Ο Διαχειριστής εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε. (όχι μονοπρόσωπη), ο οποίος είναι παράλληλα ασφαλισμένος ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση και μικτές αποδοχές 1.800 ευρώ, για την ιδιότητα του ως Διαχειριστής της ΙΚΕ ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ ? Η έναρξη της Εταιρείας έγινε τον Μάιο του 2019 και έχουν εκδοθεί μηνιαίες εκκαθαρίσεις ΕΦΚΑ με ποσόν οφειλής 175,18 ανά μήνα. Έχουμε προσκομίσει στην υπηρεσία το ατομικό απόσπασμα ΙΚΑ που αποδεικνύει την παράλληλη ασφάλιση ως μισθωτός και στο έτος 2019 και θεωρούσαμε ότι δεν θα προέκυπτε υποχρέωση ΕΦΚΑ ως Διαχειριστής εφόσον συνεχίζει και διατηρεί παράλληλα και την ιδιότητα του μισθωτού. Έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών ΕΦΚΑ για την ιδιότητα του διαχειριστή ? Εάν πραγματικά προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και για την ιδιότητα του Διαχειριστή, ενώ παράλληλα καταβάλλει εισφορές και ως μισθωτός με μικτές αποδοχές 1.800 ευρώ, μπορούν να μειωθεί το ποσόν των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών ??
Με εκτίμηση