Α.Ε με Μετοχικό Κεφάλαιο 53.000.000€ επιθυμεί να προβει σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της κατά 15.000.000€

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας απαρτίζεται ως κάτωθι :

-Μετρητά : 1.100.000€ (60.000€ : 2009 - 1.000.000€ :2010 & 40.000€ : 2013)

-Εισφορά σε Είδος (μηχανή) : 1.900.000€ (2013)

-Εισφερόμενο κεφάλαιο από απορρόφηση αποσχισθέντος κλάδου με το Ν2166/93: 50.000.000€ (30.6.2016)

Ερώτάται αν υπάρχει φορολογικό πρόβλημα στην μείωση του Μ.Κ. με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά 15.000.000€.