Μετοχικό κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο , με εισφορά μετατρεπόμενης Ο.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ .2 του Ν .2166/1993

Υπάρχει δέσμευση περί μη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω ανώνυμης εταιρίας ή η συγκεκριμένη μείωση να υπόκειται σε οποιοδήποτε μορφή φόρου?

Να σημειώσω η μετατροπή έγινε την 31/12/2002
Ευχαριστώ