Η θανούσα απεβίωσε το 2012 ο μοναδικός κληρονόμος σύζυγος προχώρησε στην διευθέτηση της κληρονομιάς εκτός από μετοχές εταιρείας ΑΕ μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο .
Ερωτήματα
Τώρα που θα γίνει η τελική διευθέτηση της κληρονομιάς των μετοχών ΑΕ

1ον Ποια είναι η φορολογητέα αξία μετοχών θα ληφθεί υπόψιν για τον προσδιορισμό του φόρου ;

2ον Ποια είναι το ποσό της κληρονομιάς που απαλλάσσεται του φόρου στην κατηγορία Α ;

3ον Ποια είναι η κλίμακα που ίσχυε το 2012 για την κατηγορία Α ;

4ον Το 2012 η αξία των μετοχών φορολογούνταν ξεχωριστά ή τα προσέθεταν στα υπόλοιπα κληρονομούμενα περιουσιακά στοιχεία ;