Παρακαλώ θα ήθελα να επιβεβαιώσετε τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι - τέκνα μετά το θάνατο του μοναδικού γονιού τους την 30/04/2019.

1) Δήλωση στο μητρώο της ΔΟΥ που ανήκε η επαγγελματική έδρα του πατέρα τους.
Ο εν λόγω θανών είχε κάνει έναρξη ως λεύθερος επαγγελματίας μηχανικός.
Απευθυνόμενος στη ΔΟΥ μου είπαν ότι η προθεσμία είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία θανάτου.
Τα χαρτιά που χρειάζονται είναι :
α) ληξιαρχική πράξη θανάτου
β) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
γ) πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης.
δ) έντυπα Μ1 Μ4 Μ7 και έντυπο που θα υπογραφεί από τα τμήματα της ΔΟΥ.

2) Υποβολή φορολογικής δήλωσης του θανόντος από τους κληρονόμους του στις ημερομηνίες. :

Φορολογική δήλωση 2018 . Υποβολή έως 31/12/2019 χειρόγραφα στη ΔΟΥ.
Φορολογική δήλωση 2019. Υποβολή έως 31/12/2020 χειρόγραφα στη ΔΟΥ.
Από το λογιστή του οι δηλώσεις ΦΠΑ και λοιπών λογιστικών δηλώσεων ( ΜΥΦ 2018-2019 , Παρακρατούμενοι φόροι , βεβαιώσεις φόρων κ.λ.π. ) με τους κωδικούς του λογιστή καθώς είχε εξουσιοδότηση.

3) Δήλωση φόρου κληρονομιάς .

Κληρονομούνε:
1) Χαρτοφυλάκιο με τίτλους ( μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο , ομόλογα , αμοιβαία , ) . Αυτά θα αποτιμηθεί η αξία τους τη συγκερκιμένη ημερομηνία και θα μπουν στη δήλωση κληρονομιάς.
2) Μετρητά σε κοινούς καταθετικούς λογαριασμούς . Οι λογαριασμοί έχει προβλεφτεί να είναι απαλλαγμένοι φόρου κληρονομιας ( joint account ). Οι κληρονόμοι θέλουν να συμπεριληθφούν στη δήλωση κληρονομιάς για να υπάρχει αποδεικτικό χωρίς να ύπολογισθεί φόρος λόγω απαλλαγής.
3) Ακίνητα τα οποία είχε την επικαρπία ο θανών και τη ψιλή κυριότητα τα τέκνα. Αυτά τα ακίνητα λόγω του ότι υπάρχει συμβόλαιο δεν θα συμπεριληφθούν στην δήλκωση κληρονομιάς.

4) Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης. Ε9

Λόγω του ότι αποκτούν την πλήρη κυριότητα μετά το θάνατο των γονέα τους, όπως ορίζεται από τα συμβόλαια , θα γίνει μεταβολή του Ε9 ένα μήμα μετά τη δήλωση κληρονομιάς.