 αναφέρεται ότι τα ΚΔΑΠ απαλλάσσονται του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22,παραγρ. 1 περ. θ, του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή σύμφωνα με την πιο πάνω ΠΟΛ. τα ΚΔΑΠ τα κατατάσσει στον τομέα της πρόνοιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.