Α) Βουλγάρικη εταιρεία joint stock company (jsc) αγοράζει το 100% των μετοχών μη εισηγμένης ημεδαπής ΑΕ.

-Ερώτηση :

1.Η Βουλγάρικη εταιρεία θεωρείται πλέον μητρική και η ημεδαπή ΑΕ θυγατρική της ;

2. Αν ναι ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από αυτή την σχέση για την ημεδαπή ΑΕ ως προς το Ελληνικό δημόσιο ;

Β) Η ημεδαπή ΑΕ έχει δανειακές υποχρεώσεις ως εξής :

Προς τραπεζικό ίδρυμα της ΕΕ

Προς τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας

Προς εταιρείες εντός ΕΕ & τρίτες χώρες

Προς φυσικά πρόσωπα εντός ΕΕ & τρίτες χώρες

Για να εξοφλήσει όλα τα δάνεια της ημεδαπής ΑΕ η Βουλγάρικη εταιρεία jsc μοναδικός μέτοχος της ημεδαπής ΑΕ υπογράφει σύμβαση δανεισμού της με Βουλγάρικη τράπεζα.

Η εξόφληση γίνεται κατευθείαν από την Βουλγάρικη τράπεζα προς τους πιστωτές της ημεδαπής ΑΕ χωρίς να μεσολαβήσει τραπεζικός λογαριασμός της ημεδαπής ΑΕ.

-Ερώτηση :

1.Μπορεί η ημεδαπή ΑΕ να γράψει στα βιβλία της : α) χρέωση των παλαιών δανείων της και πίστωση νέου δανείου από την Βουλγάρικη εταιρεία jsc και β) χρέωση των παλαιών δανείων της και πίστωση - αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Βουλγάρικη εταιρεία jsc ;

2.Η ημεδαπή ΑΕ πρέπει για το δάνειο που έγραψε στα βιβλία της από την Βουλγάρικη εταιρεία jsc να αποδώσει κάποιο φόρο ή χαρτόσημο . (σημ. έστω για ομολογιακό ή μακροπρόθεσμο δανεισμό) ;

3. Όταν η ημεδαπή ΑΕ θα πληρώνει τόκους για το δάνειο που έλαβε από την Βουλγάρικη εταιρεία jsc (μοναδικός της μέτοχος) θα πρέπει να κάνει κάποια παρακράτηση φόρου ;

4.Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα εγγράψει στα βιβλία της η ημεδαπή ΑΕ χρειάζεται αποτίμηση ανεξάρτητου ελεγκτή ;

5.Πότε και τι ποσοστό υπάρχει υποχρέωσης πληρωμής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού ;