Ομόρρυθμη εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 με κεφάλαιο €3.000,00 . Εως και το 2016 τηρούσε απλογραφικά βιβλία. Στις 31/12/2016 μετατράπηκε σε Α.Ε. και το Μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίσθηκε σε €1.050.000,00.

Η μέτοχοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν ποσοστό 60% σε άλλη Α.Ε.

Ερωτάται ποιο είναι το κόστος κτήσης των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013)» για να υπολογισθεί ο φόρος υπεραξίας.